1 Kings 1:8

  1:8   2532 και And * Σαδώκ Zadok 3588 ο the 2409 ιερεύς priest, 2532 και and * Βανέας Benaiah 5207 υιός son * Ιωδαέ of Jehoiada, 2532 και and * Ναθάν Nathan 3588 ο the 4396 προφήτης prophet, 2532 και and * Σεμεϊ Shimei, 2532 και and * Ρησί Rei, 2532 και and 3588 οι the ones 1510.6 όντες being 1415 δυνατοί mighty 3588 τω to * Δαυίδ David 3756-1510.7.6 ουκ ήσαν were not 3326 μετά with * Αδωνίου Adonijah.