Job 21 Cross References - IHOT

  1 H6030 ויען answered H347 איוב But Job H559 ויאמר׃ and said,
  2 H8085 שׁמעו   H8085 שׁמוע   H4405 מלתי my speech, H1961 ותהי be H2063 זאת and let this H8575 תנחומתיכם׃ your consolations.
  3 H5375 שׂאוני Suffer H595 ואנכי me that I H1696 אדבר may speak; H310 ואחר and after that H1696 דברי I have spoken, H3932 תלעיג׃ mock on.
  4 H595 האנכי As for me, H120 לאדם to man? H7879 שׂיחי my complaint H518 ואם and if H4069 מדוע why H3808 לא should not H7114 תקצר be troubled? H7307 רוחי׃ my spirit
  5 H6437 פנו   H413 אלי   H8074 והשׁמו me, and be astonished, H7760 ושׂימו and lay H3027 יד hand H5921 על upon H6310 פה׃ mouth.
  6 H518 ואם Even when H2142 זכרתי I remember H926 ונבהלתי I am afraid, H270 ואחז taketh hold H1320 בשׂרי on my flesh. H6427 פלצות׃ and trembling
  7 H4069 מדוע Wherefore H7563 רשׁעים do the wicked H2421 יחיו live, H6275 עתקו become old, H1571 גם yea, H1396 גברו are mighty H2428 חיל׃ in power?
  8 H2233 זרעם Their seed H3559 נכון is established H6440 לפניהם in their sight H5973 עמם with H6631 וצאצאיהם them, and their offspring H5869 לעיניהם׃ before their eyes.
  9 H1004 בתיהם Their houses H7965 שׁלום safe H6343 מפחד from fear, H3808 ולא neither H7626 שׁבט the rod H433 אלוה of God H5921 עליהם׃ upon
  10 H7794 שׁורו Their bull H5674 עבר engendereth, H3808 ולא not; H1602 יגעל and faileth H6403 תפלט calveth, H6510 פרתו their cow H3808 ולא and casteth not her calf. H7921 תשׁכל׃ and casteth not her calf.
  11 H7971 ישׁלחו They send forth H6629 כצאן like a flock, H5759 עויליהם their little ones H3206 וילדיהם and their children H7540 ירקדון׃ dance.
  12 H5375 ישׂאו They take H8596 כתף the timbrel H3658 וכנור and harp, H8055 וישׂמחו and rejoice H6963 לקול at the sound H5748 עוגב׃ of the organ.
  13 H1086 יבלו   H2896 בטוב in wealth, H3117 ימיהם their days H7281 וברגע and in a moment H7585 שׁאול to the grave. H5181 יחתו׃ go down
  14 H559 ויאמרו Therefore they say H410 לאל unto God, H5493 סור Depart H4480 ממנו from H1847 ודעת the knowledge H1870 דרכיך of thy ways. H3808 לא not H2654 חפצנו׃ us; for we desire
  15 H4100 מה What H7706 שׁדי the Almighty, H3588 כי that H5647 נעבדנו we should serve H4100 ומה him? and what H3276 נועיל profit H3588 כי should we have, if H6293 נפגע׃ we pray
  16 H2005 הן Lo, H3808 לא not H3027 בידם in their hand: H2898 טובם their good H6098 עצת the counsel H7563 רשׁעים of the wicked H7368 רחקה is far H4480 מני׃ from
  17 H4100 כמה How oft H5216 נר is the candle H7563 רשׁעים of the wicked H1846 ידעך put out! H935 ויבא and cometh H5921 עלימו upon H343 אידם their destruction H2256 חבלים sorrows H2505 יחלק them! distributeth H639 באפו׃ in his anger.
  18 H1961 יהיו They are H8401 כתבן as stubble H6440 לפני before H7307 רוח the wind, H4671 וכמץ and as chaff H1589 גנבתו carrieth away. H5492 סופה׃ that the storm
  19 H433 אלוה God H6845 יצפן layeth up H1121 לבניו for his children: H205 אונו his iniquity H7999 ישׁלם he rewardeth H413 אליו he rewardeth H3045 וידע׃ him, and he shall know
  20 H7200 יראו shall see H5869 עינו His eyes H3589 כידו his destruction, H2534 ומחמת of the wrath H7706 שׁדי of the Almighty. H8354 ישׁתה׃ and he shall drink
  21 H3588 כי For H4100 מה what H2656 חפצו pleasure H1004 בביתו he in his house H310 אחריו after H4557 ומספר him, when the number H2320 חדשׁיו of his months H2686 חצצו׃ is cut off in the midst?
  22 H410 הלאל God H3925 ילמד Shall teach H1847 דעת knowledge? H1931 והוא seeing he H7311 רמים those that are high. H8199 ישׁפוט׃ judgeth
  23 H2088 זה One H4191 ימות dieth H6106 בעצם strength, H8537 תמו in his full H3605 כלו being wholly H7946 שׁלאנן at ease H7961 ושׁליו׃ and quiet.
  24 H5845 עטיניו His breasts H4390 מלאו are full H2461 חלב of milk, H4221 ומח with marrow. H6106 עצמותיו and his bones H8248 ישׁקה׃ are moistened
  25 H2088 וזה And another H4191 ימות dieth H5315 בנפשׁ of his soul, H4751 מרה in the bitterness H3808 ולא and never H398 אכל eateth H2896 בטובה׃ with pleasure.
  26 H3162 יחד alike H5921 על in H6083 עפר the dust, H7901 ישׁכבו They shall lie down H7415 ורמה and the worms H3680 תכסה shall cover H5921 עליהם׃ shall cover
  27 H2005 הן Behold, H3045 ידעתי I know H4284 מחשׁבותיכם your thoughts, H4209 ומזמות and the devices H5921 עלי against H2554 תחמסו׃ ye wrongfully imagine
  28 H3588 כי For H559 תאמרו ye say, H346 איה Where H1004 בית the house H5081 נדיב of the prince? H346 ואיה and where H168 אהל places H4908 משׁכנות the dwelling H7563 רשׁעים׃ of the wicked?
  29 H3808 הלא Have ye not H7592 שׁאלתם asked H5674 עוברי them that go H1870 דרך by the way? H226 ואתתם their tokens, H3808 לא and do ye not H5234 תנכרו׃ know
  30 H3588 כי That H3117 ליום to the day H343 איד of destruction? H2820 יחשׂך is reserved H7451 רע the wicked H3117 ליום to the day H5678 עברות of wrath. H2986 יובלו׃ they shall be brought forth
  31 H4310 מי Who H5046 יגיד shall declare H5921 על to H6440 פניו his face? H1870 דרכו his way H1931 והוא him he H6213 עשׂה hath done? H4310 מי and who H7999 ישׁלם׃ shall repay
  32 H1931 והוא Yet shall he H6913 לקברות to the grave, H2986 יובל be brought H5921 ועל in H1430 גדישׁ the tomb. H8245 ישׁקוד׃ and shall remain
  33 H4985 מתקו shall be sweet H7263 לו רגבי The clods H5158 נחל of the valley H310 ואחריו after H3605 כל unto him, and every H120 אדם man H4900 ימשׁוך shall draw H6440 ולפניו before H369 אין him, as innumerable H4557 מספר׃ him, as innumerable
  34 H349 ואיך How H5162 תנחמוני then comfort H1892 הבל ye me in vain, H8666 ותשׁובתיכם seeing in your answers H7604 נשׁאר there remaineth H4604 מעל׃ falsehood?

Judges 9:7

  7 H5046 ויגדו And when they told H3147 ליותם to Jotham, H1980 וילך he went H5975 ויעמד and stood H7218 בראשׁ in the top H2022 הר of mount H1630 גרזים Gerizim, H5375 וישׂא and lifted up H6963 קולו his voice, H7121 ויקרא and cried, H559 ויאמר and said H8085 להם שׁמעו unto them, Hearken H413 אלי unto H1167 בעלי me, ye men H7927 שׁכם of Shechem, H8085 וישׁמע may hearken H413 אליכם unto H430 אלהים׃ that God

Job 13:3-4

  3 H199 אולם Surely H589 אני I H413 אל to H7706 שׁדי the Almighty, H1696 אדבר would speak H3198 והוכח to reason H413 אל with H410 אל God. H2654 אחפץ׃ and I desire
  4 H199 ואולם But H859 אתם ye H2950 טפלי forgers H8267 שׁקר of lies, H7495 רפאי physicians H457 אלל of no value. H3605 כלכם׃ ye all

Job 15:11

  11 H4592 המעט small H4480 ממך with H8575 תנחמות the consolations H410 אל of God H1697 ודבר thing H328 לאט thee? is there any secret H5973 עמך׃ with

Job 16:2

  2 H8085 שׁמעתי I have heard H428 כאלה such things: H7227 רבות many H5162 מנחמי comforters H5999 עמל miserable H3605 כלכם׃ ye all.

Job 18:2

  2 H5704 עד   H575 אנה   H7760 תשׂימון ye make H7078 קנצי an end H4405 למלין of words? H995 תבינו mark, H310 ואחר and afterwards H1696 נדבר׃ we will speak.

Job 33:1

  1 H199 ואולם Wherefore, H8085 שׁמע hear H4994 נא I pray thee, H347 איוב Job, H4405 מלי my speeches, H3605 וכל to all H1697 דברי my words. H238 האזינה׃ and hearken

Job 33:31-33

  31 H7181 הקשׁב Mark well, H347 איוב O Job, H8085 שׁמע hearken H2790 לי החרשׁ unto me: hold thy peace, H595 ואנכי and I H1696 אדבר׃ will speak.
  32 H518 אם If H3426 ישׁ thou hast H4405 מלין any thing to say, H7725 השׁיבני answer H1696 דבר me: speak, H3588 כי for H2654 חפצתי I desire H6663 צדקך׃ to justify
  33 H518 אם If H369 אין not, H859 אתה   H8085 שׁמע hearken H2790 לי החרשׁ unto me: hold thy peace, H502 ואאלפך and I shall teach H2451 חכמה׃ thee wisdom.

Job 34:2

  2 H8085 שׁמעו Hear H2450 חכמים O ye wise H4405 מלי my words, H3045 וידעים unto me, ye that have knowledge. H238 האזינו׃ and give ear

Isaiah 55:2

  2 H4100 למה Wherefore H8254 תשׁקלו do ye spend H3701 כסף money H3808 בלוא for not H3899 לחם bread? H3018 ויגיעכם and your labor H3808 בלוא not? H7654 לשׂבעה for satisfieth H8085 שׁמעו hearken diligently H8085 שׁמוע hearken diligently H413 אלי unto H398 ואכלו me, and eat H2896 טוב ye good, H6026 ותתענג delight itself H1880 בדשׁן in fatness. H5315 נפשׁכם׃ and let your soul

Job 12:4-5

  4 H7814 שׂחק one mocked H7453 לרעהו of his neighbor, H1961 אהיה I am H7121 קרא who calleth H433 לאלוה upon God, H6030 ויענהו and he answereth H7814 שׂחוק laughed to scorn. H6662 צדיק him: the just H8549 תמים׃ upright
  5 H3940 לפיד a lamp H937 בוז despised H6248 לעשׁתות in the thought H7600 שׁאנן of him that is at ease. H3559 נכון He that is ready H4571 למועדי to slip H7272 רגל׃ with feet

Job 13:9

  9 H2896 הטוב Is it good H3588 כי that H2713 יחקר   H853 אתכם   H518 אם or H2048 כהתל mocketh H376 באנושׁ   H2048 תהתלו׃ another, do ye mock

Job 13:13

  13 H2790 החרישׁו Hold your peace, H4480 ממני let me alone, H1696 ואדברה may speak, H589 אני that I H5674 ויעבר and let come H5921 עלי on H4100 מה׃ me what

Job 16:10

  10 H6473 פערו They have gaped H5921 עלי upon H6310 בפיהם me with their mouth; H2781 בחרפה reproachfully; H5221 הכו they have smitten H3895 לחיי me upon the cheek H3162 יחד together H5921 עלי against H4390 יתמלאון׃ they have gathered themselves

Job 16:20

  20 H3887 מליצי scorn H7453 רעי My friends H413 אל unto H433 אלוה God. H1811 דלפה poureth out H5869 עיני׃ me: mine eye

Job 17:2

  2 H518 אם   H3808 לא not H2049 התלים mockers H5978 עמדי with H4784 ובהמרותם in their provocation? H3885 תלן continue H5869 עיני׃ me? and doth not mine eye

Exodus 6:9

  9 H1696 וידבר spoke H4872 משׁה And Moses H3651 כן so H413 אל unto H1121 בני the children H3478 ישׂראל of Israel: H3808 ולא not H8085 שׁמעו but they hearkened H413 אל unto H4872 משׁה Moses H7115 מקצר for anguish H7307 רוח of spirit, H5656 ומעבדה   H7186 קשׁה׃  

1 Samuel 1:16

  16 H408 אל not H5414 תתן Count H853 את   H519 אמתך thine handmaid H6440 לפני for H1323 בת   H1100 בליעל   H3588 כי for H7230 מרב out of the abundance H7879 שׂיחי of my complaint H3708 וכעסי and grief H1696 דברתי have I spoken H5704 עד hitherto. H2008 הנה׃  

2 Kings 6:26-27

  26 H1961 ויהי was H4428 מלך And as the king H3478 ישׂראל of Israel H5674 עבר passing by H5921 על upon H2346 החמה the wall, H802 ואשׁה a woman H6817 צעקה there cried H413 אליו unto H559 לאמר him, saying, H3467 הושׁיעה Help, H113 אדני my lord, H4428 המלך׃ O king.
  27 H559 ויאמר And he said, H408 אל do not H3467 יושׁעך help H3068 יהוה If the LORD H370 מאין thee, whence H3467 אושׁיעך shall I help H4480 המן thee, whence H1637 הגרן the barnfloor, H176 או or H4480 מן thee? out of H3342 היקב׃ the winepress?

Job 6:11

  11 H4100 מה What H3581 כחי my strength, H3588 כי that H3176 איחל I should hope? H4100 ומה and what H7093 קצי mine end, H3588 כי that H748 אאריך I should prolong H5315 נפשׁי׃ my life?

