1 Thessalonians 2

  2:1   1473-1063 αυτοί γαρ For you yourselves 1492 οίδατε know, 80 αδελφοί brethren, 3588 την   1529-1473 είσοδον ημών our introduction, 3588 την the one 4314 προς towards 1473 υμάς you, 3754 ότι that 3756 ου [2not 2756 κενή 4in vain 1096 γέγονεν 1it has 3been];   2:2   235 αλλά but 2532 και also 4310 προπαθόντες having suffered before, 2532 και and 5195 υβρισθέντες having been insulted, 2531 καθώς as 1492 οίδατε you know, 1722 εν in * Φιλίπποις Philippi, 3955 επαρρησιασάμεθα we were speaking openly 1722 εν in 3588 τω   2316-1473 θεώ ημών our God, 2980 λαλήσαι to speak 4314 προς to 1473 υμάς you 3588 το the 2098 ευαγγέλιον good news 3588 του   2316 θεού of God 1722 εν with 4183 πολλώ much 73 αγώνι struggle.   2:3   3588 η   1063 γαρ For 3874-1473 παράκλησις ημών our exhortation 3756 ουκ was not 1537 εκ from out of 4106 πλάνης delusion, 3761 ουδέ nor 1537 εξ from out of 167 ακαθαρσίας uncleanness, 3777 ούτε nor 1722 εν in 1388 δόλω deceit.   2:4   235 αλλά But 2531 καθώς as 1381 δεδοκιμάσμεθα having been tried 5259 υπό by 3588 του   2316 θεού God 4100 πιστευθήναι to be trusted with 3588 το the 2098 ευαγγέλιον good news, 3779 ούτως so 2980 λαλούμεν we speak; 3756 ουχ not 5613 ως as 444 ανθρώποις [2men 700 αρέσκοντες 1pleasing], 235 αλλά but 3588 τω to 2316 θεώ God, 3588 τω to the one 1381 δοκιμάζοντι trying 3588 τας   2588-1473 καρδίας ημών our hearts.   2:5   3777-1063 ούτε γαρ For neither 4218 ποτε at any time 1722 εν with 3056 λόγω word 2850 κολακείας of flattery 1096 εγενήθημεν did we exist, 2531 καθώς as 1492 οίδατε you know, 3777 ούτε nor 1722 εν with 4392 προφάσει an excuse 4124 πλεονεξίας for a desire for wealth, 2316 θεός (God 3144 μάρτυς is witness),   2:6   3777 ούτε nor 2212 ζητούντες seeking 1537 εξ [2from 444 ανθρώπων 3men 1391 δόξαν 1glory], 3777 ούτε nor 575 αφ΄ from 1473 υμών you, 3777 ούτε nor 575 από from 243 άλλων others; 1410 δυνάμενοι though being able 1722 εν in 922 βάρει weight 1510.1 είναι to be 5613 ως as 5547 χριστού Christ's 652 απόστολοι apostles.   2:7   235 αλλ΄ But 1096 εγενήθημεν we became 2261 ήπιοι calm 1722 εν in 3319-1473 μέσω υμών your midst, 5613 ως as 302 αν even 5162 τροφός a nurse 2282 θάλπη should comfort 3588-1438 τα εαυτής her own 5043 τέκνα children.   2:8   3779 ούτως Thus 2442 ιμειρόμενοι longing over 1473 υμών you, 2106 ευδοκούμεν we thought well 3330 μεταδούναι to share 1473 υμίν with you 3756 ου not 3440 μόνον only 3588 το the 2098 ευαγγέλιον good news 3588 του   2316 θεού of God, 235 αλλά but 2532 και also 3588 τας   1438 εαυτών our own 5590 ψυχάς lives, 1360 διότι because 27 αγαπητοί [2beloved 1473 ημίν 3to us 1096 γεγένησθε 1you have become].   2:9   3421-1063 μνημονεύετε γαρ For you remember, 80 αδελφοί brethren, 3588 τον   2873-1473 κόπον ημών our toil 2532 και and 3588 τον the 3449 μόχθον trouble, 3571-1063 νυκτός γαρ for night 2532 και and 2250 ημέρας day 2038 εργαζόμενοι working, 4314 προς for 3588 το the 3361 μη not 1912 επιβαρήσαί overburdening 5100 τινα any 1473 υμών of you, 2784 εκηρύξαμεν we proclaimed 1519 εις to 1473 υμάς you 3588 το the 2098 ευαγγέλιον good news 3588 του   2316 θεού of God.   2:10   1473 υμείς You 3144 μάρτυρες are witnesses 2532 και and 3588 ο   2316 θεός God, 5613 ως how 3743 οσίως sacredly, 2532 και and 1346 δικαίως justly, 2532 και and 274 αμέμπτως blamelessly 1473 υμίν [2to you 3588 τοις 3the ones 4100 πιστεύουσιν 4believing 1096 εγενήθημεν 1we were].   