1 Kings 6:2

  6:2   2532 και And 3588 ο the 3624 οίκος house 3739 ον which 3618 ωκοδόμησεν [3built 3588 ο   935 βασιλεύς 1king * Σολομών 2Solomon] 3588 τω to the 2962 κυρίω lord -- 1835 εξήκοντα sixty 4083 πήχεις cubits 3588 το   3372-1473 μήκος αυτού its length, 2532 και and 1501 είκοσι twenty 4083 πήχεις cubits 3588 το   4114-1473 πλάτος αυτού its width, 2532 και and 5144 τριάκοντα thirty 4083 πήχεις cubits 3588 το   5311-1473 ύψος αυτού its height.