1 Kings 7:28

  7:28   2532 και And 3778 τούτο this is 3588 το the 2041 έργον work 3588 της of the 3360.1 μεχωνά base 4787.5 συγκλειστόν joining 1473 αυτής it, 2532 και and 4787.5 συγκλειστόν joining 303.1 αναμέσον between 3588 των the 1833.3 εξεχομένων protruding parts.