1 Kings 15:33

  15:33   1722 εν In 3588 τω the 2094 έτει [2year 3588 τω   5154 τρίτω 1third] 3588 του   * Ασά of Asa 935 βασιλέως king * Ιούδα of Judah, 936 βασιλεύει [4reigned * Βαασά 1Baasha 5207 υιός 2son * Αχία 3of Ahijah] 1909 επί over * Ισραήλ Israel 1722 εν in * Θερσά Tizrah 1501 είκοσι twenty 2532 και and 5064 τέσσαρα four 2094 έτη years.