Proverbs 12:5 Cross References - Lithuanian

5 Teisiojo mintys teisingos, nedorėlio patarimas­apgaulė.

Psalms 12:2-3

2 Jie vienas kitam kalba tuštybes, lūpomis pataikauja ir kalba klastinga širdimi. 3 Viešpats sunaikins pataikaujančias lūpas, puikybės pilną liežuvį.

Psalms 36:2-4

2 Jis pataikauja sau, kai suranda savyje kaltę, kurios reikėtų nekęsti. 3 Jo burnos žodžiai­nedorybė ir klasta. Jis liovėsi elgtis išmintingai ir daryti gera. 4 Gulėdamas jis mąsto nedorybes, eina negeru keliu, neatsisako pikta.

Psalms 41:6-7

6 Jei kas ateina manęs aplankyti, tuščius žodžius kalba, išėjęs laukan apkalba. 7 Visi, kurie nekenčia manęs, šnibždasi prieš mane, planuoja man pakenkti:

Psalms 119:15

15 Apie Tavo potvarkius nuolat mąstysiu ir žiūrėsiu į Tavo kelius.

Psalms 139:23

23 Ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį; išbandyk mane ir pažink mano mintis.

Psalms 140:1-3

1 Viešpatie, nuo piktų žmonių mane išgelbėk, nuo smurtininkų apsaugok! 2 Nuo tų, kurie planuoja pikta širdyje, kurie dieną vaidus kelia. 3 Jų liežuvis yra aštrus kaip gyvatės, angių nuodai yra už jų lūpų.

Proverbs 11:23

23 Teisiųjų troškimai geri, o nedorėlių viltis yra rūstybė.

Proverbs 24:9

9 Planuoti kvailystes yra nuodėmė; žmonės bjaurisi niekintoju.

Isaiah 55:7

7 Nedorėlis tepalieka savo kelią, o neteisusis­savo mintis; tegrįžta jis pas Viešpatį, mūsų Dievą, ir Jis pasigailės jo, nes yra gailestingas.

Jeremiah 4:14

14 Jeruzale, apvalyk nuo nedorybių savo širdį, kad būtum išgelbėta! Ar ilgai piktos mintys pasiliks tavyje?

Matthew 2:3-8

3 Tai išgirdęs, karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. 4 Jis sukvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei Rašto žinovus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Kristus. 5 Tie jam atsakė: “Judėjos Betliejuje, nes taip pranašo parašyta: 6 ‘Ir tu, Judo žemės Betliejau, anaiptol nesi mažiausias tarp Judo valdovų, nes iš tavęs išeis Valdovas, kuris ganys mano tautą­ Izraelį’ ”. 7 Tada Erodas, slapta pasikvietęs išminčius, sužinojo iš jų apie žvaigždės pasirodymo metą 8 ir, siųsdamas į Betliejų, tarė: “Keliaukite ir viską kruopščiai sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs Jį pagarbinčiau”.

Matthew 2:16

16 Erodas, pamatęs, kad jį išminčiai apgavo, baisiai įniršo ir pasiuntė išžudyti Betliejuje ir jo apylinkėse visus berniukus, dvejų metų ir jaunesnius, pagal laiką, kurį buvo patyręs iš išminčių.

Matthew 26:4

4 ir nusprendė suimti Jėzų klasta ir Jį nužudyti.

1 Corinthians 4:5

5 Todėl neteiskite nieko prieš laiką, iki ateis Viešpats, kuris nušvies, kas tamsoje paslėpta, ir atskleis širdžių sumanymus. Tada kiekvienam teks pagyrimas iš Dievo.

2 Corinthians 4:2

2 Atsisakę slaptų begėdysčių, nesileidžiame į gudravimus ir nekraipome Dievo žodžio, bet, atskleisdami tiesą, prisistatome kiekvieno žmogaus sąžinei Dievo akivaizdoje.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.