1 John 1:7

  1:7   1437-1161 εάν δε But if 1722 εν [2in 3588 τω 3the 5457 φωτί 4light 4043 περιπατώμεν 1we should walk], 5613 ως as 1473 αυτός he 1510.2.3 εστιν is 1722 εν in 3588 τω the 5457 φωτί light, 2842 κοινωνίαν [2fellowship 2192 έχομεν 1we have] 3326 μετ΄ with 240 αλλήλων one another, 2532 και and 3588 το the 129 αίμα blood * Ιησού of Jesus 5547 χριστού Christ 3588 του   5207-1473 υιού αυτού his son 2511 καθαρίζει cleanses 1473 ημάς us 575 από from 3956 πάσης all 266 αμαρτίας sin.