1 Samuel 22:18

  22:18   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 3588 τω   * Δωήγ to Doeg, 1994-1473 επίστρεφε συ You turn, 2532 και and 528 άπαντα encounter 1519 εις   3588 τους the 2409 ιερείς priests! 2532 και And 1994 επέστρεψε [4turned * Δωήγ 1Doeg 3588 ο 2the * Ιδουμαίος 3Edomite], 2532 και and 2289 εθανάτωσε put to death 3588 τους the 2409 ιερείς priests 3588 του of the 2962 κυρίου lord 1722 εν in 3588 τη   2250-1565 ημέρα εκείνη that day -- 3589.2 ογδοηκονταπέντε eighty-five 435 άνδρας men, 3956 πάντας all 142 αίροντας bearing 2186.5 εφούδ an ephod.