Job 7:11-21

  11 H1571 גם Therefore H589 אני I H3808 לא will not H2820 אחשׂך refrain H6310 פי my mouth; H1696 אדברה I will speak H6862 בצר in the anguish H7307 רוחי of my spirit; H7878 אשׂיחה I will complain H4751 במר in the bitterness H5315 נפשׁי׃ of my soul.
  12 H3220 הים a sea, H589 אני I H518 אם or H8577 תנין a whale, H3588 כי that H7760 תשׂים thou settest H5921 עלי over H4929 משׁמר׃ a watch
  13 H3588 כי When H559 אמרתי I say, H5162 תנחמני shall comfort H6210 ערשׂי My bed H5375 ישׂא shall ease H7878 בשׂיחי   H4904 משׁכבי׃ me, my couch
  14 H2865 וחתתני Then thou scarest H2472 בחלמות me with dreams, H2384 ומחזינות me through visions: H1204 תבעתני׃ and terrifiest
  15 H977 ותבחר chooseth H4267 מחנק strangling, H5315 נפשׁי So that my soul H4194 מות death H6106 מעצמותי׃ rather than my life.
  16 H3988 מאסתי I loathe H3808 לא I would not H5769 לעלם always: H2421 אחיה live H2308 חדל let me alone; H4480 ממני let me alone; H3588 כי for H1892 הבל vanity. H3117 ימי׃ my days
  17 H4100 מה What H582 אנושׁ man, H3588 כי that H1431 תגדלנו thou shouldest magnify H3588 וכי him? and that H7896 תשׁית thou shouldest set H413 אליו upon H3820 לבך׃ thine heart
  18 H6485 ותפקדנו And thou shouldest visit H1242 לבקרים him every morning, H7281 לרגעים him every moment? H974 תבחננו׃ try
  19 H4100 כמה How long H3808 לא wilt thou not H8159 תשׁעה depart H4480 ממני from H3808 לא me, nor H7503 תרפני let me alone H5704 עד till H1104 בלעי I swallow down H7536 רקי׃ my spittle?
  20 H2398 חטאתי I have sinned; H4100 מה what H6466 אפעל shall I do H5341 לך נצר unto thee, O thou preserver H120 האדם of men? H4100 למה why H7760 שׂמתני hast thou set H4645 למפגע me as a mark H1961 לך ואהיה   H5921 עלי to H4853 למשׂא׃ a burden
  21 H4100 ומה And why H3808 לא dost thou not H5375 תשׂא pardon H6588 פשׁעי my transgression, H5674 ותעביר and take away H853 את   H5771 עוני mine iniquity? H3588 כי for H6258 עתה now H6083 לעפר in the dust; H7901 אשׁכב shall I sleep H7836 ושׁחרתני and thou shalt seek me in the morning, H369 ואינני׃ but I not

Job 10:1-2

  1 H5354 נקטה is weary H5315 נפשׁי My soul H2416 בחיי of my life; H5800 אעזבה I will leave H5921 עלי upon H7879 שׂיחי my complaint H1696 אדברה myself; I will speak H4751 במר in the bitterness H5315 נפשׁי׃ of my soul.
  2 H559 אמר I will say H413 אל unto H433 אלוה God, H408 אל Do not H7561 תרשׁיעני condemn H3045 הודיעני me; show H5921 על me wherefore H4100 מה me wherefore H7378 תריבני׃ thou contendest

Psalms 22:1-3

  1 H5329 למנצח To the chief Musician H5921 על upon H365 אילת Aijeleth H7837 השׁחר Shahar, H4210 מזמור A Psalm H1732 לדוד׃ of David. H410 אלי My God, H410 אלי my God, H4100 למה why H5800 עזבתני hast thou forsaken H7350 רחוק me? far H3444 מישׁועתי from helping H1697 דברי me, the words H7581 שׁאגתי׃ of my roaring?
  2 H430 אלהי O my God, H7121 אקרא I cry H3119 יומם in the daytime, H3808 ולא not; H6030 תענה but thou hearest H3915 ולילה and in the night season, H3808 ולא and am not H1747 דומיה׃ silent.
  3 H859 ואתה But thou H6918 קדושׁ holy, H3427 יושׁב that inhabitest H8416 תהלות the praises H3478 ישׂראל׃ of Israel.

Psalms 42:11

  11 H4100 מה Why H7817 תשׁתוחחי art thou cast down, H5315 נפשׁי O my soul? H4100 ומה and why H1993 תהמי art thou disquieted H5921 עלי within H3176 הוחילי me? hope H430 לאלהים thou in God: H3588 כי for H5750 עוד I shall yet H3034 אודנו praise H3444 ישׁועת him, the health H6440 פני of my countenance, H430 ואלהי׃ and my God.

Psalms 77:3-9

  3 H2142 אזכרה I remembered H430 אלהים God, H1993 ואהמיה and was troubled: H7878 אשׂיחה I complained, H5848 ותתעטף was overwhelmed. H7307 רוחי and my spirit H5542 סלה׃ Selah.
  4 H270 אחזת Thou holdest H8109 שׁמרות waking: H5869 עיני mine eyes H6470 נפעמתי I am so troubled H3808 ולא that I cannot H1696 אדבר׃ speak.
  5 H2803 חשׁבתי I have considered H3117 ימים the days H6924 מקדם of old, H8141 שׁנות the years H5769 עולמים׃ of ancient times.
  6 H2142 אזכרה I call to remembrance H5058 נגינתי my song H3915 בלילה in the night: H5973 עם with H3824 לבבי mine own heart: H7878 אשׂיחה I commune H2664 ויחפשׂ made diligent search. H7307 רוחי׃ and my spirit
  7 H5769 הלעולמים forever? H2186 יזנח cast off H136 אדני Will the Lord H3808 ולא no H3254 יסיף more? H7521 לרצות and will he be favorable H5750 עוד׃ more?
  8 H656 האפס clean gone H5331 לנצח forever? H2617 חסדו Is his mercy H1584 גמר fail H562 אמר doth promise H1755 לדר forevermore? H1755 ודר׃ forevermore?
  9 H7911 השׁכח forgotten H2589 חנות to be gracious? H410 אל Hath God H518 אם   H7092 קפץ shut up H639 באף hath he in anger H7356 רחמיו his tender mercies? H5542 סלה׃ Selah.

Psalms 102:1

  1 H8605 תפלה A Prayer H6041 לעני of the afflicted, H3588 כי when H5848 יעטף he is overwhelmed, H6440 ולפני before H3068 יהוה the LORD. H8210 ישׁפך and poureth out H7879 שׂיחו׃ his complaint H3068 יהוה O LORD, H8085 שׁמעה Hear H8605 תפלתי my prayer, H7775 ושׁועתי and let my cry H413 אליך unto H935 תבוא׃ come

Psalms 142:2-3

  2 H8210 אשׁפך I poured out H6440 לפניו before H7879 שׂיחי my complaint H6869 צרתי him my trouble. H6440 לפניו before H5046 אגיד׃ him; I showed
  3 H5848 בהתעטף was overwhelmed H5921 עלי within H7307 רוחי When my spirit H859 ואתה me, then thou H3045 ידעת knewest H5410 נתיבתי my path. H734 בארח In the way H2098 זו wherein H1980 אהלך I walked H2934 טמנו have they privily laid H6341 פח׃ a snare

Judges 18:19

  19 H559 ויאמרו And they said H2790 לו החרשׁ unto him, Hold thy peace, H7760 שׂים lay H3027 ידך thine hand H5921 על upon H6310 פיך thy mouth, H1980 ולך and go H5973 עמנו with H1961 והיה us, and be H1 לנו לאב to us a father H3548 ולכהן and a priest: H2896 הטוב better H1961 היותך for thee to be H3548 כהן a priest H1004 לבית unto the house H376 אישׁ man, H259 אחד of one H176 או or H1961 היותך that thou be H3548 כהן a priest H7626 לשׁבט unto a tribe H4940 ולמשׁפחה and a family H3478 בישׂראל׃ in Israel?

Job 2:12

  12 H5375 וישׂאו And when they lifted up H853 את   H5869 עיניהם their eyes H7350 מרחוק afar off, H3808 ולא him not, H5234 הכירהו and knew H5375 וישׂאו they lifted up H6963 קולם their voice, H1058 ויבכו and wept; H7167 ויקרעו and they rent H376 אישׁ every one H4598 מעלו his mantle, H2236 ויזרקו and sprinkled H6083 עפר dust H5921 על upon H7218 ראשׁיהם their heads H8064 השׁמימה׃ toward heaven.

Job 17:8

  8 H8074 ישׁמו shall be astonished H3477 ישׁרים Upright H5921 על at H2063 זאת this, H5355 ונקי and the innocent H5921 על against H2611 חנף the hypocrite. H5782 יתערר׃ shall stir up himself

Job 19:20-21

  20 H5785 בעורי to my skin H1320 ובבשׂרי and to my flesh, H1692 דבקה cleaveth H6106 עצמי My bone H4422 ואתמלטה and I am escaped H5785 בעור with the skin H8127 שׁני׃ of my teeth.
  21 H2603 חנני Have pity upon H2603 חנני me, have pity upon H859 אתם me, O ye H7453 רעי my friends; H3588 כי for H3027 יד the hand H433 אלוה of God H5060 נגעה׃ hath touched

Job 29:9

  9 H8269 שׂרים The princes H6113 עצרו refrained H4405 במלים talking, H3709 וכף hand H7760 ישׂימו and laid H6310 לפיהם׃ on their mouth.

Job 40:4

  4 H2005 הן Behold, H7043 קלתי I am vile; H4100 מה what H7725 אשׁיבך shall I answer H3027 ידי mine hand H7760 שׂמתי thee? I will lay H3926 למו upon H6310 פי׃ my mouth.

Psalms 39:9

  9 H481 נאלמתי I was dumb, H3808 לא not H6605 אפתח I opened H6310 פי my mouth; H3588 כי because H859 אתה thou H6213 עשׂית׃ didst

Proverbs 30:32

  32 H518 אם If H5034 נבלת thou hast done foolishly H5375 בהתנשׂא in lifting up thyself, H518 ואם or if H2161 זמות thou hast thought evil, H3027 יד thine hand H6310 לפה׃ upon thy mouth.

Amos 5:13

  13 H3651 לכן Therefore H7919 המשׂכיל the prudent H6256 בעת time; H1931 ההיא in that H1826 ידם shall keep silence H3588 כי for H6256 עת time. H7451 רעה an evil H1931 היא׃ it

Micah 7:16

  16 H7200 יראו shall see H1471 גוים The nations H954 ויבשׁו and be confounded H3605 מכל at all H1369 גבורתם their might: H7760 ישׂימו they shall lay H3027 יד hand H5921 על upon H6310 פה mouth, H241 אזניהם their ears H2790 תחרשׁנה׃ shall be deaf.

Psalms 77:3

  3 H2142 אזכרה I remembered H430 אלהים God, H1993 ואהמיה and was troubled: H7878 אשׂיחה I complained, H5848 ותתעטף was overwhelmed. H7307 רוחי and my spirit H5542 סלה׃ Selah.

Psalms 88:15

  15 H6041 עני afflicted H589 אני I H1478 וגוע and ready to die H5290 מנער from youth up: H5375 נשׂאתי I suffer H367 אמיך thy terrors H6323 אפונה׃ I am distracted.

Psalms 119:120

  120 H5568 סמר trembleth H6343 מפחדך for fear H1320 בשׂרי My flesh H4941 וממשׁפטיך of thy judgments. H3372 יראתי׃ of thee; and I am afraid

Lamentations 3:19-20

  19 H2142 זכר Remembering H6040 עניי mine affliction H4788 ומרודי and my misery, H3939 לענה the wormwood H7219 וראשׁ׃ and the gall.
  20 H2142 זכור hath still in remembrance, H2142 תזכור hath still in remembrance, H7743 ותשׁיח and is humbled H5921 עלי in H5315 נפשׁי׃ My soul

Habakkuk 3:16

  16 H8085 שׁמעתי When I heard, H7264 ותרגז trembled; H990 בטני my belly H6963 לקול at the voice: H6750 צללו quivered H8193 שׂפתי my lips H935 יבוא entered H7538 רקב rottenness H6106 בעצמי into my bones, H8478 ותחתי in H7264 ארגז and I trembled H834 אשׁר myself, that H5117 אנוח I might rest H3117 ליום in the day H6869 צרה of trouble: H5927 לעלות when he cometh up H5971 לעם unto the people, H1464 יגודנו׃ he will invade

Job 12:6

  6 H7951 ישׁליו prosper, H168 אהלים The tabernacles H7703 לשׁדדים of robbers H987 ובטחות are secure; H7264 למרגיזי and they that provoke H410 אל God H834 לאשׁר into whose H935 הביא bringeth H433 אלוה God H3027 בידו׃ hand

Psalms 17:10

  10 H2459 חלבמו their own fat: H5462 סגרו They are enclosed in H6310 פימו with their mouth H1696 דברו they speak H1348 בגאות׃ proudly.

Psalms 37:35

  35 H7200 ראיתי I have seen H7563 רשׁע the wicked H6184 עריץ in great power, H6168 ומתערה and spreading himself H249 כאזרח bay tree. H7488 רענן׃ like a green

Psalms 73:3-12

  3 H3588 כי For H7065 קנאתי I was envious H1984 בהוללים at the foolish, H7965 שׁלום the prosperity H7563 רשׁעים of the wicked. H7200 אראה׃ I saw
  4 H3588 כי For H369 אין no H2784 חרצבות bands H4194 למותם in their death: H1277 ובריא firm. H193 אולם׃ but their strength
  5 H5999 בעמל in trouble H582 אנושׁ men; H369 אינמו They not H5973 ועם like H120 אדם men. H3808 לא neither H5060 ינגעו׃ are they plagued
  6 H3651 לכן Therefore H6059 ענקתמו compasseth them about as a chain; H1346 גאוה pride H5848 יעטף covereth H7897 שׁית them a garment. H2555 חמס׃ violence
  7 H3318 יצא stand out H2459 מחלב with fatness: H5869 עינמו Their eyes H5674 עברו they have more H4906 משׂכיות could wish. H3824 לבב׃ than heart
  8 H4167 ימיקו They are corrupt, H1696 וידברו and speak H7451 ברע wickedly H6233 עשׁק oppression: H4791 ממרום loftily. H1696 ידברו׃ they speak
  9 H8371 שׁתו They set H8064 בשׁמים against the heavens, H6310 פיהם their mouth H3956 ולשׁונם and their tongue H1980 תהלך walketh H776 בארץ׃ through the earth.
  10 H3651 לכן Therefore H7725 ישׁיב return H5971 עמו his people H1988 הלם hither: H4325 ומי and waters H4392 מלא of a full H4680 ימצו׃ are wrung out
  11 H559 ואמרו And they say, H349 איכה How H3045 ידע know? H410 אל doth God H3426 וישׁ and is there H1844 דעה knowledge H5945 בעליון׃ in the most High?
  12 H2009 הנה Behold, H428 אלה these H7563 רשׁעים the ungodly, H7961 ושׁלוי who prosper H5769 עולם in the world; H7685 השׂגו they increase H2428 חיל׃ riches.

Jeremiah 12:1-3

  1 H6662 צדיק Righteous H859 אתה thou, H3068 יהוה O LORD, H3588 כי when H7378 אריב I plead H413 אליך with H389 אך thee: yet H4941 משׁפטים thee of judgments: H1696 אדבר let me talk H854 אותך with H4069 מדוע Wherefore H1870 דרך doth the way H7563 רשׁעים of the wicked H6743 צלחה prosper? H7951 שׁלו they happy H3605 כל are all H899 בגדי that deal very treacherously? H898 בגד׃ that deal very treacherously?
  2 H5193 נטעתם Thou hast planted H1571 גם them, yea, H8327 שׁרשׁו they have taken root: H1980 ילכו they grow, H1571 גם yea, H6213 עשׂו they bring forth H6529 פרי fruit: H7138 קרוב near H859 אתה thou H6310 בפיהם in their mouth, H7350 ורחוק and far H3629 מכליותיהם׃ from their reins.
  3 H859 ואתה But thou, H3068 יהוה O LORD, H3045 ידעתני knowest H7200 תראני me: thou hast seen H974 ובחנת me, and tried H3820 לבי mine heart H854 אתך toward H5423 התקם thee: pull them out H6629 כצאן like sheep H2878 לטבחה for the slaughter, H6942 והקדשׁם and prepare H3117 ליום them for the day H2028 הרגה׃ of slaughter.

Daniel 4:17

  17 H1510 בגזרת by the decree H5894 עירין of the watchers, H6600 פתגמא This matter H3983 ומאמר by the word H6922 קדישׁין of the holy ones: H7595 שׁאלתא and the demand H5705 עד to H1701 דברת the intent H1768 די that H3046 ינדעון may know H2417 חייא the living H1768 די that H7990 שׁליט ruleth H5943 עליא the most High H4437 במלכות in the kingdom H606 אנושׁא of men, H4479 ולמן it to whomsoever H1768 די it to whomsoever H6634 יצבא he will, H5415 יתננה and giveth H8215 ושׁפל it the basest H606 אנשׁים of men. H6966 יקים and setteth up H5921 עליה׃  

Habakkuk 1:13

  13 H2890 טהור   H5869 עינים eyes H7200 מראות than to behold H7451 רע evil, H5027 והביט look H413 אל on H5999 עמל iniquity: H3808 לא not H3201 תוכל and canst H4100 למה wherefore H5027 תביט lookest H898 בוגדים thou upon them that deal treacherously, H2790 תחרישׁ holdest thy tongue H1104 בבלע devoureth H7563 רשׁע when the wicked H6662 צדיק more righteous H4480 ממנו׃ than to behold

Habakkuk 1:15-16

  15 H3605 כלה all H2443 בחכה of them with the angle, H5927 העלה They take up H1641 יגרהו they catch H2764 בחרמו them in their net, H622 ויאספהו and gather H4365 במכמרתו them in their drag: H5921 על therefore H3651 כן therefore H8055 ישׂמח they rejoice H1523 ויגיל׃ and are glad.
  16 H5921 על   H3651 כן   H2076 יזבח they sacrifice H2764 לחרמו unto their net, H6999 ויקטר and burn incense H4365 למכמרתו unto their drag; H3588 כי because H1992 בהמה by them H8082 שׁמן fat, H2506 חלקו their portion H3978 ומאכלו and their meat H1277 בראה׃ plenteous.

