Nahum 1:12 Cross References - IHOT

  12 H3541 כה Thus H559 אמר saith H3068 יהוה the LORD; H518 אם Though H8003 שׁלמים quiet, H3651 וכן and likewise H7227 רבים many, H3651 וכן yet thus H1494 נגזו shall they be cut down, H5674 ועבר when he shall pass through. H6031 וענתך Though I have afflicted H3808 לא thee no H6031 אענך thee, I will afflict H5750 עוד׃ more.

Exodus 12:12

  12 H5674 ועברתי For I will pass through H776 בארץ the land H4714 מצרים of Egypt H3915 בלילה night, H2088 הזה this H5221 והכיתי and will smite H3605 כל all H1060 בכור the firstborn H776 בארץ in the land H4714 מצרים of Egypt, H120 מאדם both man H5704 ועד   H929 בהמה and beast; H3605 ובכל and against all H430 אלהי the gods H4714 מצרים of Egypt H6213 אעשׂה I will execute H8201 שׁפטים judgment: H589 אני I H3068 יהוה׃ the LORD.

2 Kings 19:35

  35 H1961 ויהי And it came to pass H3915 בלילה night, H1931 ההוא that H3318 ויצא went out, H4397 מלאך that the angel H3068 יהוה of the LORD H5221 ויך and smote H4264 במחנה in the camp H804 אשׁור of the Assyrians H3967 מאה a hundred H8084 שׁמונים fourscore H2568 וחמשׁה and five H505 אלף thousand: H7925 וישׁכימו and when they arose early H1242 בבקר in the morning, H2009 והנה behold, H3605 כלם they all H6297 פגרים corpses. H4191 מתים׃ dead

2 Kings 19:37

  37 H1961 ויהי And it came to pass, H1931 הוא as he H7812 משׁתחוה was worshiping H1004 בית in the house H5268 נסרך of Nisroch H430 אלהיו his god, H152 ואדרמלך that Adrammelech H8272 ושׂראצר and Sharezer H5221 הכהו smote H2719 בחרב him with the sword: H1992 והמה and they H4422 נמלטו escaped H776 ארץ into the land H780 אררט of Armenia. H4427 וימלך reigned H634 אסר חדן And Esarhaddon H1121 בנו his sons H8478 תחתיו׃ in his stead.

Isaiah 7:20

  20 H3117 ביום day H1931 ההוא In the same H1548 יגלח shave H136 אדני shall the Lord H8593 בתער with a razor H7917 השׂכירה that is hired, H5676 בעברי by them beyond H5104 נהר the river, H4428 במלך by the king H804 אשׁור of Assyria, H853 את   H7218 הראשׁ the head, H8181 ושׂער and the hair H7272 הרגלים of the feet: H1571 וגם and it shall also H853 את   H2206 הזקן the beard. H5595 תספה׃ consume

Isaiah 8:8

  8 H2498 וחלף And he shall pass H3063 ביהודה through Judah; H7857 שׁטף he shall overflow H5674 ועבר and go over, H5704 עד to H6677 צואר the neck; H5060 יגיע he shall reach H1961 והיה   H4298 מטות and the stretching out H3671 כנפיו of his wings H4393 מלא shall fill H7341 רחב the breadth H776 ארצך of thy land, H6005 עמנו אל׃ O Immanuel.

Isaiah 10:32-34

  32 H5750 עוד As yet H3117 היום that day: H5011 בנב at Nob H5975 לעמד shall he remain H5130 ינפף he shall shake H3027 ידו his hand H2022 הר the mount H1004 בית of the daughter H1323 ציון   H1389 גבעת the hill H3389 ירושׁלם׃ of Jerusalem.
  33 H2009 הנה Behold, H113 האדון the Lord, H3068 יהוה the LORD H6635 צבאות of hosts, H5586 מסעף shall lop H6288 פארה the bough H4637 במערצה with terror: H7311 ורמי   H6967 הקומה of stature H1438 גדועים hewn down, H1364 והגבהים and the haughty H8213 ישׁפלו׃ shall be humbled.
  34 H5362 ונקף And he shall cut down H5442 סבכי the thickets H3293 היער of the forest H1270 בברזל with iron, H3844 והלבנון and Lebanon H117 באדיר by a mighty one. H5307 יפול׃ shall fall

