1 Kings 6:7

  6:7   2532 και And 3588 ο the 3624 οίκος house 1722 εν in 3588 τω the 3618 οικοδομείσθαι constructing 1473 αυτόν it 3037 λίθοις [4stones 3648 ολοκλήροις 2in whole 206.2 ακροτόμοις 3chiseled 3618 ωκοδομήθη 1was built]. 2532 και And 4973.1 σφύρα a hammer, 2532 και and 3990.1 πέλεκυς hewing axe, 2532 και and 3956 παν every 4632 σκεύος item 4603 σιδήρουν of iron, 3756 ουκ was not 191 ηκούσθη heard 1722 εν in 3588 τω the 3618 οικοδομείσθαι constructing 1473 αυτόν it.