1 Samuel 3:17

  3:17   2532 και And 2036 είπε he said, 5100 τι What 3588 το was the 4487 ρήμα word 3588 το   2980 λαληθέν being spoken 4314 προς to 1473 σε you? 3361 μη Do not 1211 δη indeed 2928 κρύψης hide them 575 απ΄ from 1473 εμού me! 3592 τάδε Thus 4160 ποιήσαι [2do 1473 σοι 3to you 3588 ο   2316 θεός 1God], 2532 και and 3592 τάδε thus 4369 προσθείη add to it 1437 εάν if 2928 κρύψης you should hide 575 απ΄ from 1473 εμού me 4487 ρήμα the word.