1 Kings 7:5

  7:5   2532 και And 3956 πάντα all 3588 τα the 2376.1 θυρώματα doorways 2532 και and 3588 αι the 5561 χώραι places 5068 τετράγωνοι were four-cornered 3187.2 μεμελαθρωμέναι being arched over, 575 από from 3588 του the 2374 θύρας doorway 1909 επί upon 2374 θύραν the door 5151.6 τρισσώς thrice.