1 Kings 8:26

  8:26   2532 και And 3568 νυν now, 2962 κύριε O lord 3588 ο   2316 θεός God * Ισραήλ of Israel, 4104 πιστωθήτω trustworthy 1211 δη indeed 3588 το   4487-1473 ρήμά σου is your word * Δαυίδ to David 3588 τω   3962-1473 πατρί μου my father.