1 Samuel 28:11

  28:11   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 η 1the 1135 γυνή 2woman] 3588 τω   * Σαούλ to Saul, 5100 τίνα Whom 321 αναγάγω should I lead up 1473 σοι to you? 2532 και And 2036 είπε he said, 3588 τον   *-321 Σαμουήλ ανάγαγέ Lead up Samuel 1473 μοι to me!