Isaiah 14:24-27

  24 H7650 נשׁבע hath sworn, H3068 יהוה The LORD H6635 צבאות of hosts H559 לאמר saying, H518 אם   H3808 לא   H834 כאשׁר as H1819 דמיתי I have thought, H3651 כן so H1961 היתה shall it come to pass; H834 וכאשׁר and as H3289 יעצתי I have purposed, H1931 היא shall it H6965 תקום׃ stand:
  25 H7665 לשׁבר That I will break H804 אשׁור the Assyrian H776 בארצי in my land, H5921 ועל and upon H2022 הרי my mountains H947 אבוסנו tread him under foot: H5493 וסר depart H5921 מעליהם from off H5923 עלו then shall his yoke H5448 וסבלו them, and his burden H5921 מעל from off H7926 שׁכמו their shoulders. H5493 יסור׃ depart
  26 H2063 זאת This H6098 העצה the purpose H6095 היעוצה   H5921 על upon H3605 כל the whole H776 הארץ earth: H2063 וזאת and this H3027 היד the hand H5186 הנטויה that is stretched out H5921 על upon H3605 כל all H1471 הגוים׃ the nations.
  27 H3588 כי For H3068 יהוה the LORD H6635 צבאות of hosts H3289 יעץ hath purposed, H4310 ומי and who H6565 יפר shall disannul H3027 וידו and his hand H5186 הנטויה stretched out, H4310 ומי and who H7725 ישׁיבנה׃ shall turn it back?

Isaiah 17:14

  14 H6256 לעת at eveningtide H6153 ערב at eveningtide H2009 והנה And behold H1091 בלהה trouble; H2962 בטרם before H1242 בקר the morning H369 איננו he not. H2088 זה This H2506 חלק the portion H8154 שׁוסינו of them that spoil H1486 וגורל us, and the lot H962 לבזזינו׃ of them that rob

Isaiah 30:19

  19 H3588 כי For H5971 עם the people H6726 בציון in Zion H3427 ישׁב shall dwell H3389 בירושׁלם at Jerusalem: H1058 בכו thou shalt weep no more: H3808 לא   H1058 תבכה   H2603 חנון he will be very gracious H2603 יחנך he will be very gracious H6963 לקול unto thee at the voice H2201 זעקך   H8085 כשׁמעתו when he shall hear H6030 ענך׃ it, he will answer

Isaiah 30:28-33

  28 H7307 ורוחו And his breath, H5158 כנחל stream, H7857 שׁוטף as an overflowing H5704 עד of H6677 צואר the neck, H2673 יחצה shall reach to the midst H5130 להנפה to sift H1471 גוים the nations H5299 בנפת with the sieve H7723 שׁוא of vanity: H7448 ורסן and a bridle H8582 מתעה causing to err. H5921 על in H3895 לחיי the jaws H5971 עמים׃ of the people,
  29 H7892 השׁיר a song, H1961 יהיה Ye shall have H3915 לכם כליל as in the night H6942 התקדשׁ a holy solemnity is kept; H2282 חג a holy solemnity is kept; H8057 ושׂמחת and gladness H3824 לבב of heart, H1980 כהולך as when one goeth H2485 בחליל with a pipe H935 לבוא to come H2022 בהר into the mountain H3068 יהוה of the LORD, H413 אל to H6697 צור the mighty One H3478 ישׂראל׃ of Israel.
  30 H8085 והשׁמיע to be heard, H3068 יהוה And the LORD H853 את   H1935 הוד shall cause his glorious H6963 קולו voice H5183 ונחת the lighting down H2220 זרועו of his arm, H7200 יראה and shall show H2197 בזעף with the indignation H639 אף of anger, H3851 ולהב and the flame H784 אשׁ fire, H398 אוכלה of a devouring H5311 נפץ scattering, H2230 וזרם and tempest, H68 ואבן and hailstones. H1259 ברד׃ and hailstones.
  31 H3588 כי For H6963 מקול through the voice H3068 יהוה of the LORD H2865 יחת be beaten down, H804 אשׁור shall the Assyrian H7626 בשׁבט with a rod. H5221 יכה׃ smote
  32 H1961 והיה him, shall be H3605 כל And every place H4569 מעבר shall pass, H4294 מטה staff H4145 מוסדה where the grounded H834 אשׁר which H5117 יניח shall lay H3068 יהוה the LORD H5921 עליו upon H8596 בתפים with tabrets H3658 ובכנרות and harps: H4421 ובמלחמות and in battles H8573 תנופה of shaking H3898 נלחם׃ will he fight
  33 H3588 כי For H6186 ערוך ordained H865 מאתמול of old; H8613 תפתה Tophet H1571 גם yea, H1931 הוא it H4428 למלך for the king H3559 הוכן is prepared; H6009 העמיק he hath made deep H7337 הרחב large: H4071 מדרתה the pile H784 אשׁ thereof fire H6086 ועצים wood; H7235 הרבה and much H5397 נשׁמת the breath H3068 יהוה of the LORD, H5158 כנחל like a stream H1614 גפרית of brimstone, H1197 בערה׃ doth kindle

Isaiah 31:8

  8 H5307 ונפל fall H804 אשׁור Then shall the Assyrian H2719 בחרב with the sword, H3808 לא not H376 אישׁ of a mighty man; H2719 וחרב and the sword, H3808 לא not H120 אדם of a mean man, H398 תאכלנו shall devour H5127 ונס him: but he shall flee H6440 לו מפני from H2719 חרב the sword, H970 ובחוריו and his young men H4522 למס discomfited. H1961 יהיו׃ shall be

