1 Kings 18:39

  18:39   2532 και And 1492 είδε [4saw 3956 πας 1all 3588 ο 2the 2992 λαός 3people], 2532 και and 4098 έπεσεν fell 1909 επί upon 4383-1473 πρόσωπον αυτών their face. 2532 και And 2036 είπον they said, 230 αληθώς Truly, 2962 κύριός the lord 1510.2.3 εστιν is 2316 θεός God. 2962 κύριος The lord, 1473 αυτός he 1510.2.3 εστι is 2316 θεός God.