Job 5:3-4

  3 H589 אני I H7200 ראיתי have seen H191 אויל the foolish H8327 משׁרישׁ taking root: H5344 ואקוב I cursed H5116 נוהו his habitation. H6597 פתאם׃ but suddenly
  4 H7368 ירחקו are far H1121 בניו His children H3468 מישׁע from safety, H1792 וידכאו and they are crushed H8179 בשׁער in the gate, H369 ואין neither H5337 מציל׃ any to deliver

Job 18:19

  19 H3808 לא He shall neither H5209 נין have son H3808 לו ולא nor H5220 נכד nephew H5971 בעמו among his people, H369 ואין nor H8300 שׂריד any remaining H4033 במגוריו׃ in his dwellings.

Job 20:10

  10 H1121 בניו His children H7521 ירצו shall seek to please H1800 דלים the poor, H3027 וידיו and his hands H7725 תשׁבנה shall restore H202 אונו׃ their goods.

Job 20:28

  28 H1540 יגל shall depart, H2981 יבול The increase H1004 ביתו of his house H5064 נגרות shall flow away H3117 ביום in the day H639 אפו׃ of his wrath.

Psalms 17:14

  14 H4962 ממתים from men H3027 ידך thy hand, H3068 יהוה O LORD, H4962 ממתים   H2465 מחלד of the world, H2506 חלקם their portion H2416 בחיים in life, H6840 וצפינך   H4390 תמלא thou fillest H990 בטנם and whose belly H7646 ישׂבעו they are full H1121 בנים of children, H3240 והניחו   H3499 יתרם the rest H5768 לעולליהם׃ of their to their babes.

Proverbs 17:6

  6 H5850 עטרת the crown H2205 זקנים of old men; H1121 בני Children's H1121 בנים children H8597 ותפארת and the glory H1121 בנים of children H1 אבותם׃ their fathers.

Job 9:34

  34 H5493 יסר   H5921 מעלי from H7626 שׁבטו   H367 ואמתו his fear H408 אל me, and let not H1204 תבעתני׃ terrify

Job 15:21

  21 H6963 קול sound H6343 פחדים A dreadful H241 באזניו in his ears: H7965 בשׁלום in prosperity H7703 שׁודד the destroyer H935 יבואנו׃ shall come upon

Job 18:11

  11 H5439 סביב on every side, H1204 בעתהו shall make him afraid H1091 בלהות Terrors H6327 והפיצהו and shall drive H7272 לרגליו׃ him to his feet.

Psalms 73:5

  5 H5999 בעמל in trouble H582 אנושׁ men; H369 אינמו They not H5973 ועם like H120 אדם men. H3808 לא neither H5060 ינגעו׃ are they plagued

Psalms 73:19

  19 H349 איך How H1961 היו are H8047 לשׁמה they into desolation, H7281 כרגע as in a moment! H5486 ספו they are utterly consumed H8552 תמו they are utterly consumed H4480 מן with H1091 בלהות׃ terrors.

Isaiah 57:19-21

  19 H1254 בורא I create H5108 נוב the fruit H8193 שׂפתים of the lips; H7965 שׁלום Peace, H7965 שׁלום peace H7350 לרחוק to far off, H7138 ולקרוב and to near, H559 אמר saith H3068 יהוה the LORD; H7495 ורפאתיו׃ and I will heal
  20 H7563 והרשׁעים But the wicked H3220 כים sea, H1644 נגרשׁ like the troubled H3588 כי when H8252 השׁקט rest, H3808 לא it cannot H3201 יוכל it cannot H1644 ויגרשׁו cast up H4325 מימיו whose waters H7516 רפשׁ mire H2916 וטיט׃ and dirt.
  21 H369 אין no H7965 שׁלום peace, H559 אמר saith H430 אלהי my God, H7563 לרשׁעים׃ to the wicked.

Exodus 23:26

  26 H3808 לא There shall nothing H1961 תהיה cast their young, H7921 משׁכלה cast their young, H6135 ועקרה nor be barren, H776 בארצך in thy land: H853 את   H4557 מספר the number H3117 ימיך of thy days H4390 אמלא׃ I will fulfill.

Deuteronomy 7:13-14

  13 H157 ואהבך And he will love H1288 וברכך thee, and bless H7235 והרבך thee, and multiply H1288 וברך thee: he will also bless H6529 פרי the fruit H990 בטנך of thy womb, H6529 ופרי and the fruit H127 אדמתך of thy land, H1715 דגנך thy corn, H8492 ותירשׁך and thy wine, H3323 ויצהרך and thine oil, H7698 שׁגר the increase H504 אלפיך of thy kine, H6251 ועשׁתרת and the flocks H6629 צאנך of thy sheep, H5921 על in H127 האדמה the land H834 אשׁר which H7650 נשׁבע he swore H1 לאבתיך unto thy fathers H5414 לתת׃ to give
  14 H1288 ברוך blessed H1961 תהיה Thou shalt be H3605 מכל above all H5971 העמים people: H3808 לא there shall not H1961 יהיה be H6135 בך עקר male H6135 ועקרה or female barren H929 ובבהמתך׃ among you, or among your cattle.

Deuteronomy 28:11

  11 H3498 והותרך shall make thee plenteous H3068 יהוה And the LORD H2896 לטובה in goods, H6529 בפרי in the fruit H990 בטנך of thy body, H6529 ובפרי and in the fruit H929 בהמתך of thy cattle, H6529 ובפרי and in the fruit H127 אדמתך of thy ground, H5921 על in H127 האדמה the land H834 אשׁר which H7650 נשׁבע swore H3068 יהוה the LORD H1 לאבתיך unto thy fathers H5414 לתת׃ to give

Psalms 144:13-14

  13 H4200 מזוינו our garners H4392 מלאים full, H6329 מפיקים affording H2177 מזן   H413 אל   H2177 זן   H6629 צאוננו our sheep H503 מאליפות may bring forth thousands H7231 מרבבות and ten thousands H2351 בחוצותינו׃ in our streets:
  14 H441 אלופינו our oxen H5445 מסבלים strong to labor; H369 אין no H6556 פרץ breaking in, H369 ואין nor H3318 יוצאת going out H369 ואין ; that no H6682 צוחה complaining H7339 ברחבתינו׃ in our streets.

Ecclesiastes 9:1-2

  1 H3588 כי For H853 את   H3605 כל all H2088 זה this H5414 נתתי I considered H413 אל in H3820 לבי my heart H952 ולבור even to declare H853 את   H3605 כל all H2088 זה this, H834 אשׁר that H6662 הצדיקים the righteous, H2450 והחכמים and the wise, H5652 ועבדיהם and their works, H3027 ביד in the hand H430 האלהים of God: H1571 גם either H160 אהבה love H1571 גם or H8135 שׂנאה hatred H369 אין no H3045 יודע knoweth H120 האדם man H3605 הכל all H6440 לפניהם׃ before
  2 H3605 הכל All H834 כאשׁר alike H3605 לכל to all: H4745 מקרה event H259 אחד one H6662 לצדיק to the righteous, H7563 ולרשׁע and to the wicked; H2896 לטוב to the good H2889 ולטהור and to the clean, H2931 ולטמא and to the unclean; H2076 ולזבח to him that sacrificeth, H834 ולאשׁר and to him that sacrificeth H369 איננו not: H2076 זבח and to him that sacrificeth H2896 כטוב as the good, H2398 כחטא so the sinner; H7650 הנשׁבע he that sweareth, H834 כאשׁר as H7621 שׁבועה an oath. H3372 ירא׃ that feareth

Psalms 107:41

  41 H7682 וישׂגב   H34 אביון   H6040 מעוני from affliction, H7760 וישׂם and maketh H6629 כצאן like a flock. H4940 משׁפחות׃ families

Psalms 127:3-5

  3 H2009 הנה Lo, H5159 נחלת a heritage H3068 יהוה of the LORD: H1121 בנים children H7939 שׂכר reward. H6529 פרי the fruit H990 הבטן׃ of the womb
  4 H2671 כחצים As arrows H3027 ביד in the hand H1368 גבור of a mighty H3651 כן man; so H1121 בני children H5271 הנעורים׃ of the youth.
  5 H835 אשׁרי Happy H1397 הגבר the man H834 אשׁר that H4390 מלא full H853 את   H827 אשׁפתו hath his quiver H1992 מהם   H3808 לא them: they shall not H954 יבשׁו be ashamed, H3588 כי but H1696 ידברו they shall speak H854 את with H341 אויבים the enemies H8179 בשׁער׃ in the gate.

Genesis 4:21

  21 H8034 ושׁם name H251 אחיו And his brother's H3106 יובל Jubal: H1931 הוא he H1961 היה was H1 אבי the father H3605 כל of all H8610 תפשׂ such as handle H3658 כנור the harp H5748 ועוגב׃ and organ.

Genesis 31:27

  27 H4100 למה Wherefore H2244 נחבאת didst thou flee away H1272 לברח secretly, H1589 ותגנב and steal away H853 אתי   H3808 ולא from me; and didst not H5046 הגדת tell H7971 לי ואשׁלחך me, that I might have sent thee away H8057 בשׂמחה with mirth, H7892 ובשׁרים and with songs, H8596 בתף with tabret, H3658 ובכנור׃ and with harp?

Isaiah 5:12

  12 H1961 והיה are H3658 כנור And the harp, H5035 ונבל and the viol, H8596 תף the tabret, H2485 וחליל and pipe, H3196 ויין and wine, H4960 משׁתיהם in their feasts: H853 ואת   H6467 פעל the work H3068 יהוה of the LORD, H3808 לא not H5027 יביטו but they regard H4639 ומעשׂה the operation H3027 ידיו of his hands. H3808 לא neither H7200 ראו׃ consider

Isaiah 22:13

  13 H2009 והנה And behold H8342 שׂשׂון joy H8057 ושׂמחה and gladness, H2026 הרג slaying H1241 בקר oxen, H7819 ושׁחט and killing H6629 צאן sheep, H398 אכל eating H1320 בשׂר flesh, H8354 ושׁתות and drinking H3196 יין wine: H398 אכול let us eat H8354 ושׁתו and drink; H3588 כי for H4279 מחר tomorrow H4191 נמות׃ we shall die.

Amos 6:4-6

  4 H7901 השׁכבים That lie H5921 על upon H4296 מטות beds H8127 שׁן of ivory, H5628 וסרחים and stretch H5921 על themselves upon H6210 ערשׂותם their couches, H398 ואכלים and eat H3733 כרים the lambs H6629 מצאן out of the flock, H5695 ועגלים and the calves H8432 מתוך out of the midst H4770 מרבק׃ of the stall;
  5 H6527 הפרטים That chant H5921 על to H6310 פי the sound H5035 הנבל of the viol, H1732 כדויד like David; H2803 חשׁבו invent H1992 להם   H3627 כלי to themselves instruments H7892 שׁיר׃ of music,
  6 H8354 השׁתים That drink H4219 במזרקי in bowls, H3196 יין wine H7225 וראשׁית themselves with the chief H8081 שׁמנים ointments: H4886 ימשׁחו and anoint H3808 ולא but they are not H2470 נחלו grieved H5921 על for H7667 שׁבר the affliction H3130 יוסף׃ of Joseph.

Job 36:11

  11 H518 אם If H8085 ישׁמעו they obey H5647 ויעבדו and serve H3615 יכלו they shall spend H3117 ימיהם their days H2896 בטוב in prosperity, H8141 ושׁניהם and their years H5273 בנעימים׃ in pleasures.

Psalms 73:4

  4 H3588 כי For H369 אין no H2784 חרצבות bands H4194 למותם in their death: H1277 ובריא firm. H193 אולם׃ but their strength

Job 22:17

  17 H559 האמרים Which said H410 לאל unto God, H5493 סור Depart H4480 ממנו from H4100 ומה us: and what H6466 יפעל do H7706 שׁדי׃ can the Almighty

Psalms 10:4

  4 H7563 רשׁע The wicked, H1363 כגבה through the pride H639 אפו of his countenance, H1077 בל will not H1875 ידרשׁ seek H369 אין not H430 אלהים God H3605 כל in all H4209 מזמותיו׃ his thoughts.

Psalms 10:11

  11 H559 אמר He hath said H3820 בלבו in his heart, H7911 שׁכח hath forgotten: H410 אל God H5641 הסתיר he hideth H6440 פניו his face; H1077 בל he will never H7200 ראה see H5331 לנצח׃ he will never

Proverbs 1:7

  7 H3374 יראת The fear H3068 יהוה of the LORD H7225 ראשׁית the beginning H1847 דעת of knowledge: H2451 חכמה wisdom H4148 ומוסר and instruction. H191 אוילים fools H936 בזו׃ despise

Proverbs 1:22

  22 H5704 עד   H4970 מתי   H6612 פתים ye simple ones, H157 תאהבו will ye love H6612 פתי simplicity? H3887 ולצים and the scorners H3944 לצון in their scorning, H2530 חמדו delight H1992 להם   H3684 וכסילים and fools H8130 ישׂנאו hate H1847 דעת׃ knowledge?

Proverbs 1:29

  29 H8478 תחת   H3588 כי   H8130 שׂנאו they hated H1847 דעת knowledge, H3374 ויראת the fear H3068 יהוה of the LORD: H3808 לא and did not H977 בחרו׃ choose

Habakkuk 1:15

  15 H3605 כלה all H2443 בחכה of them with the angle, H5927 העלה They take up H1641 יגרהו they catch H2764 בחרמו them in their net, H622 ויאספהו and gather H4365 במכמרתו them in their drag: H5921 על therefore H3651 כן therefore H8055 ישׂמח they rejoice H1523 ויגיל׃ and are glad.

Exodus 5:2

  2 H559 ויאמר said, H6547 פרעה And Pharaoh H4310 מי Who H3068 יהוה the LORD, H834 אשׁר that H8085 אשׁמע I should obey H6963 בקלו his voice H7971 לשׁלח go? H853 את   H3478 ישׂראל to let Israel H3808 לא not H3045 ידעתי I know H853 את   H3068 יהוה the LORD, H1571 וגם neither H853 את   H3478 ישׂראל will I let Israel H3808 לא neither H7971 אשׁלח׃ go.

Job 34:9

  9 H3588 כי For H559 אמר he hath said, H3808 לא nothing H5532 יסכן It profiteth H1397 גבר a man H7521 ברצתו that he should delight H5973 עם himself with H430 אלהים׃ God.

