1 Samuel 22:17

  22:17   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 3588 τοις to the 3908.1 παρατρέχουσι bodyguards, 3588 τοις to the 2186 εφεστηκόσι ones standing 1909 επ΄ by 1473 αυτόν him, 4317 προσαγάγετε Lead forward, 2532 και and 2289 θανατώσατε put to death 3588 τους the 2409 ιερείς priests 3588 του of the 2962 κυρίου lord! 3754 ότι for 3588 η   5495-1473 χειρ αυτών their hand 3326 μετά is with * Δαυίδ David, 1360 διότι for 1097 έγνωσαν they knew 3754 ότι that 5343-1473 φεύγει αυτος he fled, 2532 και and 3756 ουκ they did not 601 απεκάλυψαν uncover 3588 το   5621-1473 ωτίον μου my ear. 2532 και And 3756-1014 ουκ εβουλήθησαν [5would not 3588 οι 1the 3816 παίδες 2servants 3588 του 3of the 935 βασιλέως 4king] 2018 επενεγκείν bear 3588 τας   5495-1473 χείρας αυτών their hands 528 απαντήσαι to encounter 1519 εις against 3588 τους the 2409 ιερείς priests 2962 κυρίου of the lord.