Psalms 22:1 Cross References - Norwegian

1 Til sangmesteren; efter "Morgenrødens hind"*; en salme av David. / {* sannsynligvis melodien.}

1 Samuel 12:22

22 For Herren vil for sitt store navns skyld ikke forlate sitt folk, siden Herren har funnet for godt å gjøre eder til sitt folk.

Job 3:24

24 For mine sukk er blitt mitt daglige brød, og mine klager strømmer som vannet.

Psalms 10:1

1 Hvorfor, Herre, står du langt borte? Hvorfor skjuler du ditt åsyn i trengsels tider?

Psalms 16:1

1 En gyllen sang av David. Bevar mig, Gud! for jeg tar min tilflukt til dig.

Psalms 22:11

11 På dig er jeg kastet fra mors liv; fra min mors skjød er du min Gud.

Psalms 22:16

16 Min kraft er optørket som et potteskår, og min tunge henger fast ved mine gommer, og i dødens støv legger du mig.

Psalms 26:9

9 Rykk ikke min sjel bort med syndere eller mitt liv med blodgjerrige menn,

Psalms 31:14-16

14 For jeg hører baktalelse av mange, redsel fra alle kanter, idet de rådslår sammen imot mig; de lurer på å ta mitt liv. 15 Men jeg, jeg setter min lit til dig, Herre! Jeg sier: Du er min Gud. 16 I din hånd er mine tider*; redd mig av mine fienders hånd og fra mine forfølgere! / {* 1KR 29, 30. SLM 139, 16.}

Psalms 32:3-4

3 Da jeg tidde, blev mine ben borttæret, idet jeg stønnet hele dagen. 4 For dag og natt lå din hånd tungt på mig, min livssaft svant som ved sommerens tørke. Sela.

Psalms 37:28

28 For Herren elsker rett og forlater ikke sine fromme; til evig tid blir de bevart. Men de ugudeliges avkom utryddes.

Psalms 38:8

8 For mine lender er fulle av brand, og det er intet friskt i mitt kjød.

Psalms 42:1-2

1 Til sangmesteren; en læresalme av Korahs barn. 2 Som en hjort skriker efter rinnende bekker, så skriker min sjel efter dig, Gud!

Psalms 43:1-5

1 Gi mig rett, Gud, og før min sak mot folk uten barmhjertighet, frels mig fra falske og urettferdige menn! 2 For du er den Gud som er mitt vern. Hvorfor har du forkastet mig? Hvorfor skal jeg gå i sørgeklær under fiendens trykk? 3 Send ditt lys og din sannhet, la dem lede mig, la dem føre mig til ditt hellige berg og til dine boliger, 4 så jeg kan komme til Guds alter, til min fryds og gledes Gud, og prise dig på citar, Gud, min Gud! 5 Hvorfor er du nedbøiet, min sjel, og hvorfor bruser du i mig? Bi efter Gud! For jeg skal ennu prise ham, mitt åsyns frelse og min Gud.

Psalms 71:11

11 og sier: Gud har forlatt ham; forfølg og grip ham, for det er ingen som redder!

Isaiah 46:13

13 Jeg lar min rettferdighet komme nær, den er ikke langt borte, og min frelse dryger ikke; jeg gir frelse i Sion og min herlighet til Israel.

Isaiah 59:11

11 Vi brummer som bjørner alle sammen, og som duer kurrer vi; vi venter på retten, og den kommer ikke, på frelsen, og den er langt borte fra oss.

Matthew 27:46

46 Og ved den niende time ropte Jesus med høi røst og sa: Eli! Eli! lama sabaktani? det er: Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forlatt mig?

Mark 15:34

34 Og ved den niende time ropte Jesus med høi røst: Elo'i! Elo'i! lama sabaktani? det er utlagt: Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forlatt mig?

Luke 22:44

44 Og han kom i dødsangst og bad enda heftigere, og hans sved blev som blodsdråper, som falt ned på jorden.

Luke 24:44

44 Og han sa til dem: Dette er mine ord som jeg talte til eder mens jeg ennu var hos eder, at alt det måtte opfylles som er skrevet i Mose lov og profetene og salmene om mig.

Hebrews 5:7

7 Og han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunde frelse ham fra døden, og han blev bønnhørt for sin gudsfrykt,

Hebrews 13:5

5 Eders ferd være uten pengekjærhet, så I nøies med det I har; for han har sagt: Jeg vil ingenlunde slippe dig og ingenlunde forlate dig,

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.