2:11   2509 καθάπερ Just as 1492 οίδατε you know, 5613 ως how 1520-1538 ένα έκαστον each one 1473 υμών of you 5613 ως as 3962 πατήρ a father 5043-1438 τέκνα εαυτού of his own children, 3870 παρακαλούντες we were comforting 1473 υμάς you 2532 και and 3888 παραμυθούμενοι consoling,   2:12   2532 και and 3143 μαρτυρόμενοι testifying, 1519 εις for 3588 το   4043-1473 περιπατήσαι υμάς you to walk 516 αξίως worthily 3588 του   2316 θεού of God, 3588 του of the one 2564 καλούντος calling 1473 υμάς you 1519 εις into 3588 την   1438 εαυτού his own 932 βασιλείαν kingdom 2532 και and 1391 δόξαν glory.   2:13   1223 διά On account of 3778 τούτο this 2532 και also 1473 ημείς we 2168 ευχαριστούμεν give thanks 3588 τω to 2316 θεώ God 89 αδιαλείπτως continually, 3754 ότι that 3880 παραλαβόντες taking to yourselves 3056 λόγον the word 189 ακοής of report 3844 παρ΄ [2by 1473 ημών 3us 3588 του   2316 θεού 1of God], 1209 εδέξασθε you received 3756 ου not 3056 λόγον the word 444 ανθρώπων of men, 235 αλλά but 2531 καθώς as 1510.2.3 εστιν it is 230 αληθώς truly, 3056 λόγον the word 2316 θεού of God, 3739 ος which 2532 και also 1754 ενεργείται exerts energy 1722 εν in 1473 υμίν you -- 3588 τοις the ones 4100 πιστεύουσιν believing.   2:14   1473-1063 υμείς γαρ For you 3402 μιμηταί [2imitators 1096 εγενήθητε 1became], 80 αδελφοί brethren, 3588 των of the 1577 εκκλησιών assemblies 3588 του   2316 θεού of God, 3588 των the ones 1510.6 ουσών being 1722 εν in 3588 τη   * Ιουδαία Judea 1722 εν in 5547 χριστώ Christ * Ιησού Jesus; 3754 ότι that 3588-1473 τα αυτά the same things 3958 επάθετε [3suffered 2532 και 2also 1473 υμείς 1you] 5259 υπό by 3588-2398 των ιδίων your own 4853 συμφυλετών fellow-tribesmen, 2531 καθώς as 2532 και also 1473 αυτοί they 5259 υπό by 3588 των the * Ιουδαίων Jews,   2:15   3588 των the ones 2532 και both 3588 τον [2the 2962 κύριον 3Lord 615 αποκτεινάντων 1killing] * Ιησούν Jesus, 2532 και and 3588-2398 τους ιδίους their own 4396 προφήτας prophets, 2532 και and 1473-1559 ημάς εκδιωξάντων driving you out, 2532 και and 2316 θεώ [3to God 3361 μη 1are not 700 αρεσκόντων 2pleasing], 2532 και and 3956 πάσιν [2to all 444 ανθρώποις 3men 1727 εναντίων 1opposing];   2:16   2967 κωλυόντων (ones restraining 1473 ημάς us 3588 τοις [2to the 1484 έθνεσι 3nations 2980 λαλήσαι 1to speak], 2443 ίνα that 4982 σωθώσιν they should be delivered,) 1519 εις so as 3588 το   378 αναπληρώσαι to fill up 1473 αυτών their 3588 τας   266 αμαρτίας sins 3842 πάντοτε at all times; 5348-1161 έφθασε δε but came 1909 επ΄ upon 1473 αυτούς them 3588 η the 3709 οργή wrath 1519 εις to 5056 τέλος the end.   2:17   1473-1161 ημείς δε But we, 80 αδελφοί brethren, 642 απορφανισθέντες being orphaned 575 αφ΄ from 1473 υμών you 4314 προς for 2540 καιρόν [2time 5610 ώρας 1an hour], 4383 προσώπω in person, 3756 ου not 2588 καρδία in heart, 4056 περισσοτέρως more exceedingly 4704 εσπουδάσαμεν hurried 3588 το   4383-1473 πρόσωπον υμών [2your face 1492 ιδείν 1to behold] 1722 εν with 4183 πολλή much 1939 επιθυμία desire.   2:18   1352 διό Therefore 2309 ηθελήσαμεν we wanted 2064 ελθείν to come 4314 προς to 1473 υμάς you -- 1473-3303 εγώ μεν even indeed I * Παύλος Paul, 2532 και even 530 άπαξ once 2532 και and 1364 δις twice; 2532 και and 1465 ενέκοψεν [2hindered 1473 ημάς 3us 3588 ο   4567 σατανάς 1Satan].   2:19   5100-1063 τις γαρ For what is 1473 ημών our 1680 ελπίς hope, 2228 η or 5479 χαρά joy, 2228 η or 4735 στέφανος crown 2746 καυχήσεως of boasting? 2228 η or 3780 ουχί is it not 2532 και also 1473 υμείς you 1715 έμπροσθεν in front of 3588 του   2962-1473 κυρίου ημών our Lord * Ιησού Jesus 5547 χριστού Christ 1722 εν at 3588 τη   1473 αυτού his 3952 παρουσία arrival?   2:20   1473-1063 υμείς γαρ For you 1510.2.5 εστε are 3588 η   1391-1473 δόξα ημών our glory 2532 και and 3588 η   5479 χαρά joy.