Job 35:3

  3 H3588 כי For H559 תאמר thou saidst, H4100 מה What H5532 יסכן advantage H4100 לך מה will it be unto thee? What H3276 אעיל profit H2403 מחטאתי׃  

Psalms 12:4

  4 H834 אשׁר Who H559 אמרו have said, H3956 ללשׁננו With our tongue H1396 נגביר will we prevail; H8193 שׂפתינו our lips H853 אתנו   H4310 מי our own: who H113 אדון׃ lord

Proverbs 30:9

  9 H6435 פן Lest H7646 אשׂבע I be full, H3584 וכחשׁתי and deny H559 ואמרתי and say, H4310 מי Who H3069 יהוה   H6435 ופן or lest H3423 אורשׁ I be poor, H1589 וגנבתי and steal, H8610 ותפשׂתי and take H8034 שׁם the name H430 אלהי׃ of my God

Isaiah 30:11

  11 H5493 סורו Get H4480 מני you out of H1870 דרך the way, H5186 הטו turn aside H4480 מני out of H734 ארח the path, H7673 השׁביתו to cease H6440 מפנינו from before H853 את   H6918 קדושׁ cause the Holy One H3478 ישׂראל׃ of Israel

Isaiah 45:19

  19 H3808 לא I have not H5643 בסתר in secret, H1696 דברתי spoken H4725 במקום place H776 ארץ of the earth: H2822 חשׁך in a dark H3808 לא not H559 אמרתי I said H2233 לזרע unto the seed H3290 יעקב of Jacob, H8414 תהו ye me in vain: H1245 בקשׁוני Seek H589 אני I H3068 יהוה the LORD H1696 דבר speak H6664 צדק righteousness, H5046 מגיד I declare H4339 מישׁרים׃ things that are right.

Hosea 13:6

  6 H4830 כמרעיתם According to their pasture, H7646 וישׂבעו so were they filled; H7646 שׂבעו they were filled, H7311 וירם was exalted; H3820 לבם and their heart H5921 על therefore H3651 כן therefore H7911 שׁכחוני׃ have they forgotten

Malachi 1:13-14

  13 H559 ואמרתם Ye said H2009 הנה also, Behold, H4972 מתלאה what a weariness H5301 והפחתם and ye have snuffed at H853 אותו   H559 אמר it, saith H3068 יהוה the LORD H6635 צבאות of hosts; H935 והבאתם and ye brought H1497 גזול torn, H853 ואת   H6455 הפסח and the lame, H853 ואת   H2470 החולה and the sick; H935 והבאתם thus ye brought H853 את   H4503 המנחה an offering: H7521 הארצה should I accept H853 אותה   H3027 מידכם this of your hand? H559 אמר saith H3068 יהוה׃ the LORD.
  14 H779 וארור But cursed H5230 נוכל the deceiver, H3426 וישׁ which hath H5739 בעדרו in his flock H2145 זכר a male, H5087 ונדר and voweth, H2076 וזבח and sacrificeth H7843 משׁחת a corrupt thing: H136 לאדני unto the Lord H3588 כי for H4428 מלך King, H1419 גדול a great H589 אני I H559 אמר saith H3068 יהוה the LORD H6635 צבאות of hosts, H8034 ושׁמי and my name H3372 נורא dreadful H1471 בגוים׃ among the heathen.

Genesis 49:6

  6 H5475 בסדם thou into their secret; H408 אל not H935 תבא come H5315 נפשׁי O my soul, H6951 בקהלם unto their assembly, H408 אל be not H3161 תחד thou united: H3519 כבדי mine honor, H3588 כי for H639 באפם in their anger H2026 הרגו they slew H376 אישׁ a man, H7522 וברצנם and in their self-will H6131 עקרו they digged down H7794 שׁור׃  

Job 1:21

  21 H559 ויאמר And said, H6174 ערם Naked H3318 יצתי came I out H990 מבטן   H517 אמי   H6174 וערם and naked H7725 אשׁוב shall I return H8033 שׁמה thither: H3068 יהוה the LORD H5414 נתן gave, H3068 ויהוה and the LORD H3947 לקח hath taken away; H1961 יהי be H8034 שׁם the name H3068 יהוה of the LORD. H1288 מברך׃ blessed

Job 12:9-10

  9 H4310 מי Who H3808 לא not H3045 ידע knoweth H3605 בכל in all H428 אלה these H3588 כי that H3027 יד the hand H3069 יהוה   H6213 עשׂתה hath wrought H2063 זאת׃ this?
  10 H834 אשׁר In whose H3027 בידו hand H5315 נפשׁ the soul H3605 כל of every H2416 חי living thing, H7307 ורוח and the breath H3605 כל of all H1320 בשׂר mankind. H376 אישׁ׃ mankind.

Job 22:18

  18 H1931 והוא Yet he H4390 מלא filled H1004 בתיהם their houses H2896 טוב with good H6098 ועצת but the counsel H7563 רשׁעים of the wicked H7368 רחקה is far H4480 מני׃ from

Psalms 1:1

  1 H835 אשׁרי Blessed H376 האישׁ the man H834 אשׁר that H3808 לא not H1980 הלך walketh H6098 בעצת in the counsel H7563 רשׁעים of the ungodly, H1870 ובדרך in the way H2400 חטאים of sinners, H3808 לא nor H5975 עמד standeth H4186 ובמושׁב in the seat H3887 לצים of the scornful. H3808 לא nor H3427 ישׁב׃ sitteth

Psalms 49:6-7

  6 H982 הבטחים They that trust H5921 על in H2428 חילם their wealth, H7230 וברב in the multitude H6239 עשׁרם of their riches; H1984 יתהללו׃ and boast themselves
  7 H251 אח his brother, H3808 לא None H6299 פדה can by any means H6299 יפדה redeem H376 אישׁ   H3808 לא nor H5414 יתן give H430 לאלהים to God H3724 כפרו׃ a ransom

Psalms 52:5-7

  5 H1571 גם shall likewise H410 אל God H5422 יתצך destroy H5331 לנצח thee forever, H2846 יחתך he shall take thee away, H5255 ויסחך and pluck thee out H168 מאהל of dwelling place, H8327 ושׁרשׁך and root H776 מארץ thee out of the land H2416 חיים of the living. H5542 סלה׃ Selah.
  6 H7200 ויראו also shall see, H6662 צדיקים The righteous H3372 וייראו and fear, H5921 ועליו at H7832 ישׂחקו׃ and shall laugh
  7 H2009 הנה Lo, H1397 הגבר the man H3808 לא not H7760 ישׂים made H430 אלהים God H4581 מעוזו his strength; H982 ויבטח but trusted H7230 ברב in the abundance H6239 עשׁרו of his riches, H5810 יעז strengthened H1942 בהותו׃ himself in his wickedness.

Proverbs 1:10

  10 H1121 בני My son, H518 אם if H6601 יפתוך entice H2400 חטאים sinners H408 אל thou not. H14 תבא׃ thee, consent

Proverbs 5:8

  8 H7368 הרחק   H5921 מעליה from H1870 דרכך   H408 ואל   H7126 תקרב her, and come not nigh H413 אל   H6607 פתח the door H1004 ביתה׃ of her house:

Ecclesiastes 8:8

  8 H369 אין no H120 אדם man H7989 שׁליט that hath power H7307 ברוח over the spirit H3607 לכלוא to retain H853 את   H7307 הרוח the spirit; H369 ואין neither H7983 שׁלטון power H3117 ביום in the day H4194 המות of death: H369 ואין and no H4917 משׁלחת discharge H4421 במלחמה in war; H3808 ולא neither H4422 ימלט deliver H7562 רשׁע shall wickedness H853 את   H1167 בעליו׃ those that are given

Job 18:5-6

  5 H1571 גם Yea, H216 אור the light H7563 רשׁעים of the wicked H1846 ידעך shall be put out, H3808 ולא shall not H5050 יגה shine. H7632 שׁביב and the spark H784 אשׁו׃ of his fire
  6 H216 אור The light H2821 חשׁך shall be dark H168 באהלו in his tabernacle, H5216 ונרו and his candle H5921 עליו with H1846 ידעך׃ shall be put out

Job 18:18

  18 H1920 יהדפהו He shall be driven H216 מאור from light H413 אל into H2822 חשׁך darkness, H8398 ומתבל out of the world. H5074 ינדהו׃ and chased

Psalms 32:10

  10 H7227 רבים Many H4341 מכאובים sorrows H7563 לרשׁע to the wicked: H982 והבוטח but he that trusteth H3068 ביהוה in the LORD, H2617 חסד mercy H5437 יסובבנו׃ shall compass him about.

Psalms 90:7-9

  7 H3588 כי For H3615 כלינו we are consumed H639 באפך by thine anger, H2534 ובחמתך and by thy wrath H926 נבהלנו׃ are we troubled.
  8 H7896 שׁת Thou hast set H5771 עונתינו our iniquities H5048 לנגדך before H5956 עלמנו thee, our secret H3974 למאור in the light H6440 פניך׃ of thy countenance.
  9 H3588 כי For H3605 כל all H3117 ימינו our days H6437 פנו are passed away H5678 בעברתך in thy wrath: H3615 כלינו we spend H8141 שׁנינו our years H3644 כמו as H1899 הגה׃ a tale

Proverbs 13:9

  9 H216 אור The light H6662 צדיקים of the righteous H8055 ישׂמח rejoiceth: H5216 ונר but the lamp H7563 רשׁעים of the wicked H1846 ידעך׃ shall be put out.

Proverbs 20:20

  20 H7043 מקלל Whoso curseth H1 אביו his father H517 ואמו or his mother, H1846 ידעך shall be put out H5216 נרו his lamp H380 באישׁון in obscure H2822 חשׁך׃ darkness.

Proverbs 24:20

  20 H3588 כי For H3808 לא no H1961 תהיה there shall be H319 אחרית reward H7451 לרע to the evil H5216 נר the candle H7563 רשׁעים of the wicked H1846 ידעך׃ shall be put out.

Exodus 15:7

  7 H7230 וברב And in the greatness H1347 גאונך of thine excellency H2040 תהרס thou hast overthrown H6965 קמיך them that rose up against H7971 תשׁלח thee: thou sentest forth H2740 חרנך thy wrath, H398 יאכלמו consumed H7179 כקשׁ׃ them as stubble.

Job 13:25

  25 H5929 העלה a leaf H5086 נדף driven to and fro? H6206 תערוץ Wilt thou break H853 ואת   H7179 קשׁ stubble? H3002 יבשׁ the dry H7291 תרדף׃ and wilt thou pursue

Psalms 1:4

  4 H3808 לא not H3651 כן so: H7563 הרשׁעים The ungodly H3588 כי but H518 אם but H4671 כמץ like the chaff H834 אשׁר which H5086 תדפנו driveth away. H7307 רוח׃ the wind

Psalms 35:5

  5 H1961 יהיו Let them be H4671 כמץ as chaff H6440 לפני before H7307 רוח the wind: H4397 ומלאך and let the angel H3068 יהוה of the LORD H1760 דוחה׃ chase

Psalms 83:13

  13 H430 אלהי O my God, H7896 שׁיתמו make H1534 כגלגל them like a wheel; H7179 כקשׁ as the stubble H6440 לפני before H7307 רוח׃ the wind.

Isaiah 5:24

  24 H3651 לכן Therefore H398 כאכל devoureth H7179 קשׁ the stubble, H3956 לשׁון   H784 אשׁ as the fire H2842 וחשׁשׁ the chaff, H3852 להבה and the flame H7503 ירפה consumeth H8328 שׁרשׁם their root H4716 כמק as rottenness, H1961 יהיה shall be H6525 ופרחם and their blossom H80 כאבק as dust: H5927 יעלה shall go up H3588 כי because H3988 מאסו they have cast away H853 את   H8451 תורת the law H3068 יהוה of the LORD H6635 צבאות of hosts, H853 ואת   H565 אמרת the word H6918 קדושׁ of the Holy One H3478 ישׂראל of Israel. H5006 נאצו׃ and despised

Isaiah 17:13

  13 H3816 לאמים The nations H7588 כשׁאון like the rushing H4325 מים waters: H7227 רבים of many H7582 ישׁאון shall rush H1605 וגער but shall rebuke H5127 בו ונס them, and they shall flee H4801 ממרחק far off, H7291 ורדף and shall be chased H4671 כמץ as the chaff H2022 הרים of the mountains H6440 לפני before H7307 רוח the wind, H1534 וכגלגל and like a rolling thing H6440 לפני before H5492 סופה׃ the whirlwind.

Isaiah 29:5

  5 H1961 והיה shall be H80 כאבק dust, H1851 דק like small H1995 המון Moreover the multitude H2114 זריך of thy strangers H4671 וכמץ as chaff H5674 עבר that passeth away: H1995 המון and the multitude H6184 עריצים of the terrible ones H1961 והיה yea, it shall be H6621 לפתע at an instant H6597 פתאם׃ suddenly.

Isaiah 40:24

  24 H637 אף Yea, H1077 בל they shall not H5193 נטעו be planted; H637 אף yea, H1077 בל they shall not H2232 זרעו be sown: H637 אף yea, H1077 בל shall not H8327 שׁרשׁ take root H776 בארץ in the earth: H1503 גזעם their stock H1571 וגם and he shall also H5398 נשׁף blow H3001 בהם ויבשׁו upon them, and they shall wither, H5591 וסערה and the whirlwind H7179 כקשׁ as stubble. H5375 תשׂאם׃ shall take them away

Isaiah 41:15-16

  15 H2009 הנה Behold, H7760 שׂמתיך I will make H4173 למורג threshing instrument H2742 חרוץ sharp H2319 חדשׁ thee a new H1167 בעל having H6374 פיפיות teeth: H1758 תדושׁ thou shalt thresh H2022 הרים the mountains, H1854 ותדק and beat small, H1389 וגבעות the hills H4671 כמץ as chaff. H7760 תשׂים׃ and shalt make
  16 H2219 תזרם Thou shalt fan H7307 ורוח them, and the wind H5375 תשׂאם shall carry them away, H5591 וסערה and the whirlwind H6327 תפיץ shall scatter H853 אותם   H859 ואתה them: and thou H1523 תגיל shalt rejoice H3068 ביהוה in the LORD, H6918 בקדושׁ in the Holy One H3478 ישׂראל of Israel. H1984 תתהלל׃ shalt glory

Jeremiah 13:24

  24 H6327 ואפיצם Therefore will I scatter H7179 כקשׁ them as the stubble H5674 עובר that passeth away H7307 לרוח by the wind H4057 מדבר׃ of the wilderness.

Hosea 13:3

  3 H3651 לכן Therefore H1961 יהיו they shall be H6051 כענן cloud, H1242 בקר as the morning H2919 וכטל dew H7925 משׁכים and as the early H1980 הלך that passeth away, H4671 כמץ as the chaff H5590 יסער is driven with the whirlwind H1637 מגרן out of the floor, H6227 וכעשׁן and as the smoke H699 מארבה׃ out of the chimney.

Nahum 1:10

  10 H3588 כי For H5704 עד while H5518 סירים thorns, H5440 סבכים folded together H5435 וכסבאם and while they are drunken H5433 סבואים drunkards, H398 אכלו they shall be devoured H7179 כקשׁ as stubble H3002 יבשׁ dry. H4390 מלא׃ fully

Genesis 4:7

  7 H3808 הלוא shalt thou not H518 אם If H3190 תיטיב thou doest well, H7613 שׂאת be accepted? H518 ואם and if H3808 לא thou doest not H3190 תיטיב well, H6607 לפתח at the door. H2403 חטאת sin H7257 רבץ lieth H413 ואליך And unto H8669 תשׁוקתו thee his desire, H859 ואתה and thou H4910 תמשׁל׃ shalt rule

Exodus 20:5

  5 H3808 לא Thou shalt not H7812 תשׁתחוה bow down thyself H3808 להם ולא to them, nor H5647 תעבדם serve H3588 כי them: for H595 אנכי I H3068 יהוה the LORD H430 אלהיך thy God H410 אל God, H7067 קנא a jealous H6485 פקד visiting H5771 עון the iniquity H1 אבת of the fathers H5921 על upon H1121 בנים the children H5921 על unto H8029 שׁלשׁים the third H5921 ועל   H7256 רבעים and fourth H8130 לשׂנאי׃ of them that hate

Deuteronomy 32:34

  34 H3808 הלא not H1931 הוא this H3647 כמס laid up in store H5978 עמדי with H2856 חתום me sealed up H214 באוצרתי׃ among my treasures?