Isaiah 37:36

  36 H3318 ויצא went forth, H4397 מלאך Then the angel H3068 יהוה of the LORD H5221 ויכה and smote H4264 במחנה in the camp H804 אשׁור of the Assyrians H3967 מאה a hundred H8084 ושׁמנים and fourscore H2568 וחמשׁה and five H505 אלף thousand: H7925 וישׁכימו and when they arose early H1242 בבקר in the morning, H2009 והנה behold, H3605 כלם they all H6297 פגרים corpses. H4191 מתים׃ dead

Isaiah 51:22

  22 H3541 כה Thus H559 אמר saith H136 אדניך   H3068 יהוה the LORD, H430 ואלהיך and thy God H7378 יריב pleadeth the cause H5971 עמו of his people, H2009 הנה Behold, H3947 לקחתי I have taken H3027 מידך out of thine hand H853 את   H3563 כוס the cup H8653 התרעלה of trembling, H853 את   H6907 קבעת the dregs H3563 כוס of the cup H2534 חמתי of my fury; H3808 לא thou shalt no H3254 תוסיפי more H8354 לשׁתותה drink H5750 עוד׃ it again:

Isaiah 60:18-20

  18 H3808 לא shall no H8085 ישׁמע be heard H5750 עוד more H2555 חמס Violence H776 בארצך in thy land, H7701 שׁד wasting H7667 ושׁבר nor destruction H1366 בגבוליך within thy borders; H7121 וקראת but thou shalt call H3444 ישׁועה Salvation, H2346 חומתיך thy walls H8179 ושׁעריך and thy gates H8416 תהלה׃ Praise.
  19 H3808 לא no H1961 יהיה shall be H5750 לך עוד more H8121 השׁמשׁ The sun H216 לאור thy light H3119 יומם by day; H5051 ולנגה for brightness H3394 הירח shall the moon H3808 לא neither H215 יאיר give light H1961 לך והיה shall be H3068 לך יהוה unto thee: but the LORD H216 לאור light, H5769 עולם unto thee an everlasting H430 ואלהיך and thy God H8597 לתפארתך׃ thy glory.
  20 H3808 לא shall no H935 יבוא go down; H5750 עוד more H8121 שׁמשׁך Thy sun H3391 וירחך shall thy moon H3808 לא neither H622 יאסף withdraw itself: H3588 כי for H3068 יהוה the LORD H1961 יהיה shall be H216 לך לאור light, H5769 עולם thine everlasting H7999 ושׁלמו shall be ended. H3117 ימי and the days H60 אבלך׃ of thy mourning

Lamentations 3:31-32

  31 H3588 כי For H3808 לא will not H2186 יזנח cast off H5769 לעולם forever: H136 אדני׃ the Lord
  32 H3588 כי But H518 אם though H3013 הוגה he cause grief, H7355 ורחם yet will he have compassion H7230 כרב according to the multitude H2617 חסדו׃ of his mercies.

Daniel 11:10

  10 H1121 ובנו But his sons H1624 יתגרו shall be stirred up, H622 ואספו and shall assemble H1995 המון a multitude H2428 חילים forces: H7227 רבים of great H935 ובא and shall certainly come, H935 בוא and shall certainly come, H7857 ושׁטף and overflow, H5674 ועבר and pass through: H7725 וישׁב then shall he return, H1624 ויתגרו and be stirred up, H5704 עד to H4581 מעזה׃ his fortress.

Joel 2:19

  19 H6030 ויען will answer H3068 יהוה Yea, the LORD H559 ויאמר and say H5971 לעמו unto his people, H2005 הנני   H7971 שׁלח I will send H853 לכם את   H1715 הדגן you corn, H8492 והתירושׁ and wine, H3323 והיצהר and oil, H7646 ושׂבעתם and ye shall be satisfied H854 אתו therewith: H3808 ולא and I will no H5414 אתן make H853 אתכם   H5750 עוד more H2781 חרפה you a reproach H1471 בגוים׃ among the heathen:

Nahum 1:15

  15 H2009 הנה Behold H5921 על upon H2022 ההרים the mountains H7272 רגלי the feet H1319 מבשׂר of him that bringeth good tidings, H8085 משׁמיע that publisheth H7965 שׁלום peace! H2287 חגי keep H3063 יהודה O Judah, H2282 חגיך thy solemn feasts, H7999 שׁלמי perform H5088 נדריך thy vows: H3588 כי for H3808 לא shall no H3254 יוסיף more H5750 עוד more H5674 לעבור pass through H5674 בך   H1100 בליעל the wicked H3605 כלה thee; he is utterly H3772 נכרת׃ cut off.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.