Joshua 21:3 Cross References - Norwegian

3 Da gav Israels barn efter Herrens befaling av sine arvelodder levittene disse byer med tilhørende jorder:

Genesis 49:7

7 Forbannet være deres vrede, for den var vill, og deres grumhet, for den var hård! Jeg vil kaste dem omkring i Jakob og sprede dem i Israel.

Deuteronomy 33:8-10

8 Og om Levi sa han: Dine tummim og urim hører din fromme mann til, han som du fristet ved Massa, som du trettet med ved Meribas vann, 9 han som sa om sin far og sin mor: Jeg ser dem ikke, og som ikke kjentes ved sine brødre og ikke visste av sine barn, fordi han tok vare på ditt ord og aktet vel på din pakt. 10 Han skal lære Jakob dine bud og Israel din lov, han skal legge røkelse for ditt ansikt og heloffer på ditt alter.

1 Chronicles 6:54-81

54 Dette var deres bosteder efter deres byer innenfor deres landemerker: Arons sønner av kahatittenes ætt, som loddet først kom ut for, 55 de fikk Hebron i Juda land med tilhørende jorder rundt omkring; 56 men byens mark og dens landsbyer fikk Kaleb, Jefunnes sønn. 57 Arons sønner fikk altså tilfluktsstædene Hebron og Libna med tilhørende jorder og Jattir og Estemoa med jorder 58 og Hilen med jorder, Debir med jorder 59 Og Asan med jorder og Bet-Semes med jorder, 60 og av Benjamins stamme Geba med tilhørende jorder og Allemet med jorder og Anatot med jorder; deres byer var i alt tretten byer efter deres ætter. 61 Men de andre* Kahats barn av stammens ætt fikk ved loddkasting ti byer av den halve Manasse stammes halve del. / {* d.e. som ikke var av Arons ætt, 1KR 6, 54.} 62 Og Gersoms barn efter sine ætter fikk tretten byer av Issakars stamme og av Asers stamme Og av Naftali stamme og av Manasse stamme i Basan. 63 Meraris barn efter sine ætter fikk ved loddkasting tolv byer av Rubens stamme og av Gads stamme og av Sebulons stamme. 64 Således gav Israels barn levittene disse byer med tilhørende jorder. 65 De gav dem ved loddkasting av Judas barns stamme og av Simeons barns stamme og av Benjamins barns stamme disse byer, som de nevnte ved navn. 66 Og de andre av Kahats barns ætter* fikk av Efra'ims stamme disse byer som skulde høre dem til: / {* de 1KR 2, 61 omtalte.} 67 tilfluktsstædene Sikem med tilhørende jorder i Efra'im-fjellene og Geser med jorder 68 og Jokmeam med jorder og Bet-Horon med jorder 69 og Ajalon med jorder og Gat-Rimmon med jorder, 70 og av den halve Manasse stamme Aner med tilhørende jorder og Bileam med jorder. Dette fikk de andre av Kahats barns ætt. 71 Gersoms barn fikk av den halve Manasse stammes ætt Golan i Basan med tilhørende jorder og Astarot med jorder, 72 og av Issakars stamme Kedes med tilhørende jorder, Dobrat med jorder 73 og Ramot med jorder og Anem med jorder, 74 og av Asers stamme Masal med tilhørende jorder og Abdon med jorder 75 og Hukok med jorder og Rehob med jorder, 76 og av Naftali stamme Kedes i Galilea med tilhørende jorder og Hammon med jorder og Kirjata'im med jorder. 77 Meraris barn - resten av levittene - fikk av Sebulons stamme Rimmono med tilhørende jorder og Tabor med jorder, 78 og på hin side Jordan ved Jeriko, østenfor Jordan, fikk de av Rubens stamme Beser i ørkenen med tilhørende jorder og Jahsa med jorder 79 og Kedemot med jorder og Mefa'at med jorder, 80 og av Gads stamme Ramot-Gilead med tilhørende jorder og Mahana'im med jorder 81 og Hesbon med jorder og Jaser med jorder.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.