1 Samuel 14:49

  14:49   2532 και And 1510.7.6 ήσαν [4were 3588 οι 1the 5207 υιοί 2sons * Σαούλ 3of Saul] * Ιωναθάν Jonathan, 2532 και and * Ιησουί Ishui, 2532 και and * Μελχισουέ Melchi-shua. 2532 και And 3686 ονόματα the names 3588 των   1417 δύο [2two 2364 θυγατέρων 3daughters 1473 αυτού 1of his] -- 3686 όνομα the name 3588 τη of the 4416 πρωτοτόκω first-born * Μερόβ was Merab, 2532 και and 3686 όνομα the name 3588 τη of the 1208 δευτέρα second * Μεχόλ was Michal.