Isaiah 40:26 Cross References - Lithuanian

26 Pakelkite akis ir pažiūrėkite aukštyn, kas visa tai sutvėrė? Jis suskaitęs veda jų pulkus ir kiekvieną vadina vardu. Jo galia ir jėga yra tokia didelė, kad nė vieno netrūksta.

Genesis 2:1-2

1 Taip buvo sutvertas dangus, žemė ir visi jų pulkai. 2 Dievas septintą dieną užbaigė savo darbus ir ilsėjosi septintą dieną po visų savo darbų, kuriuos atliko.

Deuteronomy 4:19

19 Kad kartais, pakėlęs akis į dangų ir pamatęs saulę, mėnulį, žvaigždes, nepaklystum, jų negarbintum ir nesilenktum tiems, kuriuos Viešpats, jūsų Dievas, sutvėrė tarnauti visoms tautoms.

Job 31:26-28

26 Ar man žvelgiant į šviečiančią saulę ir į keliaujantį mėnulį, 27 mano širdis buvo slapta suvedžiota, ar aš bučiavau savo ranką? 28 Tai būtų nusikaltimas, už kurį reikėtų bausti teisme, nes būčiau išsigynęs Dievo, kuris yra aukštybėse.

Psalms 8:3-4

3 Kai pasižiūriu į Tavo dangus, Tavo rankų darbą, į mėnulį ir žvaigždes, kurias Tu išdėstei, 4 kas yra žmogus, kad jį atsimeni, ir kas žmogaus sūnus, kad jį aplankai?

Psalms 19:1

1 Dangūs skelbia Dievo šlovę, tvirtuma byloja apie Jo rankų darbus.

Psalms 89:11-13

11 Tau priklauso dangūs ir žemė, pasaulis ir visa, kas jame; Tu sukūrei juos. 12 Tu sutvėrei šiaurę ir pietus; Taboras ir Hermonas džiaugiasi Tavimi. 13 Tu galingas: stipri Tavo ranka, aukštai pakelta Tavo dešinė!

Psalms 102:25

25 Kadaise Tu sukūrei žemę ir dangūs yra Tavo rankų darbas.

Psalms 147:4-5

4 Jis žvaigždes suskaičiuoja, jas visas vardais vadina. 5 Didis ir galingas yra Viešpats, Jo išmintis begalinė.

Psalms 148:3-6

3 Girkite Jį, saule ir mėnuli; girkite Jį, spindinčios žvaigždės! 4 Girkite Jį, dangų dangūs ir viršum jų esantys vandenys! 5 Visi tegiria Viešpaties vardą, nes Jis įsakė, ir visa buvo sukurta. 6 Jis amžių amžiams viską įtvirtino, nustatė nekintamą tvarką.

Isaiah 34:16

16 Skaitykite ir tyrinėkite Viešpaties raštus­visi susirinks, kaip pasakyta. Viešpats taip pasakė, ir Jo dvasia juos surinks.

Isaiah 42:5

5 Taip sako Viešpats Dievas, kuris sutvėrė dangus ir juos ištiesė, sutvirtino žemę ir kas ant jos auga, kuris duoda gyvybę ir dvasią tautoms, gyvenančioms žemėje:

Isaiah 44:24

24 Taip sako Viešpats, tavo atpirkėjas, kuris sukūrė tave: “Aš esu Viešpats, kuris visa darau; Aš vienas ištiesiau dangus ir sutvirtinau žemę savo jėga”.

Isaiah 45:7

7 Aš darau šviesą ir sukuriu tamsą, duodu ramybę ir sukuriu pikta. Aš, Viešpats, visa tai darau.

Isaiah 48:13

13 Aš sukūriau žemę ir ištiesiau dangus. Aš juos pašaukiau, ir jie stovi čia.

Isaiah 51:6

6 Pakelkite savo akis į dangų, pažvelkite į žemę! Dangūs praeis kaip dūmai, žemė susidėvės kaip drabužis, jos gyventojai taip pat išmirs. Bet mano išgelbėjimas liks amžinai, mano teisumas nesibaigs.

Jeremiah 10:11-12

11 Taip turite jiems sakyti: “Dievai, kurie nepadarė nei dangaus, nei žemės, turi pradingti nuo žemės ir iš šios padangės”. 12 Jis sukūrė žemę savo jėga, savo išmintimi padėjo pasaulio pamatą ir savo supratimu ištiesė dangus.

Jeremiah 32:17-19

17 “Viešpatie Dieve, Tu sukūrei dangų ir žemę savo didele galia ir ištiesta ranka. Nieko Tau nėra negalimo. 18 Tu rodai malonę tūkstančiams ir baudi vaikus už jų tėvų nusikaltimus. Tu didis ir galingas Dievas, kurio vardas­kareivijų Viešpats. 19 Didis patarimu ir galingas darbais. Tavo akys mato visus žmonių kelius, kad atlygintų kiekvienam pagal jo kelius ir darbus.

Colossians 1:16-17

16 nes Juo sutverta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima; ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios,­visa sutverta per Jį ir Jam. 17 Jis yra pirma visų daiktų, ir visa Juo laikosi.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.