Acts 7:54 Cross References - Lithuanian

54 Tie žodžiai jiems draskė širdį, ir jie griežė ant jo dantimis.

Job 16:9

9 Jis savo rūstybe parbloškė mane ir griežia dantimis prieš mane. Mano priešo akys įsmeigtos į mane.

Psalms 35:16

16 Veidmainiškai tyčiojasi iš manęs, griežia dantimis prieš mane.

Psalms 112:10

10 Nedorėlis tai matys ir graušis, dantimis grieš ir nyks. Nedorėlių troškimas pražus.

Lamentations 2:16

16 Tavo priešai atvėrė burnas prieš tave, švilpia, griežia dantimis. Jie sako: “Mes prarijome ją! Tai diena, kurios laukėme. Mes sulaukėme ir matome tai!”

Matthew 8:12

12 O karalystės vaikai bus išmesti laukan į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas”.

Matthew 13:42

42 ir įmes juos į ugnies krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas.

Matthew 13:50

50 ir įmes juos į ugnies krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas”.

Matthew 22:13

13 Tada karalius paliepė tarnams: ‘Suriškite jam rankas ir kojas ir išmeskite jį laukan į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas’.

Matthew 24:51

51 Jis perkirs jį pusiau ir paskirs jam dalį su veidmainiais. Ten bus verksmas ir dantų griežimas”.

Matthew 25:30

30 Šitą niekam tikusį tarną išmeskite laukan į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas’ ”.

Luke 13:28

28 Ten bus verksmo ir dantų griežimo, kai pamatysite Abraomą, Izaoką, Jokūbą ir visus pranašus Dievo karalystėje, o patys būsite išmesti laukan.

Acts 5:33

33 Girdėdami šituos žodžius, jie baisiai įtūžo ir ketino juos užmušti.

Acts 22:22-23

22 Jie klausėsi jo iki šitų žodžių, o čia ėmė garsiai šaukti: “Nušluoti nuo žemės jį! Tokiam nevalia gyventi!” 23 Jie klykė, mosavo drabužiais ir svaidė į orą smėlį.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.