1 Kings 14:3

  14:3   2532 και And 2983 λάβε take 1519 εις in 3588 την   5495-1473 χείρά σου your hand 1176 δέκα ten 740 άρτους bread loaves, 2532 και and 2854 κολλύρια small cakes, 2532 και and 4713 στάμνον a jar 3192 μέλιτος of honey, 2532 και and 2064 ελεύση you shall go 4314 προς to 1473 αυτόν him. 1473 αυτός He 312 αναγγελεί will announce 1473 σοι to you 5100 τι what 1510.8.3 έσται will be 3588 τω to the 3813 παιδίω child.