1 Samuel 2:33

  2:33   2532 και And 435 άνδρα a man 3739 ον whom 3756-1842 ουκ εξολοθρεύσω I should not utterly destroy 1473 σοι among you 575 από from 3588 του   2379-1473 θυσιαστηρίου μου my altar, 4160 ποιήσω I will make 1587 εκλείπειν [2to fail 3588 τους   3788-1473 οφθαλμούς αυτού 1his eyes], 2532 και and 2674.4 καταρρείν [2will flow down 3588 την   5590-1473 ψυχήν αυτού 1his life], 2532 και and 3956 πας all 4052 περισσεύων the ones abounding 3588 του   3624-1473 οίκου σου of your house 4098 πεσούνται shall fall 1722 εν by 4501 ρομφαία the broadsword 435 ανδρών of men.