Deuteronomy 32:41

  41 H518 אם If H8150 שׁנותי I whet H1300 ברק my glittering H2719 חרבי sword, H270 ותאחז take hold H4941 במשׁפט on judgment; H3027 ידי and mine hand H7725 אשׁיב I will render H5359 נקם vengeance H6862 לצרי to mine enemies, H8130 ולמשׂנאי them that hate H7999 אשׁלם׃ and will reward

2 Samuel 3:39

  39 H595 ואנכי And I H3117 היום this day H7390 רך weak, H4886 ומשׁוח though anointed H4428 מלך king; H376 והאנשׁים men H428 האלה and these H1121 בני the sons H6870 צרויה of Zeruiah H7186 קשׁים too hard H4480 ממני for H7999 ישׁלם shall reward H3068 יהוה me: the LORD H6213 לעשׂה the doer H7451 הרעה of evil H7451 כרעתו׃ according to his wickedness.

Job 22:24

  24 H7896 ושׁית Then shalt thou lay up H5921 על as H6083 עפר dust, H1220 בצר gold H6697 ובצור as the stones H5158 נחלים of the brooks. H211 אופיר׃ and the of Ophir

Psalms 54:5

  5 H7725 ישׁוב He shall reward H7451 הרע evil H8324 לשׁררי unto mine enemies: H571 באמתך in thy truth. H6789 הצמיתם׃ cut them off

Psalms 109:9-31

  9 H1961 יהיו be H1121 בניו Let his children H3490 יתומים fatherless, H802 ואשׁתו and his wife H490 אלמנה׃ a widow.
  10 H5128 ונוע be continually vagabonds, H5128 ינועו be continually vagabonds, H1121 בניו Let his children H7592 ושׁאלו and beg: H1875 ודרשׁו let them seek H2723 מחרבותיהם׃ also out of their desolate places.
  11 H5367 ינקשׁ catch H5383 נושׁה Let the extortioner H3605 לכל all H834 אשׁר that H962 לו ויבזו spoil H2114 זרים he hath; and let the strangers H3018 יגיעו׃ his labor.
  12 H408 אל none H1961 יהי Let there be H4900 לו משׁך to extend H2617 חסד mercy H408 ואל unto him: neither H1961 יהי let there be H2603 חונן any to favor H3490 ליתומיו׃ his fatherless children.
  13 H1961 יהי be H319 אחריתו Let his posterity H3772 להכרית cut off; H1755 בדור in the generation H312 אחר following H4229 ימח be blotted out. H8034 שׁמם׃ let their name
  14 H2142 יזכר be remembered H5771 עון Let the iniquity H1 אבתיו of his fathers H413 אל with H3068 יהוה the LORD; H2403 וחטאת the sin H517 אמו of his mother H408 אל and let not H4229 תמח׃ be blotted out.
  15 H1961 יהיו Let them be H5048 נגד before H3068 יהוה the LORD H8548 תמיד continually, H3772 ויכרת that he may cut off H776 מארץ of them from the earth. H2143 זכרם׃ the memory
  16 H3282 יען Because H834 אשׁר that H3808 לא not H2142 זכר he remembered H6213 עשׂות to show H2617 חסד mercy, H7291 וירדף but persecuted H376 אישׁ man, H6041 עני the poor H34 ואביון and needy H5218 ונכאה   H3824 לבב in heart. H4191 למותת׃ that he might even slay
  17 H157 ויאהב As he loved H7045 קללה cursing, H935 ותבואהו so let it come H3808 ולא not H2654 חפץ unto him: as he delighted H1293 בברכה in blessing, H7368 ותרחק so let it be far H4480 ממנו׃ from
  18 H3847 וילבשׁ As he clothed H7045 קללה himself with cursing H4055 כמדו like as with his garment, H935 ותבא so let it come H4325 כמים like water, H7130 בקרבו into his bowels H8081 וכשׁמן and like oil H6106 בעצמותיו׃ into his bones.
  19 H1961 תהי Let it be H899 לו כבגד unto him as the garment H5844 יעטה covereth H4206 ולמזח him, and for a girdle H8548 תמיד continually. H2296 יחגרה׃ wherewith he is girded
  20 H2063 זאת this H6468 פעלת the reward H7853 שׂטני of mine adversaries H853 מאת   H3068 יהוה the LORD, H1696 והדברים and of them that speak H7451 רע evil H5921 על against H5315 נפשׁי׃ my soul.
  21 H859 ואתה thou H3069 יהוה me, O GOD H136 אדני the Lord, H6213 עשׂה But do H854 אתי for H4616 למען   H8034 שׁמך   H3588 כי because H2896 טוב good, H2617 חסדך thy mercy H5337 הצילני׃ deliver
  22 H3588 כי For H6041 עני poor H34 ואביון and needy, H595 אנכי I H3820 ולבי and my heart H2490 חלל is wounded H7130 בקרבי׃ within
  23 H6738 כצל like the shadow H5186 כנטותו when it declineth: H1980 נהלכתי I am gone H5287 ננערתי I am tossed up and down H697 כארבה׃ as the locust.
  24 H1290 ברכי My knees H3782 כשׁלו are weak H6685 מצום through fasting; H1320 ובשׂרי and my flesh H3584 כחשׁ faileth H8081 משׁמן׃ of fatness.
  25 H589 ואני I H1961 הייתי became H2781 חרפה also a reproach H1992 להם   H7200 יראוני unto them: they looked upon H5128 יניעון me they shaked H7218 ראשׁם׃ their heads.
  26 H5826 עזרני Help H3068 יהוה me, O LORD H430 אלהי my God: H3467 הושׁיעני O save H2617 כחסדך׃ me according to thy mercy:
  27 H3045 וידעו they may know H3588 כי That H3027 ידך thy hand; H2063 זאת that this H859 אתה thou, H3068 יהוה LORD, H6213 עשׂיתה׃ hast done
  28 H7043 יקללו curse, H1992 המה Let them H859 ואתה thou: H1288 תברך but bless H6965 קמו when they arise, H954 ויבשׁו let them be ashamed; H5650 ועבדך but let thy servant H8055 ישׂמח׃ rejoice.
  29 H3847 ילבשׁו be clothed H7853 שׂוטני Let mine adversaries H3639 כלמה with shame, H5844 ויעטו and let them cover H4598 כמעיל as with a mantle. H1322 בשׁתם׃ themselves with their own confusion,
  30 H3034 אודה praise H3068 יהוה the LORD H3966 מאד I will greatly H6310 בפי with my mouth; H8432 ובתוך him among H7227 רבים the multitude. H1984 אהללנו׃ yea, I will praise
  31 H3588 כי For H5975 יעמד he shall stand H3225 לימין at the right hand H34 אביון of the poor, H3467 להושׁיע to save H8199 משׁפטי from those that condemn H5315 נפשׁו׃ his soul.

Isaiah 14:21

  21 H3559 הכינו Prepare H1121 לבניו for his children H4293 מטבח slaughter H5771 בעון for the iniquity H1 אבותם of their fathers; H1077 בל that they do not H6965 יקמו rise, H3423 וירשׁו nor possess H776 ארץ the land, H4390 ומלאו nor fill H6440 פני the face H8398 תבל of the world H5892 ערים׃ with cities.

Isaiah 53:4-6

  4 H403 אכן Surely H2483 חלינו our griefs, H1931 הוא he H5375 נשׂא hath borne H4341 ומכאבינו our sorrows: H5445 סבלם and carried H587 ואנחנו yet we H2803 חשׁבנהו did esteem H5060 נגוע him stricken, H5221 מכה smitten H430 אלהים of God, H6031 ומענה׃ and afflicted.
  5 H1931 והוא But he H2490 מחלל wounded H6588 מפשׁענו for our transgressions, H1792 מדכא bruised H5771 מעונתינו for our iniquities: H4148 מוסר the chastisement H7965 שׁלומנו of our peace H5921 עליו upon H2250 ובחברתו him; and with his stripes H7495 נרפא׃ we are healed.
  6 H3605 כלנו All H6629 כצאן we like sheep H8582 תעינו have gone astray; H376 אישׁ every one H1870 לדרכו to his own way; H6437 פנינו we have turned H3068 ויהוה and the LORD H6293 הפגיע hath laid H853 בו את   H5771 עון on him the iniquity H3605 כלנו׃ of us all.

Jeremiah 31:29

  29 H3117 בימים days H1992 ההם In those H3808 לא no H559 יאמרו they shall say H5750 עוד more, H1 אבות The fathers H398 אכלו have eaten H1155 בסר a sour grape, H8127 ושׁני teeth H1121 בנים and the children's H6949 תקהינה׃ are set on edge.

Ezekiel 18:2

  2 H4100 מה What H859 לכם אתם mean ye, that ye H4911 משׁלים use H853 את   H4912 המשׁל proverb H2088 הזה this H5921 על concerning H127 אדמת the land H3478 ישׂראל of Israel, H559 לאמר saying, H1 אבות The fathers H398 יאכלו have eaten H1155 בסר sour grapes, H8127 ושׁני teeth H1121 הבנים and the children's H6949 תקהינה׃ are set on edge?

Ezekiel 18:14

  14 H2009 והנה Now, lo, H3205 הוליד he beget H1121 בן a son, H7200 וירא that seeth H853 את   H3605 כל all H2403 חטאת sins H1 אביו his father's H834 אשׁר which H6213 עשׂה he hath done, H7200 ויראה and considereth, H3808 ולא not H6213 יעשׂה and doeth H2004 כהן׃  

Ezekiel 18:19-20

  19 H559 ואמרתם Yet say H4069 מדע ye, Why? H3808 לא doth not H5375 נשׂא bear H1121 הבן the son H5771 בעון the iniquity H1 האב of the father? H1121 והבן When the son H4941 משׁפט that which is lawful H6666 וצדקה and right, H6213 עשׂה hath done H853 את   H3605 כל all H2708 חקותי my statutes, H8104 שׁמר hath kept H6213 ויעשׂה and hath done H853 אתם   H2421 חיה them, he shall surely live. H2421 יחיה׃ them, he shall surely live.
  20 H5315 הנפשׁ The soul H2398 החטאת that sinneth, H1931 היא it H4191 תמות shall die. H1121 בן The son H3808 לא shall not H5375 ישׂא bear H5771 בעון the iniquity H1 האב of the father, H1 ואב shall the father H3808 לא neither H5375 ישׂא bear H5771 בעון the iniquity H1121 הבן of the son: H6666 צדקת the righteousness H6662 הצדיק of the righteous H5921 עליו upon H1961 תהיה shall be H7564 ורשׁעת him, and the wickedness H7563 רשׁע of the wicked H5921 עליו upon H1961 תהיה׃ shall be

Malachi 3:18

  18 H7725 ושׁבתם Then shall ye return, H7200 וראיתם and discern H996 בין between H6662 צדיק the righteous H7563 לרשׁע and the wicked, H996 בין between H5647 עבד him that serveth H430 אלהים God H834 לאשׁר and him H3808 לא him not. H5647 עבדו׃ that serveth

Job 27:19

  19 H6223 עשׁיר The rich man H7901 ישׁכב shall lie down, H3808 ולא but he shall not H622 יאסף be gathered: H5869 עיניו his eyes, H6491 פקח he openeth H369 ואיננו׃ and he not.

Psalms 60:3

  3 H7200 הראיתה Thou hast showed H5971 עמך thy people H7186 קשׁה hard H8248 השׁקיתנו things: thou hast made us to drink H3196 יין the wine H8653 תרעלה׃ of astonishment.

Psalms 75:8

  8 H3588 כי For H3563 כוס a cup, H3027 ביד in the hand H3068 יהוה of the LORD H3196 ויין and the wine H2560 חמר is red; H4392 מלא it is full H4538 מסך of mixture; H5064 ויגר and he poureth out H2088 מזה of the same: H389 אך but H8105 שׁמריה the dregs H4680 ימצו shall wring out, H8354 ישׁתו drink H3605 כל thereof, all H7563 רשׁעי the wicked H776 ארץ׃ of the earth

Isaiah 51:17

  17 H5782 התעוררי Awake, H5782 התעוררי awake, H6965 קומי stand up, H3389 ירושׁלם O Jerusalem, H834 אשׁר which H8354 שׁתית hast drunk H3027 מיד at the hand H3068 יהוה of the LORD H853 את   H3563 כוס the cup H2534 חמתו of his fury; H853 את   H6907 קבעת the dregs H3563 כוס of the cup H8653 התרעלה of trembling, H8354 שׁתית thou hast drunken H4680 מצית׃ wrung out.

Jeremiah 25:15-16

  15 H3588 כי For H3541 כה thus H559 אמר saith H3068 יהוה the LORD H430 אלהי God H3478 ישׂראל of Israel H413 אלי unto H3947 קח me; Take H853 את   H3563 כוס cup H3196 היין the wine H2534 החמה fury H2063 הזאת of this H3027 מידי at my hand, H8248 והשׁקיתה thee, to drink H853 אתו   H853 את   H3605 כל and cause all H1471 הגוים the nations, H834 אשׁר to whom H595 אנכי I H7971 שׁלח send H853 אותך   H413 אליהם׃ to whom
  16 H8354 ושׁתו And they shall drink, H1607 והתגעשׁו and be moved, H1984 והתהללו and be mad, H6440 מפני because H2719 החרב of the sword H834 אשׁר that H595 אנכי   H7971 שׁלח I will send H996 בינתם׃ among

Jeremiah 51:7

  7 H3563 כוס cup H2091 זהב a golden H894 בבל Babylon H3027 ביד hand, H3068 יהוה in the LORD's H7937 משׁכרת drunken: H3605 כל that made all H776 הארץ the earth H3196 מיינה of her wine; H8354 שׁתו have drunken H1471 גוים the nations H5921 על therefore H3651 כן therefore H1984 יתהללו are mad. H1471 גוים׃ the nations

Job 14:5

  5 H518 אם Seeing H2782 חרוצים determined, H3117 ימיו his days H4557 מספר the number H2320 חדשׁיו of his months H854 אתך with H2706 חקו his bounds H6213 עשׂית thee, thou hast appointed H3808 ולא that he cannot H5674 יעבור׃ pass;

Job 14:21

  21 H3513 יכבדו come to honor, H1121 בניו His sons H3808 ולא not; H3045 ידע and he knoweth H6819 ויצערו and they are brought low, H3808 ולא not H995 יבין׃ but he perceiveth

Psalms 55:23

  23 H859 ואתה But thou, H430 אלהים O God, H3381 תורדם shalt bring them down H875 לבאר into the pit H7845 שׁחת of destruction: H582 אנשׁי   H1818 דמים bloody H4820 ומרמה and deceitful H3808 לא shall not H2673 יחצו live out half H3117 ימיהם their days; H589 ואני but I H982 אבטח׃ will trust

Psalms 102:24

  24 H559 אמר I said, H410 אלי O my God, H408 אל me not H5927 תעלני take H2677 בחצי away in the midst H3117 ימי of my days: H1755 בדור throughout all generations. H1755 דורים throughout all generations. H8141 שׁנותיך׃ thy years

Ecclesiastes 2:18-19

  18 H8130 ושׂנאתי hated H589 אני Yea, I H853 את   H3605 כל all H5999 עמלי my labor H589 שׁאני   H6001 עמל had taken H8478 תחת under H8121 השׁמשׁ the sun: H3240 שׁאניחנו   H120 לאדם it unto the man H1961 שׁיהיה that shall be H310 אחרי׃ after
  19 H4310 ומי And who H3045 יודע knoweth H2450 החכם a wise H1961 יהיה whether he shall be H176 או or H5530 סכל a fool? H7980 וישׁלט yet shall he have rule H3605 בכל over all H5999 עמלי my labor H5998 שׁעמלתי   H2449 ושׁחכמתי   H8478 תחת under H8121 השׁמשׁ the sun. H1571 גם also H2088 זה This H1892 הבל׃ vanity.

