1 Samuel 20:37

  20:37   2532 και And 2064 ήλθε [3came 3588 το 1the 3808 παιδάριον 2servant-lad] 2193 έως unto 3588 του the 5117 τόπου place 3588 των of the 956 βελών arrows 3739 ων which 190.2-* ηκόντιζεν Ιωναθάν Jonathan shot. 2532 και And 310-* ανεβόησεν Ιωναθάν Jonathan yelled out 3694 οπίσω after 3588 του the 3808 παιδαρίου boy, 2532 και and 2036 είπεν said, 1563 εκεί [3is there 3588 η 1the 4976.2 σχίζα 2dart] 575 από away from 1473 σου you 2532 και and 1900 επέκεινα beyond.