1 Kings 4:24

  4:24   3754 ότι For 1510.7.3 ην he was 758 άρχων ruler 1722 εν in 3956 παντί all 4008 πέραν on the other side 3588 του of the 4215 ποταμού river, 575 από from * Θάψα Tiphsah 2193 έως unto * Γαζά Azzah, 1722 εν in 3956 πάσαις all 3588 ταις the 932 βασιλείαις kingdoms 3588 ταις on the 4008 πέραν other side 3588 του of the 4215 ποταμού river. 2532 και And 1510.7.3 ην there was 1473 αυτώ to him 1515 ειρήνη peace 1537 εκ from 3956 πάντων all 3588 των of the 3313 μερών parts 2943 κυκλόθεν round about.