1 Kings 10:21

  10:21   2532 και And 3956 πάντα all 3588 τα the 4632 σκεύη vessels, 3588 τα the ones 5259 υπό used by 3588 του   * Σολομώντος Solomon, 1096 γεγονότα were of 5552 χρυσά gold. 2532 και And 3066.1 λουτήρες bathing tubs 5552 χρυσοί of gold, 2532 και and 3956 πάντα all 3588 τα the 4632 σκεύη vessels 3624 οίκου of the house 1409.1 δρυμού of the forest 3588 του   * Λιβάνου of Lebanon 5553 χρυσίω [2of gold 4788 συγκεκλεισμένα 1were completely]. 2532 και And 3756-1510.7.3 ουκ ην there was no 694 αργύριον silver, 3754 ότι for 3756-1510.7.3 ουκ ην it was not 3049 λογιζόμενον thought anything 1722 εν in 3588 ταις the 2250 ημέραις days * Σολομώντος of Solomon.