Song of Songs 5:6 Cross References - IHOT

  6 H6605 פתחתי opened H589 אני I H1730 לדודי to my beloved; H1730 ודודי but my beloved H2559 חמק had withdrawn H5674 עבר himself, was gone: H5315 נפשׁי my soul H3318 יצאה failed H1696 בדברו when he spoke: H1245 בקשׁתיהו I sought H3808 ולא him, but I could not H4672 מצאתיהו find H7121 קראתיו him; I called H3808 ולא him, but he gave me no answer. H6030 ענני׃ him, but he gave me no answer.

Genesis 42:28

  28 H559 ויאמר And he said H413 אל unto H251 אחיו his brethren, H7725 הושׁב is restored; H3701 כספי My money H1571 וגם even H2009 הנה and, lo, H572 באמתחתי in my sack: H3318 ויצא failed H3820 לבם and their heart H2729 ויחרדו and they were afraid, H376 אישׁ one H413 אל to H251 אחיו another, H559 לאמר saying H4100 מה What H2063 זאת this H6213 עשׂה hath done H430 אלהים׃ God

1 Samuel 28:6

  6 H7592 וישׁאל inquired H7586 שׁאול And when Saul H3068 ביהוה of the LORD, H3808 ולא him not, H6030 ענהו answered H3068 יהוה the LORD H1571 גם neither H2472 בחלמות by dreams, H1571 גם nor H224 באורים by Urim, H1571 גם nor H5030 בנביאם׃ by prophets.

2 Samuel 16:10

  10 H559 ויאמר said, H4428 המלך And the king H4100 מה What H1121 לי ולכם בני have I to do with you, ye sons H6870 צריה of Zeruiah? H3588 כי because H7043 יקלל let him curse, H3588 וכי   H3068 יהוה the LORD H559 אמר hath said H7043 לו קלל unto him, Curse H853 את   H1732 דוד David. H4310 ומי Who H559 יאמר shall then say, H4069 מדוע Wherefore H6213 עשׂיתה hast thou done H3651 כן׃ so?

Psalms 22:1-2

  1 H5329 למנצח To the chief Musician H5921 על upon H365 אילת Aijeleth H7837 השׁחר Shahar, H4210 מזמור A Psalm H1732 לדוד׃ of David. H410 אלי My God, H410 אלי my God, H4100 למה why H5800 עזבתני hast thou forsaken H7350 רחוק me? far H3444 מישׁועתי from helping H1697 דברי me, the words H7581 שׁאגתי׃ of my roaring?
  2 H430 אלהי O my God, H7121 אקרא I cry H3119 יומם in the daytime, H3808 ולא not; H6030 תענה but thou hearest H3915 ולילה and in the night season, H3808 ולא and am not H1747 דומיה׃ silent.

Psalms 28:1

  1 H1732 לדוד of David. H413 אליך Unto H3068 יהוה O LORD H7121 אקרא thee will I cry, H6697 צורי my rock; H408 אל be not H2790 תחרשׁ silent H4480 ממני to H6435 פן me: lest, H2790 תחשׁה thou be silent H4480 ממני to H4911 ונמשׁלתי   H5973 עם   H3381 יורדי them that go down H953 בור׃ into the pit.

Psalms 30:7

  7 H3068 יהוה LORD, H7522 ברצונך by thy favor H5975 העמדתה to stand H2042 להררי thou hast made my mountain H5797 עז strong: H5641 הסתרת thou didst hide H6440 פניך thy face, H1961 הייתי I was H926 נבהל׃ troubled.

Psalms 69:3

  3 H3021 יגעתי I am weary H7121 בקראי of my crying: H2787 נחר is dried: H1627 גרוני my throat H3615 כלו fail H5869 עיני mine eyes H3176 מיחל while I wait H430 לאלהי׃ for my God.

Psalms 77:3

  3 H2142 אזכרה I remembered H430 אלהים God, H1993 ואהמיה and was troubled: H7878 אשׂיחה I complained, H5848 ותתעטף was overwhelmed. H7307 רוחי and my spirit H5542 סלה׃ Selah.

Psalms 80:4

  4 H3068 יהוה O LORD H430 אלהים God H6635 צבאות of hosts, H5704 עד how long H4970 מתי how long H6225 עשׁנת wilt thou be angry H8605 בתפלת against the prayer H5971 עמך׃ of thy people?

