1 Chronicles 9:6

  9:6   2532 και And 1537 εκ of 3588 των the 5207 υιών sons * Ζηρά of Zerah -- * Ιεήλ Jeuel, 2532 και and 3588 οι   80-1473 αδελφοί αυτών their brethren -- 1812 εξακόσιοι six hundred 2532 και and 1767.3 εννενήκοντα ninety.