1 Chronicles 9:14

  9:14   2532 και And 1537 εκ of 3588 των the * Λευιτών Levites -- * Σαμέας Shemaiah 5207 υιός son * Ασούβ of Hashub, 5207 υιόυ son * Εζρικάμ of Azrikam, 5207 υιόυ son * Ασαβία of Hashabiah, 1537 εκ of 3588 των the 5207 υιών sons * Μεραρί of Merari;