John 18:19 Cross References - Romanian

19 Marele preot a întrebat pe Isus despre ucenicii Lui şi despre învăţătura Lui.

Matthew 26:59-68

59 Preoţii cei mai de seamă, bătrînii şi tot Soborul căutau vre -o mărturie mincinoasă împotriva lui Isus, ca să -L poată omorî. 60 Dar n'au găsit niciuna, măcar că s'au înfăţişat mulţi martori mincinoşi. La urmă au venit doi, 61 şi au spus: Acesta a zis:,,Eu pot să stric Templul lui Dumnezeu şi să -l zidesc iarăş în trei zile.`` 62 Marele preot s'a sculat în picioare, şi I -a zis:,,Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceştia împotriva Ta?`` 63 Isus tăcea. Şi marele preot a luat cuvîntul şi I -a zis:,,Te jur, pe Dumnezeul cel viu, să ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.`` 64 ,,Da``, i -a răspuns Isus,,,sînt!,,Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezînd la dreapta puterii lui Dumnezeu, şi venind pe norii cerului.`` 65 Atunci marele preot şi -a rupt hainele, şi a zis:,,A hulit! Ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum aţi auzit hula Lui. 66 Ce credeţi?`` Ei au răspuns:,,Este vinovat să fie pedepsit cu moartea.`` 67 Atunci L-au scuipat în faţă, L-au bătut cu pumnii, şi L-au pălmuit, 68 zicînd:,,Hristoase, prooroceşte-ne-cine Te -a lovit?``

Mark 14:55-65

55 Preoţii cei mai de seamă şi tot soborul căutau vreo mărturie împotriva lui Isus, ca să -L omoare; dar nu găseau nici una. 56 Pentrucă mulţi făceau mărturisiri mincinoase împotriva Lui, dar mărturisirile lor nu se potriveau. 57 Unii s'au sculat şi au făcut o mărturisire mincinoasă împotriva Lui, şi au zis: 58 ,,Noi L-am auzit zicînd:,Eu voi strica Templul acesta, făcut de mîni omeneşti, şi în trei zile voi ridica un altul, care nu va fi făcut de mîni omeneşti.`` 59 Nici chiar în privinţa aceasta nu se potrivea mărturisirea lor. 60 Atunci marele preot s'a sculat în picioare în mijlocul adunării, a întrebat pe Isus, şi I -a zis:,,Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc oamenii aceştia împotriva Ta?`` 61 Isus tăcea, şi nu răspundea nimic. Marele preot L -a întrebat iarăş, şi I -a zis:,,Eşti Tu, Hristosul, Fiul Celui binecuvîntat?`` 62 ,,Da, sînt,`` i -a răspuns Isus.,,Şi veţi vedea pe Fiul omului şezînd la dreapta puterii şi venind pe norii cerului.`` 63 Atunci marele preot şi -a rupt hainele, şi a zis:,,Ce nevoie mai avem de martori? 64 Aţi auzit hula. Ce vi se pare?`` Toţi L-au osîndit să fie pedepsit cu moartea. 65 Şi unii au început să -L scuipe, să -I acopere faţa, să -L bată cu pumnii, şi să -I zică:,,Prooroceşte!`` Iar aprozii L-au primit în palme.

Luke 11:53-54

53 După ce a ieşit de acolo, cărturarii şi Fariseii au început să -L pună la strîmtoare, şi să -L facă să vorbească despre multe lucruri; 54 I-au întins astfel laţuri, ca să prindă vreo vorbă din gura Lui, pentru care să -L poată învinui.

Luke 20:20

20 Au început să pîndească pe Isus; şi au trimes nişte iscoditori, cari se prefăceau că sînt neprihăniţi, ca să -L prindă cu vorba şi să -L dea pe mîna stăpînirii şi pe mîna puterii dregătorului.

Luke 22:63-71

63 Oamenii, cari păzeau pe Isus, Îl batjocoreau şi -L băteau. 64 L-au legat la ochi, Îl loveau peste faţă, şi -L întrebau, zicînd:,,Prooroceşte, cine Te -a lovit?`` 65 Şi rosteau împotriva Lui multe alte batjocori. 66 Cînd s'a făcut ziuă, bătrînii norodului, preoţii cei mai de seamă şi cărturarii s'au adunat împreună, şi au adus pe Isus în Soborul lor. Ei I-au zis: 67 ,,Dacă eşti Tu Hristosul, spune-ne!`` Isus le -a răspuns:,,Dacă vă voi spune, nu veţi crede; 68 şi dacă vă voi întreba, nu-Mi veţi răspunde, nici nu-Mi veţi da drumul. 69 Deacum încolo, Fiul omului va şedea la dreapta puterii lui Dumnezeu.`` 70 Toţi au zis:,,Eşti Tu dar Fiul lui Dumnezeu?`` Şi El le -a răspuns:,,Aşa cum o spuneţi; da, sînt.`` 71 Atunci ei au zis:,,Ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înşine am auzit -o din gura Lui.``

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.