1 John 3:24

  3:24   2532 και And 3588 ο the one 5083 τηρών keeping 3588 τας   1785-1473 εντολάς αυτού his commandments 1722 εν [2in 1473 αυτώ 3him 3306 μένει 1abides], 2532 και and 1473 αυτός he 1722 εν in 1473 αυτώ him. 2532 και And 1722 εν by 3778 τούτω this 1097 γινώσκομεν we know 3754 ότι that 3306 μένει he abides 1722 εν in 1473 ημίν us, 1537 εκ by 3588 του the 4151 πνεύματος spirit 3739 ου which 1473-1325 ημίν έδωκεν he gave to us.