Job 4:18

  18 H2005 הן Behold, H5650 בעבדיו in his servants; H3808 לא he put no trust H539 יאמין he put no trust H4397 ובמלאכיו and his angels H7760 ישׂים he charged H8417 תהלה׃ with folly:

Job 15:15

  15 H2005 הן Behold, H6918 בקדשׁו in his saints; H3808 לא he putteth no trust H539 יאמין he putteth no trust H8064 ושׁמים yea, the heavens H3808 לא are not H2141 זכו clean H5869 בעיניו׃ in his sight.

Job 34:17-19

  17 H637 האף Shall even H8130 שׂונא he that hateth H4941 משׁפט right H2280 יחבושׁ govern? H518 ואם   H6662 צדיק just? H3524 כביר him that is most H7561 תרשׁיע׃ and wilt thou condemn
  18 H559 האמר to say H4428 למלך to a king, H1100 בליעל wicked? H7563 רשׁע ungodly? H413 אל to H5081 נדיבים׃ princes,
  19 H834 אשׁר that H3808 לא not H5375 נשׂא accepteth H6440 פני the persons H8269 שׂרים of princes, H3808 ולא nor H5234 נכר regardeth H7771 שׁוע the rich H6440 לפני more than H1800 דל the poor? H3588 כי for H4639 מעשׂה the work H3027 ידיו of his hands. H3605 כלם׃ they all

Job 35:11

  11 H502 מלפנו Who teacheth H929 מבהמות us more than the beasts H776 ארץ of the earth, H5775 ומעוף than the fowls H8064 השׁמים of heaven? H2449 יחכמנו׃ and maketh us wiser

Job 36:22

  22 H2005 הן Behold, H410 אל God H7682 ישׂגיב exalteth H3581 בכחו by his power: H4310 מי who H3644 כמהו like him? H3384 מורה׃ teacheth

Job 40:2

  2 H7378 הרב Shall he that contendeth H5973 עם with H7706 שׁדי the Almighty H3250 יסור instruct H3198 מוכיח he that reproveth H433 אלוה God, H6030 יעננה׃ let him answer

Psalms 82:1

  1 H4210 מזמור A Psalm H623 לאסף of Asaph. H430 אלהים God H5324 נצב standeth H5712 בעדת in the congregation H410 אל of the mighty; H7130 בקרב among H430 אלהים the gods. H8199 ישׁפט׃ he judgeth

Psalms 113:5-6

  5 H4310 מי Who H3068 כיהוה like unto the LORD H430 אלהינו our God, H1361 המגביהי on high, H3427 לשׁבת׃ who dwelleth
  6 H8213 המשׁפילי Who humbleth H7200 לראות to behold H8064 בשׁמים in heaven, H776 ובארץ׃ and in the earth!

Ecclesiastes 5:8

  8 H518 אם If H6233 עשׁק the oppression H7326 רשׁ of the poor, H1499 וגזל and violent perverting H4941 משׁפט of judgment H6664 וצדק and justice H7200 תראה thou seest H4082 במדינה in a province, H408 אל not H8539 תתמה marvel H5921 על at H2656 החפץ the matter: H3588 כי for H1364 גבה higher H5921 מעל than H1364 גבה the highest H8104 שׁמר regardeth; H1364 וגבהים and higher H5921 עליהם׃ than

Isaiah 40:13-14

  13 H4310 מי Who H8505 תכן hath directed H853 את   H7307 רוח the Spirit H3068 יהוה of the LORD, H376 ואישׁ or his counselor H6098 עצתו or his counselor H3045 יודיענו׃ hath taught
  14 H854 את   H4310 מי With whom H3289 נועץ took he counsel, H995 ויבינהו and instructed H3925 וילמדהו him, and taught H734 בארח him in the path H4941 משׁפט of judgment, H3925 וילמדהו and taught H1847 דעת him knowledge, H1870 ודרך to him the way H8394 תבונות of understanding? H3045 יודיענו׃ and showed

Isaiah 40:22-23

  22 H3427 הישׁב he that sitteth H5921 על upon H2329 חוג the circle H776 הארץ of the earth, H3427 וישׁביה and the inhabitants H2284 כחגבים thereof as grasshoppers; H5186 הנוטה that stretcheth out H1852 כדק as a curtain, H8064 שׁמים the heavens H4969 וימתחם and spreadeth them out H168 כאהל as a tent H3427 לשׁבת׃ to dwell in:
  23 H5414 הנותן That bringeth H7336 רוזנים the princes H369 לאין to nothing; H8199 שׁפטי the judges H776 ארץ of the earth H8414 כתהו as vanity. H6213 עשׂה׃ he maketh

Isaiah 45:9

  9 H1945 הוי Woe H7378 רב unto him that striveth H853 את   H3335 יצרו his Maker! H2789 חרשׂ the potsherd H853 את   H2789 חרשׂי the potsherds H127 אדמה of the earth. H559 היאמר say H2563 חמר Shall the clay H3335 ליצרו to him that fashioneth H4100 מה it, What H6213 תעשׂה makest H6467 ופעלך thou? or thy work, H369 אין He hath no H3027 ידים׃ hands?

Job 20:22-23

  22 H4390 במלאות In the fullness H5607 שׂפקו of his sufficiency H3334 יצר he shall be in straits: H3605 לו כל every H3027 יד hand H6001 עמל of the wicked H935 תבואנו׃ shall come
  23 H1961 יהי he H4390 למלא is about to fill H990 בטנו his belly, H7971 ישׁלח shall cast H2740 בו חרון the fury H639 אפו of his wrath H4305 וימטר upon him, and shall rain H5921 עלימו upon H3894 בלחומו׃ him while he is eating.

Psalms 49:17

  17 H3588 כי For when H3808 לא nothing H4194 במותו he dieth H3947 יקח he shall carry H3605 הכל nothing H3808 לא shall not H3381 ירד descend H310 אחריו after H3519 כבודו׃ away: his glory

Psalms 73:4-5

  4 H3588 כי For H369 אין no H2784 חרצבות bands H4194 למותם in their death: H1277 ובריא firm. H193 אולם׃ but their strength
  5 H5999 בעמל in trouble H582 אנושׁ men; H369 אינמו They not H5973 ועם like H120 אדם men. H3808 לא neither H5060 ינגעו׃ are they plagued

Job 15:27

  27 H3588 כי Because H3680 כסה he covereth H6440 פניו his face H2459 בחלבו with his fatness, H6213 ויעשׂ and maketh H6371 פימה collops of fat H5921 עלי on H3689 כסל׃ flanks.

Proverbs 3:8

  8 H7500 רפאות health H1961 תהי It shall be H8270 לשׁרך to thy navel, H8250 ושׁקוי and marrow H6106 לעצמותיך׃ to thy bones.

2 Samuel 17:8

  8 H559 ויאמר For, said H2365 חושׁי Hushai, H859 אתה thou H3045 ידעת knowest H853 את   H1 אביך thy father H853 ואת   H376 אנשׁיו and his men, H3588 כי that H1368 גברים mighty men, H1992 המה they H4751 ומרי chafed H5315 נפשׁ in their minds, H1992 המה and they H1677 כדב as a bear H7909 שׁכול robbed of her whelps H7704 בשׂדה in the field: H1 ואביך and thy father H376 אישׁ a man H4421 מלחמה of war, H3808 ולא and will not H3885 ילין lodge H854 את with H5971 העם׃ the people.

1 Kings 17:12

  12 H559 ותאמר And she said, H2416 חי liveth, H3068 יהוה the LORD H430 אלהיך thy God H518 אם not H3426 ישׁ I have H4580 לי מעוג a cake, H3588 כי but H518 אם but H4393 מלא a handful H3709 כף a handful H7058 קמח of meal H3537 בכד in a barrel, H4592 ומעט and a little H8081 שׁמן oil H6835 בצפחת in a cruse: H2005 והנני   H7197 מקשׁשׁת I gathering H8147 שׁנים two H6086 עצים sticks, H935 ובאתי that I may go in H6213 ועשׂיתיהו and dress H1121 לי ולבני it for me and my son, H398 ואכלנהו that we may eat H4191 ומתנו׃ it, and die.

Job 3:20

  20 H4100 למה Wherefore H5414 יתן given H6001 לעמל to him that is in misery, H216 אור is light H2416 וחיים and life H4751 למרי unto the bitter H5315 נפשׁ׃ soul;

Job 7:11

  11 H1571 גם Therefore H589 אני I H3808 לא will not H2820 אחשׂך refrain H6310 פי my mouth; H1696 אדברה I will speak H6862 בצר in the anguish H7307 רוחי of my spirit; H7878 אשׂיחה I will complain H4751 במר in the bitterness H5315 נפשׁי׃ of my soul.

Job 9:18

  18 H3808 לא He will not H5414 יתנני suffer H7725 השׁב me to take H7307 רוחי my breath, H3588 כי but H7646 ישׂבעני filleth H4472 ממררים׃ me with bitterness.

Job 10:1

  1 H5354 נקטה is weary H5315 נפשׁי My soul H2416 בחיי of my life; H5800 אעזבה I will leave H5921 עלי upon H7879 שׂיחי my complaint H1696 אדברה myself; I will speak H4751 במר in the bitterness H5315 נפשׁי׃ of my soul.

Job 20:23

  23 H1961 יהי he H4390 למלא is about to fill H990 בטנו his belly, H7971 ישׁלח shall cast H2740 בו חרון the fury H639 אפו of his wrath H4305 וימטר upon him, and shall rain H5921 עלימו upon H3894 בלחומו׃ him while he is eating.

Proverbs 14:10

  10 H3820 לב The heart H3045 יודע knoweth H4751 מרת   H5315 נפשׁו his own H8057 ובשׂמחתו with his joy. H3808 לא doth not H6148 יתערב intermeddle H2114 זר׃ and a stranger

Ecclesiastes 6:2

  2 H376 אישׁ A man H834 אשׁר to whom H5414 יתן hath given H430 לו האלהים God H6239 עשׁר riches, H5233 ונכסים wealth, H3519 וכבוד and honor, H369 ואיננו nothing H2638 חסר so that he wanteth H5315 לנפשׁו for his soul H3605 מכל of all H834 אשׁר that H183 יתאוה he desireth, H3808 ולא giveth him not power H7980 ישׁליטנו giveth him not power H430 האלהים yet God H398 לאכל to eat H4480 ממנו of all H3588 כי but H376 אישׁ a stranger H5237 נכרי a stranger H398 יאכלנו eateth H2088 זה it: this H1892 הבל vanity, H2483 וחלי disease. H7451 רע an evil H1931 הוא׃ and it

Isaiah 38:15-17

  15 H4100 מה What H1696 אדבר shall I say? H559 ואמר he hath both spoken H1931 לי והוא unto me, and himself H6213 עשׂה hath done H1718 אדדה I shall go softly H3605 כל all H8141 שׁנותי my years H5921 על in H4751 מר the bitterness H5315 נפשׁי׃ of my soul.
  16 H136 אדני O Lord, H5921 עליהם by H2421 יחיו these live, H3605 ולכל and in all H2416 בהן חיי the life H7307 רוחי of my spirit: H2492 ותחלימני so wilt thou recover H2421 והחיני׃ me, and make me to live.
  17 H2009 הנה Behold, H7965 לשׁלום for peace H4751 מר   H4751 לי מר   H859 ואתה but thou H2836 חשׁקת hast in love H5315 נפשׁי to my soul H7845 משׁחת from the pit H1097 בלי of corruption: H3588 כי for H7993 השׁלכת thou hast cast H310 אחרי behind H1460 גוך thy back. H3605 כל all H2399 חטאי׃ my sins

Ezekiel 4:16-17

  16 H559 ויאמר Moreover he said H413 אלי unto H1121 בן me, Son H120 אדם of man, H2005 הנני   H7665 שׁבר I will break H4294 מטה the staff H3899 לחם of bread H3389 בירושׁלם in Jerusalem: H398 ואכלו and they shall eat H3899 לחם bread H4948 במשׁקל by weight, H1674 ובדאגה and with care; H4325 ומים water H4884 במשׂורה by measure, H8078 ובשׁממון and with astonishment: H8354 ישׁתו׃ and they shall drink
  17 H4616 למען That H2637 יחסרו they may want H3899 לחם bread H4325 ומים and water, H8074 ונשׁמו and be astonished H376 אישׁ one H251 ואחיו with another, H4743 ונמקו and consume away H5771 בעונם׃ for their iniquity.

Ezekiel 12:18

  18 H1121 בן Son H120 אדם of man, H3899 לחמך thy bread H7494 ברעשׁ with quaking, H398 תאכל eat H4325 ומימיך thy water H7269 ברגזה with trembling H1674 ובדאגה and with carefulness; H8354 תשׁתה׃ and drink

Job 3:18-19

  18 H3162 יחד together; H615 אסירים the prisoners H7599 שׁאננו rest H3808 לא not H8085 שׁמעו they hear H6963 קול the voice H5065 נגשׂ׃ of the oppressor.
  19 H6996 קטן The small H1419 וגדול and great H8033 שׁם are there; H1931 הוא   H5650 ועבד and the servant H2670 חפשׁי free H113 מאדניו׃ from his master.

Job 17:14

  14 H7845 לשׁחת to corruption, H7121 קראתי I have said H1 אבי my father: H859 אתה Thou H517 אמי my mother, H269 ואחתי and my sister. H7415 לרמה׃ to the worm,

Job 19:26

  26 H310 ואחר And after H5785 עורי my skin H5362 נקפו destroy H2063 זאת this H1320 ומבשׂרי , yet in my flesh H2372 אחזה shall I see H433 אלוה׃ God:

Job 20:11

  11 H6106 עצמותיו His bones H4390 מלאו are full H5934 עלומו of his youth, H5973 ועמו with H5921 על him in H6083 עפר the dust. H7901 תשׁכב׃ which shall lie down

Job 24:20

  20 H7911 ישׁכחהו shall forget H7358 רחם The womb H4988 מתקו shall feed sweetly H7415 רמה him; the worm H5750 עוד more H3808 לא on him; he shall be no H2142 יזכר remembered; H7665 ותשׁבר shall be broken H6086 כעץ as a tree. H5766 עולה׃ and wickedness

Psalms 49:14

  14 H6629 כצאן Like sheep H7585 לשׁאול in the grave; H8371 שׁתו they are laid H4194 מות death H7462 ירעם shall feed H7287 וירדו shall have dominion H3477 בם ישׁרים on them; and the upright H1242 לבקר over them in the morning; H6736 וצירם   H1086 לבלות shall consume H7585 שׁאול in the grave H2073 מזבל׃ from their dwelling.

Ecclesiastes 9:2

  2 H3605 הכל All H834 כאשׁר alike H3605 לכל to all: H4745 מקרה event H259 אחד one H6662 לצדיק to the righteous, H7563 ולרשׁע and to the wicked; H2896 לטוב to the good H2889 ולטהור and to the clean, H2931 ולטמא and to the unclean; H2076 ולזבח to him that sacrificeth, H834 ולאשׁר and to him that sacrificeth H369 איננו not: H2076 זבח and to him that sacrificeth H2896 כטוב as the good, H2398 כחטא so the sinner; H7650 הנשׁבע he that sweareth, H834 כאשׁר as H7621 שׁבועה an oath. H3372 ירא׃ that feareth

Isaiah 14:11

  11 H3381 הורד is brought down H7585 שׁאול to the grave, H1347 גאונך Thy pomp H1998 המית the noise H5035 נבליך of thy viols: H8478 תחתיך under H3331 יצע is spread H7415 רמה the worm H4374 ומכסיך cover H8438 תולעה׃ thee, and the worms

Job 4:8-11

  8 H834 כאשׁר Even as H7200 ראיתי I have seen, H2790 חרשׁי they that plow H205 און iniquity, H2232 וזרעי and sow H5999 עמל wickedness, H7114 יקצרהו׃ reap
  9 H5397 מנשׁמת   H433 אלוה of God H6 יאבדו they perish, H7307 ומרוח and by the breath H639 אפו of his nostrils H3615 יכלו׃ are they consumed.
  10 H7581 שׁאגת The roaring H738 אריה of the lion, H6963 וקול and the voice H7826 שׁחל of the fierce lion, H8127 ושׁני and the teeth H3715 כפירים of the young lions, H5421 נתעו׃ are broken.
  11 H3918 לישׁ The old lion H6 אבד perisheth H1097 מבלי for lack H2964 טרף of prey, H1121 ובני whelps H3833 לביא and the stout lion's H6504 יתפרדו׃ are scattered abroad.

