1 Kings 9:15

  9:15   2532 και And 1473 αυτή this 3588 η is the 4230 πραγματεία matter 3588 της of the 4307.2 προνομής plunder 3739 ης which 399 ανήνεγκεν [3brought 3588 ο   935 βασιλεύς 1king * Σολομών 2Solomon] 3618 οικοδομήσαι to build 3588 τον the 3624 οίκον house 2962 κυρίου of the lord, 2532 και and 3588 τον the 3624 οίκον house 3588 του of the 935 βασιλέως king, 2532 και and 3588 το the 5038 τείχος wall * Ιερουσαλήμ of Jerusalem, 2532 και and 3588 την the 191.1 άκραν Akra 3588 του   4064.2 περιφράξαι to enclose 3588 τον the 5418 φραγμόν barrier 3588 της of the 4172 πόλεως city * Δαυίδ of David, 2532 και and 3588 την   * Ασσώρ Hazor, 2532 και and 3588 την   * Μαγεδδώ Megiddo, 2532 και and 3588 την   * Γαζέρ Gezer.