1 John 5:5

  5:5   5100 τις Who 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the one 3528 νικών overcoming 3588 τον the 2889 κόσμον world, 1508 ει μη unless it be 3588 ο the one 4100 πιστεύων believing 3754 ότι that * Ιησούς Jesus 1510.2.3 εστίν is 3588 ο the 5207 υιός son 3588 του   2316 θεού of God?