1 John 2:9

  2:9   3588 ο The one 3004 λέγων saying 1722 εν [2in 3588 τω 3the 5457 φωτί 4light 1510.1 είναι 1to be], 2532 και and 3588 τον   80-1473 αδελφόν αυτού [2his brother 3404 μισών 1detests], 1722 εν [2in 3588 τη 3the 4653 σκοτία 4darkness 1510.2.3 εστίν 1is] 2193 έως until 737 άρτι now.