Job 5:3-5

  3 H589 אני I H7200 ראיתי have seen H191 אויל the foolish H8327 משׁרישׁ taking root: H5344 ואקוב I cursed H5116 נוהו his habitation. H6597 פתאם׃ but suddenly
  4 H7368 ירחקו are far H1121 בניו His children H3468 מישׁע from safety, H1792 וידכאו and they are crushed H8179 בשׁער in the gate, H369 ואין neither H5337 מציל׃ any to deliver
  5 H834 אשׁר Whose H7105 קצירו harvest H7456 רעב   H398 יאכל eateth up, H413 ואל it even out of H6791 מצנים the thorns, H3947 יקחהו and taketh H7602 ושׁאף swalloweth up H6782 צמים and the robber H2428 חילם׃ their substance.

Job 8:3-6

  3 H410 האל Doth God H5791 יעות pervert H4941 משׁפט judgment? H518 ואם or H7706 שׁדי doth the Almighty H5791 יעות pervert H6664 צדק׃ justice?
  4 H518 אם If H1121 בניך thy children H2398 חטאו have sinned H7971 לו וישׁלחם against him, and he have cast them away H3027 ביד for H6588 פשׁעם׃ their transgression;
  5 H518 אם If H859 אתה thou H7836 תשׁחר   H413 אל to H410 אל   H413 ואל   H7706 שׁדי the Almighty; H2603 תתחנן׃ and make thy supplication
  6 H518 אם If H2134 זך pure H3477 וישׁר and upright; H859 אתה thou H3588 כי surely H6258 עתה now H5782 יעיר he would awake H5921 עליך for H7999 ושׁלם prosperous. H5116 נות thee, and make the habitation H6664 צדקך׃ of thy righteousness

Job 15:20-35

  20 H3605 כל all H3117 ימי days, H7563 רשׁע The wicked man H1931 הוא   H2342 מתחולל travaileth with pain H4557 ומספר and the number H8141 שׁנים of years H6845 נצפנו is hidden H6184 לעריץ׃ to the oppressor.
  21 H6963 קול sound H6343 פחדים A dreadful H241 באזניו in his ears: H7965 בשׁלום in prosperity H7703 שׁודד the destroyer H935 יבואנו׃ shall come upon
  22 H3808 לא not H539 יאמין He believeth H7725 שׁוב that he shall return H4480 מני out of H2822 חשׁך darkness, H6822 וצפו is waited for H1931 הוא and he H413 אלי of H2719 חרב׃ the sword.
  23 H5074 נדד wandereth abroad H1931 הוא He H3899 ללחם for bread, H344 איה   H3045 ידע he knoweth H3588 כי that H3559 נכון is ready H3027 בידו at his hand. H3117 יום the day H2822 חשׁך׃ of darkness
  24 H1204 יבעתהו shall make him afraid; H6862 צר Trouble H4691 ומצוקה and anguish H8630 תתקפהו they shall prevail against H4428 כמלך him, as a king H6264 עתיד ready H3593 לכידור׃ to the battle.
  25 H3588 כי For H5186 נטה he stretcheth out H413 אל against H410 אל God, H3027 ידו his hand H413 ואל against H7706 שׁדי the Almighty. H1396 יתגבר׃ and strengtheneth himself
  26 H7323 ירוץ He runneth H413 אליו upon H6677 בצואר him, on neck, H5672 בעבי upon the thick H1354 גבי bosses H4043 מגניו׃ of his bucklers:
  27 H3588 כי Because H3680 כסה he covereth H6440 פניו his face H2459 בחלבו with his fatness, H6213 ויעשׂ and maketh H6371 פימה collops of fat H5921 עלי on H3689 כסל׃ flanks.
  28 H7931 וישׁכון And he dwelleth in H5892 ערים cities, H3582 נכחדות desolate H1004 בתים in houses which H3808 לא no H3427 ישׁבו man inhabiteth, H834 למו אשׁר which H6257 התעתדו are ready H1530 לגלים׃ to become heaps.
  29 H3808 לא He shall not H6238 יעשׁר be rich, H3808 ולא neither H6965 יקום continue, H2428 חילו shall his substance H3808 ולא neither H5186 יטה shall he prolong H776 לארץ thereof upon the earth. H4512 מנלם׃ the perfection
  30 H3808 לא He shall not H5493 יסור depart H4480 מני out of H2822 חשׁך darkness; H3127 ינקתו his branches, H3001 תיבשׁ shall dry up H7957 שׁלהבת the flame H5493 ויסור shall he go away. H7307 ברוח and by the breath H6310 פיו׃ of his mouth
  31 H408 אל Let not H539 יאמן trust H7723 בשׁו in vanity: H8582 נתעה him that is deceived H3588 כי for H7723 שׁוא vanity H1961 תהיה shall be H8545 תמורתו׃ his recompense.
  32 H3808 בלא before H3117 יומו his time, H4390 תמלא It shall be accomplished H3712 וכפתו and his branch H3808 לא shall not H7488 רעננה׃ be green.
  33 H2554 יחמס He shall shake off H1612 כגפן as the vine, H1154 בסרו his unripe grape H7993 וישׁלך and shall cast off H2132 כזית as the olive. H5328 נצתו׃ his flower
  34 H3588 כי For H5712 עדת the congregation H2611 חנף of hypocrites H1565 גלמוד desolate, H784 ואשׁ and fire H398 אכלה shall consume H168 אהלי the tabernacles H7810 שׁחד׃ of bribery.
  35 H2029 הרה They conceive H5999 עמל mischief, H3205 וילד and bring forth H205 און vanity, H990 ובטנם and their belly H3559 תכין prepareth H4820 מרמה׃ deceit.

Job 20:5

  5 H3588 כי That H7445 רננת the triumphing H7563 רשׁעים of the wicked H7138 מקרוב short, H8057 ושׂמחת and the joy H2611 חנף of the hypocrite H5704 עדי for H7281 רגע׃ a moment?

Job 20:29

  29 H2088 זה This H2506 חלק the portion H120 אדם man H7563 רשׁע of a wicked H430 מאלהים   H5159 ונחלת and the heritage H561 אמרו appointed H410 מאל׃  

Job 32:3

  3 H7969 ובשׁלשׁת Also against his three H7453 רעיו friends H2734 חרה kindled, H639 אפו was his wrath H5921 על because H834 אשׁר because H3808 לא no H4672 מצאו they had found H4617 מענה answer, H7561 וירשׁיעו and had condemned H853 את   H347 איוב׃ Job.

Job 42:7

  7 H1961 ויהי And it was H310 אחר that after H1696 דבר had spoken H3068 יהוה the LORD H853 את   H1697 הדברים words H428 האלה these H413 אל unto H347 איוב Job, H559 ויאמר said H3068 יהוה the LORD H413 אל to H464 אליפז Eliphaz H8489 התימני the Temanite, H2734 חרה is kindled H639 אפי My wrath H8147 בך ובשׁני against thee, and against thy two H7453 רעיך friends: H3588 כי for H3808 לא ye have not H1696 דברתם spoken H413 אלי of H3559 נכונה me right, H5650 כעבדי as my servant H347 איוב׃ Job

Psalms 59:4

  4 H1097 בלי without H5771 עון fault: H7323 ירוצון They run H3559 ויכוננו and prepare themselves H5782 עורה awake H7125 לקראתי to help H7200 וראה׃ me, and behold.

Psalms 119:86

  86 H3605 כל All H4687 מצותיך thy commandments H530 אמונה faithful: H8267 שׁקר me wrongfully; H7291 רדפוני they persecute H5826 עזרני׃ help

Numbers 16:26-34

  26 H1696 וידבר And he spoke H413 אל unto H5712 העדה the congregation, H559 לאמר saying, H5493 סורו Depart, H4994 נא I pray you, H5921 מעל from H168 אהלי the tents H376 האנשׁים men, H7563 הרשׁעים wicked H428 האלה of these H408 ואל nothing H5060 תגעו and touch H3605 בכל nothing H834 אשׁר   H6435 להם פן of theirs, lest H5595 תספו ye be consumed H3605 בכל in all H2403 חטאתם׃ their sins.
  27 H5927 ויעלו So they got up H5921 מעל from H4908 משׁכן the tabernacle H7141 קרח of Korah, H1885 דתן Dathan, H48 ואבירם and Abiram, H5439 מסביב on every side: H1885 ודתן and Dathan H48 ואבירם and Abiram H3318 יצאו came out, H5324 נצבים and stood H6607 פתח in the door H168 אהליהם of their tents, H802 ונשׁיהם and their wives, H1121 ובניהם and their sons, H2945 וטפם׃ and their little children.
  28 H559 ויאמר said, H4872 משׁה And Moses H2063 בזאת Hereby H3045 תדעון ye shall know H3588 כי that H3068 יהוה the LORD H7971 שׁלחני hath sent H6213 לעשׂות me to do H853 את   H3605 כל all H4639 המעשׂים works; H428 האלה these H3588 כי for H3808 לא not H3820 מלבי׃ of mine own mind.
  29 H518 אם If H4194 כמות the common death H3605 כל of all H120 האדם men, H4191 ימתון men die H428 אלה these H6486 ופקדת the visitation H3605 כל of all H120 האדם men; H6485 יפקד or if they be visited H5921 עליהם after H3808 לא hath not H3068 יהוה the LORD H7971 שׁלחני׃ sent
  30 H518 ואם But if H1278 בריאה a new thing, H1254 יברא make H3068 יהוה the LORD H6475 ופצתה open H127 האדמה and the earth H853 את   H6310 פיה her mouth, H1104 ובלעה   H853 אתם   H853 ואת   H3605 כל with all H834 אשׁר that H3381 להם וירדו unto them, and they go down H2416 חיים quick H7585 שׁאלה into the pit; H3045 וידעתם then ye shall understand H3588 כי that H5006 נאצו have provoked H376 האנשׁים men H428 האלה these H853 את   H3068 יהוה׃ the LORD.
  31 H1961 ויהי And it came to pass, H3615 ככלתו as he had made an end H1696 לדבר of speaking H853 את   H3605 כל all H1697 הדברים words, H428 האלה these H1234 ותבקע cleaved asunder H127 האדמה that the ground H834 אשׁר that H8478 תחתיהם׃ under
  32 H6605 ותפתח opened H776 הארץ And the earth H853 את   H6310 פיה her mouth, H1104 ותבלע   H853 אתם   H853 ואת   H1004 בתיהם and their houses, H853 ואת   H3605 כל and all H120 האדם the men H834 אשׁר that H7141 לקרח unto Korah, H853 ואת   H3605 כל and all H7399 הרכושׁ׃ goods.
  33 H3381 וירדו to them, went down H1992 הם They, H3605 וכל and all H834 אשׁר that H2416 להם חיים alive H7585 שׁאלה into the pit, H3680 ותכס closed H5921 עליהם upon H776 הארץ and the earth H6 ויאבדו them: and they perished H8432 מתוך from among H6951 הקהל׃ the congregation.
  34 H3605 וכל And all H3478 ישׂראל Israel H834 אשׁר that H5439 סביבתיהם round about H5127 נסו them fled H6963 לקלם at the cry H3588 כי of them: for H559 אמרו they said, H6435 פן Lest H1104 תבלענו swallow us up H776 הארץ׃ the earth

Job 1:3

  3 H1961 ויהי also was H4735 מקנהו His substance H7651 שׁבעת seven H505 אלפי thousand H6629 צאן sheep, H7969 ושׁלשׁת and three H505 אלפי thousand H1581 גמלים camels, H2568 וחמשׁ and five H3967 מאות hundred H6776 צמד yoke H1241 בקר of oxen, H2568 וחמשׁ and five H3967 מאות hundred H860 אתונות she asses, H5657 ועבדה household; H7227 רבה great H3966 מאד and a very H1961 ויהי was H376 האישׁ man H1931 ההוא so that this H1419 גדול the greatest H3605 מכל of all H1121 בני the men H6924 קדם׃ of the east.

Job 8:22

  22 H8130 שׂנאיך They that hate H3847 ילבשׁו thee shall be clothed H1322 בשׁת with shame; H168 ואהל and the dwelling place H7563 רשׁעים of the wicked H369 איננו׃ shall come to naught.

Job 20:7

  7 H1561 כגללו like his own dung: H5331 לנצח forever H6 יאבד he shall perish H7200 ראיו they which have seen H559 יאמרו him shall say, H335 איו׃ Where

Job 31:37

  37 H4557 מספר unto him the number H6806 צעדי of my steps; H5046 אגידנו I would declare H3644 כמו as H5057 נגיד a prince H7126 אקרבנו׃ would I go near unto

Psalms 37:36

  36 H5674 ויעבר Yet he passed away, H2009 והנה and, lo, H369 איננו he not: H1245 ואבקשׁהו yea, I sought H3808 ולא him, but he could not H4672 נמצא׃ be found.

Psalms 52:5-6

  5 H1571 גם shall likewise H410 אל God H5422 יתצך destroy H5331 לנצח thee forever, H2846 יחתך he shall take thee away, H5255 ויסחך and pluck thee out H168 מאהל of dwelling place, H8327 ושׁרשׁך and root H776 מארץ thee out of the land H2416 חיים of the living. H5542 סלה׃ Selah.
  6 H7200 ויראו also shall see, H6662 צדיקים The righteous H3372 וייראו and fear, H5921 ועליו at H7832 ישׂחקו׃ and shall laugh

Habakkuk 2:9-11

  9 H1945 הוי Woe H1214 בצע to him that coveteth H1215 בצע covetousness H7451 רע an evil H1004 לביתו to his house, H7760 לשׂום that he may set H4791 במרום on high, H7064 קנו his nest H5337 להנצל that he may be delivered H3709 מכף from the power H7451 רע׃ of evil!
  10 H3289 יעצת Thou hast consulted H1322 בשׁת shame H1004 לביתך to thy house H7096 קצות by cutting off H5971 עמים people, H7227 רבים many H2398 וחוטא and hast sinned H5315 נפשׁך׃ thy soul.
  11 H3588 כי For H68 אבן the stone H7023 מקיר of the wall, H2199 תזעק shall cry out H3714 וכפיס and the beam H6086 מעץ out of the timber H6030 יעננה׃ shall answer

Zechariah 5:4

  4 H3318 הוצאתיה I will bring it forth, H5002 נאם saith H3069 יהוה   H6635 צבאות of hosts, H935 ובאה and it shall enter H413 אל into H1004 בית the house H1590 הגנב of the thief, H413 ואל and into H1004 בית the house H7650 הנשׁבע of him that sweareth H8034 בשׁמי by my name: H8267 לשׁקר falsely H3885 ולנה and it shall remain H8432 בתוך in the midst H1004 ביתו of his house, H3615 וכלתו and shall consume H854 ואת   H6086 עציו it with the timber H854 ואת   H68 אבניו׃ thereof and the stones

Psalms 129:8

  8 H3808 ולא Neither H559 אמרו say, H5674 העברים do they which go by H1293 ברכת The blessing H3068 יהוה of the LORD H413 אליכם upon H1288 ברכנו you: we bless H853 אתכם   H8034 בשׁם you in the name H3068 יהוה׃ of the LORD.

