Job 36:6 Cross References - Norwegian

6 Han lar ikke en ugudelig leve, og de undertrykte hjelper han til deres rett.

Exodus 22:22-24

22 I skal ikke plage nogen enke eller farløs; 23 dersom du plager dem, og de roper til mig, skal jeg visselig høre deres rop, 24 og min vrede skal optendes, og jeg skal slå eder ihjel med sverdet, og eders hustruer skal bli enker og eders barn farløse.

Job 5:15

15 Og således frelser han den fattige fra sverdet, fra deres munn og fra den sterkes hånd,

Job 8:22

22 De som hater dig, skal klædes med skam, og de ugudeliges telt skal ikke mere finnes.

Job 21:7-9

7 Hvorfor blir de ugudelige i live, blir gamle og tiltar endog i velmakt? 8 De ser sine barn trives omkring sig, og sine efterkommere har de for sine øine. 9 Deres hus er sikre mot redsler, og Guds ris kommer ikke over dem.

Job 21:30

30 at den onde spares på ulykkens dag, på vredens dag føres han unda.

Job 29:12-17

12 For jeg berget armingen som ropte om hjelp, og den farløse som ingen hjelper hadde. 13 Den som var sin undergang nær, velsignet mig, og enkens hjerte fikk jeg til å juble. 14 Jeg klædde mig i rettferdighet, og den opslo sin bolig i mig; rettsinn bar jeg som kappe og hue. 15 Øine var jeg for den blinde, og føtter var jeg for den halte. 16 En far var jeg for de fattige, og ukjente folks sak gransket jeg. 17 Jeg knuste den urettferdiges kjever og rev byttet bort fra hans tenner.

Psalms 9:12

12 Lovsyng Herren, som bor på Sion, kunngjør blandt folkene hans store gjerninger!

Psalms 10:14-15

14 Du har sett det; for du skuer nød og sorg for å legge dem i din hånd; til dig overgir den elendige sin sak, du er den farløses hjelper. 15 Sønderbryt den ugudeliges arm, og hjemsøk den ondes ugudelighet, så du ikke mere finner den!

Psalms 55:23

23 Kast på Herren det som tynger dig! Han skal holde dig oppe; han skal i evighet ikke la den rettferdige rokkes.

Psalms 72:4

4 Han skal dømme de elendige blandt folket, han skal frelse den fattiges barn og knuse voldsmannen.

Psalms 72:12-14

12 For han skal frelse den fattige som roper, og den elendige som ingen hjelper har. 13 Han skal spare den ringe og fattige, og frelse de fattiges sjeler. 14 Han skal forløse deres sjel fra undertrykkelse og fra vold, og deres blod skal være dyrt i hans øine.

Psalms 82:1-4

1 En salme av Asaf. Gud står i Guds menighet; midt iblandt guder* holder han dom: / {* SLM 82, 6.} 2 Hvor lenge vil I dømme urettferdig og holde med de ugudelige? Sela. 3 Døm den ringe og farløse, la den elendige og fattige få sin rett! 4 Redd den ringe og trengende, frels ham fra de ugudeliges hånd!

Psalms 140:12

12 En munnkåt mann skal ikke bli stående i landet; den mann som gjør ugudelig vold, ham skal han jage med slag på slag.

Isaiah 11:4

4 men han skal dømme de ringe med rettferdighet og skifte rett med rettvishet for de saktmodige på jorden, og han skal slå jorden med sin munns ris og drepe den ugudelige med sine lebers ånde.

Jeremiah 12:1-2

1 Herre, når jeg fører trette med dig, har du alltid rett. Allikevel må jeg gå i rette med dig: Hvorfor går det de ugudelige vel, hvorfor har de ingen sorger alle de troløse? 2 Du har plantet dem, og de har slått rot; de vokser op og bærer frukt; nær er du i deres munn, men langt borte fra deres nyrer.

2 Peter 2:9

9 så sant vet Herren å utfri de gudfryktige av fristelser, men å holde de urettferdige i varetekt med straff til dommens dag,

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.