1 Samuel 28:9

  28:9   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 η 1the 1135 γυνή 2woman] 1473 αυτώ to him, 2400 ιδού Behold, 1473 συ you 1492 οίδας know 3745 όσα as much as 4160-* εποίησε Σαούλ Saul did, 5613 ως as 1842 εξωλόθρευσε he utterly destroyed 3588 τους the ones 1447.1 εγγαστριμύθους delivering up oracles, 2532 και and 3588 τους the 1109 γνώστας diviners 575 από from 3588 της the 1093 γης land. 2532 και And 2444 ινατί why 1473 συ do you 3802 παγιδεύεις ensnare 3588 την   5590-1473 ψυχήν μου my life 2289-1473 θανατώσαι αυτήν to put it to death?