1 Samuel 21:9

  21:9   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 2409 ιερεύς 2priest], 2400 ιδού Behold, 3588 η the 4501 ρομφαία broadsword * Γολιάθ of Goliath 3588 του the 246 αλλοφύλου Philistine 3739 ον whom 3960 επάταξας you struck 1722 εν in 3588 τη the 2835.1 κοιλάδι valley * Ηλά of Ela. 2532 και And 1473 αυτή it 1750 ενειλημμένη is wrapped 1722 εν in 2440 ιματίω a cloak 3694 οπίσω behind 3588 της the 2036.1 επωμίδος shoulder-piece. 1487 ει If 3778 ταύτην this 2983 λήψη you take 4572 σεαυτώ for yourself, 2983 λάβε take! 3754 ότι for 3756-1510.2.3 ουκ έστιν there is none 2087 ετέρα other 3926.1 πάρεξ besides 1473 αυτής it 1778.2 ενταύθα here. 2532 και And 2036-* είπε Δαυίδ David said, 3756-1510.2.3 ουκ έστιν There is none 5618 ώσπερ as 1473 αυτή it, 1325 δος give 1473-1473 μοι αυτήν it to me!