Psalms 88:9-14

  9 H5869 עיני Mine eye H1669 דאבה mourneth H4480 מני by reason of H6040 עני affliction: H7121 קראתיך I have called H3068 יהוה LORD, H3605 בכל daily H3117 יום daily H7849 שׁטחתי upon thee, I have stretched out H413 אליך unto thee. H3709 כפי׃ my hands
  10 H4191 הלמתים to the dead? H6213 תעשׂה Wilt thou show H6382 פלא wonders H518 אם   H7496 רפאים shall the dead H6965 יקומו arise H3034 יודוך praise H5542 סלה׃ thee? Selah.
  11 H5608 היספר be declared H6913 בקבר in the grave? H2617 חסדך Shall thy lovingkindness H530 אמונתך thy faithfulness H11 באבדון׃ in destruction?
  12 H3045 היודע be known H2822 בחשׁך in the dark? H6382 פלאך Shall thy wonders H6666 וצדקתך and thy righteousness H776 בארץ in the land H5388 נשׁיה׃ of forgetfulness?
  13 H589 ואני thee have I H413 אליך But unto H3068 יהוה O LORD; H7768 שׁועתי cried, H1242 ובבקר and in the morning H8605 תפלתי shall my prayer H6923 תקדמך׃ prevent
  14 H4100 למה why H3068 יהוה LORD, H2186 תזנח castest thou off H5315 נפשׁי my soul? H5641 תסתיר hidest H6440 פניך thou thy face H4480 ממני׃ from

Proverbs 1:28

  28 H227 אז Then H7121 יקראנני shall they call upon H3808 ולא me, but I will not H6030 אענה answer; H7836 ישׁחרנני they shall seek me early, H3808 ולא but they shall not H4672 ימצאנני׃ find

Song of Songs 3:1-2

  1 H5921 על on H4904 משׁכבי my bed H3915 בלילות By night H1245 בקשׁתי I sought H853 את   H157 שׁאהבה loveth: H5315 נפשׁי him whom my soul H1245 בקשׁתיו I sought H3808 ולא him not. H4672 מצאתיו׃ him, but I found
  2 H6965 אקומה I will rise H4994 נא now, H5437 ואסובבה and go about H5892 בעיר the city H7784 בשׁוקים in the streets, H7339 וברחבות and in the broad ways H1245 אבקשׁה I will seek H853 את   H157 שׁאהבה loveth: H5315 נפשׁי him whom my soul H1245 בקשׁתיו I sought H3808 ולא him not. H4672 מצאתיו׃ him, but I found

Song of Songs 5:2

  2 H589 אני I H3462 ישׁנה   H3820 ולבי but my heart H5782 ער waketh: H6963 קול the voice H1730 דודי of my beloved H1849 דופק that knocketh, H6605 פתחי Open H269 לי אחתי to me, my sister, H7474 רעיתי my love, H3123 יונתי my dove, H8535 תמתי my undefiled: H7218 שׁראשׁי for my head H4390 נמלא is filled H2919 טל with dew, H6977 קוצותי my locks H7447 רסיסי with the drops H3915 לילה׃ of the night.

Song of Songs 5:4

  4 H1730 דודי My beloved H7971 שׁלח put in H3027 ידו his hand H4480 מן by H2356 החר the hole H4578 ומעי and my bowels H1993 המו were moved H5921 עליו׃ for

Song of Songs 6:1

  1 H575 אנה Whither H1980 הלך gone, H1730 דודך is thy beloved H3303 היפה O thou fairest H802 בנשׁים among women? H575 אנה whither H6437 פנה turned aside? H1730 דודך is thy beloved H1245 ונבקשׁנו that we may seek H5973 עמך׃ him with

Isaiah 8:17

  17 H2442 וחכיתי And I will wait H3068 ליהוה upon the LORD, H5641 המסתיר that hideth H6440 פניו his face H1004 מבית from the house H3290 יעקב of Jacob, H6960 וקויתי׃ and I will look

Isaiah 12:1

  1 H559 ואמרת thou shalt say, H3117 ביום day H1931 ההוא And in that H3034 אודך I will praise H3068 יהוה O LORD, H3588 כי thee: though H599 אנפת thou wast angry H7725 בי ישׁב is turned away, H639 אפך with me, thine anger H5162 ותנחמני׃ and thou comfortedst

