2 Chronicles 36:13

  36:13   1722 εν in 3588 τω the 3588 τα [2the things 4314 προς 3with 3588 τον   935 βασιλέα 4king * Ναβουχοδονόσορ 5Nebuchadnezzar 114 αθετήσαι 1annulling], 3739 α in which 3726-1473 ώρκισεν αυτόν he bound him by an oath 2596 κατά according to 3588 του   2316 θεού God. 2532 και And 4645 εσκλήρυνε he hardened 3588 τον   5137-1473 τράχηλον αυτού his neck, 2532 και and 3588 την   2588-1473 καρδίαν αυτού [2his heart 2729 κατίσχυσε 1he strengthened] 3588 του   3361 μη to not 1994 επίστρεψαι return 4314 προς to 2962 κύριον the lord 2316 θεόν God * Ισραήλ of Israel.