1 Samuel 2:27

  2:27   2532 και And 2064 ήλθεν [4came 3588 ο 1the 444 άνθρωπος 2man 2316 θεού 3of God] 4314 προς to * Ηλί Eli, 2532 και and 2036 είπε said 1473 αυτώ to him, 3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord, 601 αποκαλυφθείς In revealing 601 απεκαλύφθην I revealed myself 4314 προς to 3588 τον the 3624 οίκον house 3588 του   3962-1473 πατρός σου of your father 1510.6-1473 όντων αυτών in their being 1722 εν [5in 1093 γη 6the land * Αιγύπτω 7of Egypt 1401 δούλων 1servants 3588 τω 2to the 3624 οίκω 3house * Φαραώ 4of Pharaoh].