1 John 2:16

  2:16   3754 ότι for 3956 παν every 3588 το thing 1722 εν in 3588 τω the 2889 κόσμω world– 3588 η the 1939 επιθυμία desire 3588 της of the 4561 σαρκός flesh, 2532 και and 3588 η the 1939 επιθυμία desire 3588 των of the 3788 οφθαλμών eyes, 2532 και and 3588 η the 212 αλαζονεία ostentatiousness 3588 του   979 βίου of existence, 3756-1510.2.3 ουκ έστιν is not 1537 εκ of 3588 του the 3962 πατρός father, 235 αλλ΄ but 1537 εκ [2of 3588 του 3the 2889 κόσμου 4world 1510.2.3 εστί 1is].