1 Corinthians 4

  4:1   3779 ούτως So 1473 ημάς [4us 3049 λογιζέσθω 1let 3consider 444 άνθρωπος 2a man] 5613 ως as 5257 υπηρέτας servants 5547 χριστού of Christ, 2532 και and 3623 οικονόμους managers 3466 μυστηρίων of the mysteries 2316 θεού of God!   4:2   3588-1161 ο δε But 3062 λοιπόν remaining, 2212 ζητείται it is sought 1722 εν in 3588 τοις the 3623 οικονόμοις managers 2443 ίνα that 4103 πιστός [3trustworthy 5100 τις 1one 2147 ευρεθή 2should be found].   4:3   1473-1161 εμοί δε But to me 1519 εις   1646 ελάχιστόν [2a least thing 1510.2.3 εστιν 1it is 2443 ίνα 3that 5259 υφ΄ 5by 1473 υμών 6you 350 ανακριθώ 4I should be examined], 2228 η or 5259 υπό by 442 ανθρωπίνης a human's 2250 ημέρας day. 235 αλλ΄ But 3761 ουδέ not even 1683 εμαυτόν myself 350 ανακρίνω do I examine.   4:4   3762-1063 ουδέν γαρ For nothing 1683 εμαυτώ by myself 4894 σύνοιδα am I fully conscious; 235 αλλ΄ but 3756 ουκ not 1722 εν in 3778 τούτω this 1344 δεδικαίωμαι have I been justified; 3588-1161 ο δε but the one 350 ανακρίνων examining 1473 με me 2962-1510.2.3 κύριός εστιν is the Lord.   4:5   5620 ώστε So that 3361 μη [2not 4253 προ 4before 2540 καιρού 5its time 5100 τι 3anything 2919 κρίνετε 1judge]! 2193 έως until 302 αν whenever 2064 έλθη [3should come 3588 ο 1the 2962 κύριος 2Lord], 3739 ος who 2532 και both 5461 φωτίσει will give light to 3588 το the 2927 κρυπτά hidden things 3588 του of the 4655 σκότους darkness, 2532 και and 5319 φανερώσει will make manifest 3588 τας the 1012 βουλάς counsels 3588 των of the 2588 καρδιών hearts. 2532 και And 5119 τότε then 3588 ο the 1868 έπαινος high praise 1096 γενήσεται shall be 1538 εκάστω to each 575 από from 3588 του   2316 θεού God.   4:6   3778-1161 ταύτα δε And these things, 80 αδελφοί brethren, 3345 μετεσχημάτισα I changed appearance 1519 εις to 1683 εμαυτόν myself 2532 και and * Απολλώ Apollos 1223 δι΄ on account of 1473 υμάς you, 2443 ίνα that 1722 εν in 1473 ημίν us 3129 μάθητε you should learn 3588 το   3361 μη not 5228 υπέρ [2above 3739 ο 3what 1125 γέγραπται 4has been written 5426 φρονείν 1to think], 2443 ίνα that 3361 μη not 1520 εις one 5228 υπέρ over 3588 του   1520 ενός one 5448 φυσιούσθε you be inflated 2596 κατά against 3588 του the 2087 ετέρου other.   4:7   5100-1063 τις γαρ For who 1473-1252 σε διακρίνει scrutinizes you? 5100-1161 τι δε And what 2192 έχεις do you have 3739 ο which 3756-2983 ουκ έλαβες you have not received? 1487-1161 ει δε And if 2532 και also 2983 έλαβες you received, 5100 τι why 2744 καυχάσαι do you boast 5613 ως as 3361 μη not 2983 λαβών having received?   4:8   2235 ήδη [2already 2880 κεκορεσμένοι 3satisfied 1510.2.5 εστέ 1Are you]? 2235 ήδη [2already 4147 επλουτήσατε 1Are you] enriched? 5565 χωρίς [2apart from 1473 ημών 3us 936 εβασιλεύσατε 1Do you reign]? 2532 και And 3784 όφελον I ought 1065 γε indeed 936 εβασιλεύσατε that you reigned, 2443 ίνα that 2532 και also 1473 ημείς we 1473 υμίν with you 4821 συμβασιλεύσωμεν should have reigned together.   