1 Kings 3:7

  3:7   2532 και And 3568 νυν now, 2962 κύριε O lord, 3588 ο   2316-1473 θεός μου my God, 1473 συ you 936 εβασίλευσας gave reign to 3588 τον   1401-1473 δούλόν σου your servant 473 αντί in place of * Δαυίδ David 3588 του   3962-1473 πατρός μου my father. 2532 και And 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am 3808 παιδάριον [2boy 3397 μικρόν 1a small]; 2532 και and 3756 ουκ I do not 1492 οίδα know 3588 την   1529-1473 είσοδόν μου my entering 2532 και and 3588 την   1841-1473 έξοδόν μου my exiting.