1 Kings 8:25

  8:25   2532 και And 3568 νυν now, 2962 κύριε O lord 3588 ο   2316 θεός God * Ισραήλ of Israel, 5442 φύλαξον keep 3588 τω with 1401-1473 δούλω σου your servant * Δαυίδ David, 3588 τω   3962-1473 πατρί μου my father, 3739 α that which 2980 ελάλησας you spoke 1473 αυτώ to him! 3004 λέγων saying, 3756-1808 ουκ εξαρθήσεταί There shall not be lifted away 1473 σοι from you 435 ανήρ a man 1537 εκ from 4383-1473 προσώπου μου my face 2521 καθήμενος sitting 1909 επί upon 2362 θρόνον the throne * Ισραήλ of Israel, 4133 πλην except 1437 εάν that 5442 φυλάξωνται [2shall guard 3588 οι   5207-1473 υιοί σου 1your sons] 3588 τας   3598-1473 οδούς αυτών their ways 3588 του   4198 πορεύεσθαι to go 1799 ενώπιόν before 1473 μου me, 2531 καθώς as 4198-1473 επορεύθης συ you went 1799 ενώπιόν before 1473 μού me.