1 Corinthians 12:19

  12:19   1487-1161 ει δε But if 1510.7.3 ην it was 3588 τα   3956 πάντα all 1520 εν were one 3196 μέλος member, 4226 που where 3588 το the 4983 σώμα body?