4:9   1380-1063 δοκώ γαρ For I think 3754 ότι that 3588 ο   2316 θεός God 1473 ημάς [2us 652 αποστόλους 3apostles 2078 εσχάτους 4last 584 απέδειξεν 1exhibited] 5613 ως as 1935 επιθανατίους condemned to death, 3754 ότι for 2302 θέατρον [2a theater 1096 εγενήθημεν 1we became] 3588 τω to the 2889 κόσμω world, 2532 και and 32 αγγέλοις to angels, 2532 και and 444 ανθρώποις to men.   4:10   1473 ημείς We 3474 μωροί are moronish 1223 διά on account of 5547 χριστόν Christ, 1473-1161 υμείς δε but you 5429 φρόνιμοι are skilled 1722 εν in 5547 χριστώ Christ; 1473 ημείς we 772 ασθενείς are weak, 1473-1161 υμείς δε but you 2478 ισχυροί are strong; 1473 υμείς you 1741 ένδοξοι are honorable, 1473-1161 ημείς δε but we 820 άτιμοι are without honor.   4:11   891 άχρι As far as 3588 της the 737 άρτι present 5610 ώρας hour 2532 και we both 3983 πεινώμεν hunger, 2532 και and 1372 διψώμεν thirst, 2532 και and 1130 γυμνητεύομεν are naked, 2532 και and 2852 κολαφιζόμεθα are buffeted, 2532 και and 790 αστατούμεν unsettled;   4:12   2532 και and 2872 κοπιώμεν we tire 2038 εργαζόμενοι working 3588-2398 ταις ιδίαις with our own 5495 χερσί hands. 3058 λοιδορούμενοι Being reviled, 2127 ευλογούμεν we bless; 1377 διωκόμενοι being persecuted, 430 ανεχόμεθα we endure;   4:13   987 βλασφημούμενοι being blasphemed, 3870 παρακαλούμεν we appeal; 5613 ως as 4027 περικαθάρματα the rubbish 3588 του of the 2889 κόσμου world, 1096 εγενήθημεν we were 3956 πάντων of all 4067 περίψημα the sweepings 2193 έως until 737 άρτι now.   4:14   3756 ουκ Not 1788 εντρέπων shaming 1473 υμάς you 1125 γράφω do I write 3778 ταύτα these things, 235 αλλ΄ but 5613 ως as 5043 τέκνα [3children 1473 μου 1my 27 αγαπητά 2beloved] 3560 νουθετώ I admonish you.   4:15   1437-1063 εάν γαρ For if 3463 μυρίους [2ten thousand 3807 παιδαγωγούς 3instructors 2192 έχητε 1you should have] 1722 εν in 5547 χριστώ Christ, 235 αλλ΄ but 3756 ου not 4183 πολλούς many 3962 πατέρας fathers. 1722-1063 εν γαρ For in 5547 χριστώ Christ * Ιησού Jesus 1223 διά through 3588 του the 2098 ευαγγελίου good news 1473 εγώ I 1473-1080 υμάς εγέννησα engendered you.   4:16   3870 παρακαλώ I appeal to 3767-1473 ουν υμάς you then, 3402 μιμηταί [2mimics 1473 μου 3of me 1096 γίνεσθε 1become]!   4:17   1223 διά On account of 3778 τούτο this 3992 έπεμψα I send 1473 υμίν to you * Τιμόθεον Timothy, 3739 ος who 1510.2.3 εστι is 5043 τέκνον [3child 1473 μου 1my 27 αγαπητόν 2beloved], 2532 και and 4103 πιστόν trustworthy 1722 εν in 2962 κυρίω the Lord, 3739 ος who 1473-363 υμάς αναμνήσει shall remind you 3588 τας   3598-1473 οδούς μου of my ways -- 3588 τας the ones 1722 εν in 5547 χριστώ Christ, 2531 καθώς as 3837 πανταχού everywhere 1722 εν in 3956 πάση every 1577 εκκλησία assembly 1321 διδάσκω I teach.   4:18   5613 ως [2as to 3361 μη 4not 2064 ερχομένου 5coming 1161 δε 1And 1473 μου 3my] 4314 προς to 1473 υμάς you, 5448-5100 εφυσιώθησάν τινες some were inflated.   4:19   2064-1161 ελεύσομαι δε But I shall come 5030 ταχέως quickly 4314 προς to 1473 υμάς you, 1437 εάν if 3588 ο the 2962 κύριος Lord 2309 θελήση should want, 2532 και and 1097 γνώσομαι I will know, 3756 ου not 3588 τον the 3056 λόγον word 3588 των of the ones 5448 πεφυσιωμένων being inflated, 235 αλλά but 3588 την the 1411 δύναμιν power.   4:20   3756-1063 ου γαρ For not 1722 εν [4in 3056 λόγω 5word 3588 η 1is the 932 βασιλεία 2kingdom 3588 του   2316 θεού 3of God], 235 αλλ΄ but 1722 εν in 1411 δυνάμει power.   4:21   5100 τι What 2309 θέλετε do you want? 1722 εν [2with 4464 ράβδω 3a rod 2064 έλθω 1Should I come] 4314 προς to 1473 υμάς you, 2228 η or 1722 εν in 26 αγάπη love 4151-5037 πνεύματί τε and a spirit 4236 πραότητος of gentleness?