Isaiah 50:2

  2 H4069 מדוע Wherefore, H935 באתי when I came, H369 ואין no H376 אישׁ man? H7121 קראתי when I called, H369 ואין none H6030 עונה to answer? H7114 הקצור shortened at all, H7114 קצרה shortened at all, H3027 ידי Is my hand H6304 מפדות that it cannot redeem? H518 ואם or H369 אין have I no H3581 בי כח power H5337 להציל to deliver? H2005 הן behold, H1606 בגערתי at my rebuke H2717 אחריב I dry up H3220 ים the sea, H7760 אשׂים I make H5104 נהרות the rivers H4057 מדבר a wilderness: H887 תבאשׁ stinketh, H1710 דגתם their fish H369 מאין because no H4325 מים water, H4191 ותמת and dieth H6772 בצמא׃ for thirst.

Isaiah 54:6-8

  6 H3588 כי For H802 כאשׁה thee as a woman H5805 עזובה   H6087 ועצובת and grieved H7307 רוח in spirit, H7121 קראך hath called H3069 יהוה   H802 ואשׁת and a wife H5271 נעורים of youth, H3588 כי when H3988 תמאס thou wast refused, H559 אמר saith H430 אלהיך׃ thy God.
  7 H7281 ברגע moment H6996 קטן For a small H5800 עזבתיך have I forsaken H7356 וברחמים mercies H1419 גדלים thee; but with great H6908 אקבצך׃ will I gather
  8 H8241 בשׁצף In a little H7110 קצף wrath H5641 הסתרתי I hid H6440 פני my face H7281 רגע thee for a moment; H4480 ממך from H2617 ובחסד kindness H5769 עולם but with everlasting H7355 רחמתיך will I have mercy H559 אמר on thee, saith H1350 גאלך thy Redeemer. H3068 יהוה׃ the LORD

Isaiah 57:16

  16 H3588 כי For H3808 לא I will not H5769 לעולם forever, H7378 אריב contend H3808 ולא neither H5331 לנצח   H7107 אקצוף   H3588 כי for H7307 רוח the spirit H6440 מלפני before H5848 יעטוף should fail H5397 ונשׁמות me, and the souls H589 אני I H6213 עשׂיתי׃ have made.

Isaiah 58:2

  2 H853 ואותי   H3117 יום me daily, H3117 יום me daily, H1875 ידרשׁון Yet they seek H1847 ודעת to know H1870 דרכי my ways, H2654 יחפצון and delight H1471 כגוי as a nation H834 אשׁר that H6666 צדקה righteousness, H6213 עשׂה did H4941 ומשׁפט the ordinance H430 אלהיו of their God: H3808 לא not H5800 עזב and forsook H7592 ישׁאלוני they ask H4941 משׁפטי of me the ordinances H6664 צדק of justice; H7132 קרבת in approaching H430 אלהים to God. H2654 יחפצון׃ they take delight

Lamentations 3:8

  8 H1571 גם Also H3588 כי when H2199 אזעק I cry H7768 ואשׁוע and shout, H5640 שׂתם he shutteth out H8605 תפלתי׃ my prayer.

Hosea 5:6

  6 H6629 בצאנם with their flocks H1241 ובבקרם and with their herds H1980 ילכו They shall go H1245 לבקשׁ to seek H853 את   H3068 יהוה the LORD; H3808 ולא but they shall not H4672 ימצאו find H2502 חלץ he hath withdrawn H1992 מהם׃  

Hosea 5:15

  15 H1980 אלך I will go H7725 אשׁובה return H413 אל to H4725 מקומי my place, H5704 עד till H834 אשׁר till H816 יאשׁמו they acknowledge their offense, H1245 ובקשׁו and seek H6440 פני my face: H6862 בצר in their affliction H1992 להם   H7836 ישׁחרנני׃ they will seek me early.

Zechariah 7:13

  13 H1961 ויהי Therefore it is come to pass, H834 כאשׁר as H7121 קרא he cried, H3808 ולא and they would not H8085 שׁמעו hear; H3651 כן so H7121 יקראו they cried, H3808 ולא and I would not H8085 אשׁמע hear, H559 אמר saith H3068 יהוה the LORD H6635 צבאות׃ of hosts:

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.