Psalms 110:5

  5 H136 אדני The Lord H5921 על at H3225 ימינך thy right hand H4272 מחץ shall strike through H3117 ביום in the day H639 אפו of his wrath. H4428 מלכים׃ kings

Proverbs 11:4

  4 H3808 לא not H3276 יועיל profit H1952 הון Riches H3117 ביום in the day H5678 עברה of wrath: H6666 וצדקה but righteousness H5337 תציל delivereth H4194 ממות׃ from death.

Proverbs 16:4

  4 H3605 כל all H6466 פעל hath made H3068 יהוה The LORD H4617 למענהו for himself: H1571 וגם yea, even H7563 רשׁע the wicked H3117 ליום for the day H7451 רעה׃ of evil.

Nahum 1:2

  2 H410 אל God H7072 קנוא jealous, H5358 ונקם revengeth; H3069 יהוה   H5358 נקם revengeth, H3069 יהוה   H1167 ובעל and furious; H2534 חמה and furious; H5358 נקם will take vengeance H3069 יהוה   H6862 לצריו on his adversaries, H5201 ונוטר reserveth H1931 הוא and he H341 לאיביו׃ for his enemies.

Zephaniah 1:15

  15 H3117 יום day H5678 עברה of wrath, H3117 היום a day H1931 ההוא That H3117 יום a day H6869 צרה of trouble H4691 ומצוקה and distress, H3117 יום a day H7722 שׁאה of wasteness H4875 ומשׁואה and desolation, H3117 יום a day H2822 חשׁך of darkness H653 ואפלה and gloominess, H3117 יום a day H6051 ענן of clouds H6205 וערפל׃ and thick darkness,

Deuteronomy 7:10

  10 H7999 ומשׁלם And repayeth H8130 לשׂנאיו them that hate H413 אל him to H6440 פניו their face, H6 להאבידו to destroy H3808 לא them: he will not H309 יאחר be slack H8130 לשׂנאו to him that hateth H413 אל him to H6440 פניו his face. H7999 ישׁלם׃ him, he will repay

2 Samuel 12:7-12

  7 H559 ויאמר said H5416 נתן And Nathan H413 אל to H1732 דוד David, H859 אתה Thou H376 האישׁ the man. H3541 כה Thus H559 אמר saith H3068 יהוה the LORD H430 אלהי God H3478 ישׂראל of Israel, H595 אנכי I H4886 משׁחתיך anointed H4428 למלך thee king H5921 על over H3478 ישׂראל Israel, H595 ואנכי and I H5337 הצלתיך delivered H3027 מיד thee out of the hand H7586 שׁאול׃ of Saul;
  8 H5414 ואתנה And I gave H853 לך את   H1004 בית house, H113 אדניך thee thy master's H853 ואת   H802 נשׁי wives H113 אדניך and thy master's H2436 בחיקך into thy bosom, H5414 ואתנה and gave H853 לך את   H1004 בית thee the house H3478 ישׂראל of Israel H3063 ויהודה and of Judah; H518 ואם and if H4592 מעט too little, H3254 ואספה I would moreover have given H2007 לך כהנה unto thee such H2007 וכהנה׃ and such
  9 H4069 מדוע Wherefore H959 בזית hast thou despised H853 את   H1697 דבר the commandment H3068 יהוה of the LORD, H6213 לעשׂות to do H7451 הרע evil H5869 בעינו in his sight? H853 את   H223 אוריה Uriah H2850 החתי the Hittite H5221 הכית thou hast killed H2719 בחרב with the sword, H853 ואת   H802 אשׁתו his wife H3947 לקחת and hast taken H802 לך לאשׁה thy wife, H853 ואתו   H2026 הרגת and hast slain H2719 בחרב him with the sword H1121 בני of the children H5983 עמון׃ of Ammon.
  10 H6258 ועתה Now H3808 לא shall never H5493 תסור depart H2719 חרב therefore the sword H1004 מביתך from thine house; H5704 עד   H5769 עולם   H6118 עקב because H3588 כי because H959 בזתני thou hast despised H3947 ותקח me, and hast taken H853 את   H802 אשׁת the wife H223 אוריה of Uriah H2850 החתי the Hittite H1961 להיות to be H802 לך לאשׁה׃ thy wife.
  11 H3541 כה Thus H559 אמר saith H3068 יהוה the LORD, H2005 הנני   H6965 מקים I will raise up H5921 עליך against H7451 רעה evil H1004 מביתך thee out of thine own house, H3947 ולקחתי and I will take H853 את   H802 נשׁיך thy wives H5869 לעיניך before thine eyes, H5414 ונתתי and give H7453 לרעיך unto thy neighbor, H7901 ושׁכב and he shall lie H5973 עם with H802 נשׁיך thy wives H5869 לעיני in the sight H8121 השׁמשׁ sun. H2063 הזאת׃ of this
  12 H3588 כי For H859 אתה thou H6213 עשׂית didst H5643 בסתר secretly: H589 ואני but I H6213 אעשׂה will do H853 את   H1697 הדבר thing H2088 הזה this H5048 נגד before H3605 כל all H3478 ישׂראל Israel, H5048 ונגד and before H8121 השׁמשׁ׃ the sun.

1 Kings 21:19-24

  19 H1696 ודברת And thou shalt speak H413 אליו unto H559 לאמר him, saying, H3541 כה Thus H559 אמר saith H3068 יהוה the LORD, H7523 הרצחת Hast thou killed, H1571 וגם and also H3423 ירשׁת taken possession? H1696 ודברת And thou shalt speak H413 אליו unto H559 לאמר him, saying, H3541 כה Thus H559 אמר saith H3068 יהוה the LORD, H4725 במקום In the place H834 אשׁר where H3952 לקקו licked H3611 הכלבים dogs H853 את   H1818 דם the blood H5022 נבות of Naboth H3952 ילקו lick H3611 הכלבים shall dogs H853 את   H1818 דמך thy blood, H1571 גם even H859 אתה׃ thine.
  20 H559 ויאמר said H256 אחאב And Ahab H413 אל to H452 אליהו Elijah, H4672 המצאתני Hast thou found H341 איבי me, O mine enemy? H559 ויאמר And he answered, H4672 מצאתי I have found H3282 יען because H4376 התמכרך thou hast sold H6213 לעשׂות thyself to work H7451 הרע evil H5869 בעיני in the sight H3068 יהוה׃ of the LORD.
  21 H2005 הנני   H935 מבי I will bring H413 אליך upon H7451 רעה evil H1197 ובערתי thee, and will take away H310 אחריך thy posterity, H3772 והכרתי and will cut off H256 לאחאב from Ahab H8366 משׁתין him that pisseth H7023 בקיר against the wall, H6113 ועצור and him that is shut up H5800 ועזוב and left H3478 בישׂראל׃ in Israel,
  22 H5414 ונתתי And will make H853 את   H1004 ביתך thine house H1004 כבית like the house H3379 ירבעם of Jeroboam H1121 בן the son H5028 נבט of Nebat, H1004 וכבית and like the house H1201 בעשׁא of Baasha H1121 בן the son H281 אחיה of Ahijah, H413 אל for H3708 הכעס the provocation H834 אשׁר wherewith H3707 הכעסת thou hast provoked to anger, H2398 ותחטא   H853 את   H3478 ישׂראל׃  
  23 H1571 וגם also H348 לאיזבל And of Jezebel H1696 דבר spoke H3068 יהוה the LORD, H559 לאמר saying, H3611 הכלבים The dogs H398 יאכלו shall eat H853 את   H348 איזבל Jezebel H2428 בחל   H3157 יזרעאל׃ of Jezreel.
  24 H4191 המת Him that dieth H256 לאחאב of Ahab H5892 בעיר in the city H398 יאכלו shall eat; H3611 הכלבים the dogs H4191 והמת and him that dieth H7704 בשׂדה in the field H398 יאכלו eat. H5775 עוף shall the fowls H8064 השׁמים׃ of the air

Job 21:19

  19 H433 אלוה God H6845 יצפן layeth up H1121 לבניו for his children: H205 אונו his iniquity H7999 ישׁלם he rewardeth H413 אליו he rewardeth H3045 וידע׃ him, and he shall know

Job 41:11

  11 H4310 מי Who H6923 הקדימני hath prevented H7999 ואשׁלם me, that I should repay H8478 תחת under H3605 כל the whole H8064 השׁמים heaven H1931 לי הוא׃  

Psalms 50:21

  21 H428 אלה These H6213 עשׂית hast thou done, H2790 והחרשׁתי and I kept silence; H1819 דמית thou thoughtest H1961 היות that I was H1961 אהיה altogether H3644 כמוך as thyself: H3198 אוכיחך I will reprove H6186 ואערכה thee, and set in order H5869 לעיניך׃ before thine eyes.

Isaiah 59:13

  13 H6586 פשׁע In transgressing H3584 וכחשׁ and lying H3068 ביהוה against the LORD, H5253 ונסוג and departing away H310 מאחר from H430 אלהינו our God, H1696 דבר speaking H6233 עשׁק oppression H5627 וסרה and revolt, H2029 הרו conceiving H1897 והגו and uttering H3820 מלב from the heart H1697 דברי words H8267 שׁקר׃ of falsehood.

Jeremiah 2:33-35

  33 H4100 מה Why H3190 תיטבי trimmest H1870 דרכך thou thy way H1245 לבקשׁ to seek H160 אהבה love? H3651 לכן therefore H1571 גם hast thou also H853 את   H7451 הרעות the wicked ones H3925 למדתי taught H853 את   H1870 דרכיך׃ thy ways.
  34 H1571 גם Also H3671 בכנפיך in thy skirts H4672 נמצאו is found H1818 דם the blood H5315 נפשׁות of the souls H34 אביונים of the poor H5355 נקיים innocents: H3808 לא I have not H4290 במחתרת it by secret search, H4672 מצאתים found H3588 כי but H5921 על upon H3605 כל all H428 אלה׃ these.
  35 H559 ותאמרי Yet thou sayest, H3588 כי Because H5352 נקיתי I am innocent, H389 אך surely H7725 שׁב shall turn H639 אפו his anger H4480 ממני from H2005 הנני   H8199 נשׁפט I will plead with H854 אותך   H5921 על thee, because H559 אמרך thou sayest, H3808 לא I have not H2398 חטאתי׃ sinned.

Ezekiel 32:21-32

  21 H1696 ידברו shall speak H410 לו אלי The strong H1368 גבורים among the mighty H8432 מתוך to him out of the midst H7585 שׁאול of hell H854 את with H5826 עזריו them that help H3381 ירדו him: they are gone down, H7901 שׁכבו they lie H6189 הערלים uncircumcised, H2491 חללי slain H2719 חרב׃ by the sword.
  22 H8033 שׁם there H804 אשׁור Asshur H3605 וכל and all H6951 קהלה her company: H5439 סביבותיו about H6913 קברתיו his graves H3605 כלם him: all H2491 חללים of them slain, H5307 הנפלים fallen H2719 בחרב׃ by the sword:
  23 H834 אשׁר Whose H5414 נתנו are set H6913 קברתיה graves H3411 בירכתי in the sides H953 בור of the pit, H1961 ויהי is H6951 קהלה and her company H5439 סביבות round about H6900 קברתה her grave: H3605 כלם all H2491 חללים of them slain, H5307 נפלים fallen H2719 בחרב by the sword, H834 אשׁר which H5414 נתנו caused H2851 חתית terror H776 בארץ in the land H2416 חיים׃ of the living.
  24 H8033 שׁם There H5867 עילם Elam H3605 וכל and all H1995 המונה her multitude H5439 סביבות round about H6900 קברתה her grave, H3605 כלם all H2491 חללים of them slain, H5307 הנפלים fallen H2719 בחרב by the sword, H834 אשׁר which H3381 ירדו are gone down H6189 ערלים uncircumcised H413 אל into H776 ארץ of the earth, H8482 תחתיות the nether parts H834 אשׁר which H5414 נתנו caused H2851 חתיתם their terror H776 בארץ in the land H2416 חיים of the living; H5375 וישׂאו yet have they borne H3639 כלמתם their shame H854 את with H3381 יורדי them that go down H953 בור׃ to the pit.
  25 H8432 בתוך in the midst H2491 חללים of the slain H5414 נתנו They have set H4904 משׁכב her a bed H3605 לה בכל with all H1995 המונה her multitude: H5439 סביבותיו round about H6913 קברתה her graves H3605 כלם him: all H6189 ערלים of them uncircumcised, H2491 חללי slain H2719 חרב by the sword: H3588 כי though H5414 נתן was caused H2851 חתיתם their terror H776 בארץ in the land H2416 חיים of the living, H5375 וישׂאו yet have they borne H3639 כלמתם their shame H854 את with H3381 יורדי them that go down H953 בור to the pit: H8432 בתוך in the midst H2491 חללים of slain. H5414 נתן׃ he is put
  26 H8033 שׁם There H4902 משׁך Meshech, H8422 תבל Tubal, H3605 וכל and all H1995 המונה her multitude: H5439 סביבותיו round about H6913 קברותיה her graves H3605 כלם him: all H6189 ערלים of them uncircumcised, H2490 מחללי slain H2719 חרב by the sword, H3588 כי though H5414 נתנו they caused H2851 חתיתם their terror H776 בארץ in the land H2416 חיים׃ of the living.
  27 H3808 ולא And they shall not H7901 ישׁכבו lie H854 את with H1368 גבורים the mighty H5307 נפלים fallen H6189 מערלים of the uncircumcised, H834 אשׁר which H3381 ירדו are gone down H7585 שׁאול to hell H3627 בכלי with their weapons H4421 מלחמתם of war: H5414 ויתנו and they have laid H853 את   H2719 חרבותם their swords H8478 תחת under H7218 ראשׁיהם their heads, H1961 ותהי shall be H5771 עונתם but their iniquities H5921 על upon H6106 עצמותם their bones, H3588 כי though H2851 חתית the terror H1368 גבורים of the mighty H776 בארץ in the land H2416 חיים׃ of the living.
  28 H859 ואתה Yea, thou H8432 בתוך in the midst H6189 ערלים of the uncircumcised, H7665 תשׁבר shalt be broken H7901 ותשׁכב and shalt lie H854 את with H2491 חללי slain H2719 חרב׃ with the sword.
  29 H8033 שׁמה There H123 אדום Edom, H4428 מלכיה her kings, H3605 וכל and all H5387 נשׂיאיה her princes, H834 אשׁר which H5414 נתנו are laid H1369 בגבורתם with their might H854 את by H2491 חללי slain H2719 חרב by the sword: H1992 המה they H854 את with H6189 ערלים the uncircumcised, H7901 ישׁכבו shall lie H854 ואת and with H3381 ירדי them that go down H953 בור׃ to the pit.
  30 H8033 שׁמה There H5257 נסיכי the princes H6828 צפון of the north, H3605 כלם all H3605 וכל of them, and all H6722 צדני the Zidonians, H834 אשׁר which H3381 ירדו are gone down H854 את with H2491 חללים the slain; H2851 בחתיתם with their terror H1369 מגבורתם of their might; H954 בושׁים they are ashamed H7901 וישׁכבו and they lie H6189 ערלים uncircumcised H854 את with H2491 חללי slain H2719 חרב by the sword, H5375 וישׂאו and bear H3639 כלמתם their shame H854 את with H3381 יורדי them that go down H953 בור׃ to the pit.
  31 H853 אותם   H7200 יראה shall see H6547 פרעה Pharaoh H5162 ונחם them, and shall be comforted H5921 על over H3605 כל all H1995 המונה his multitude, H2491 חללי slain H2719 חרב by the sword, H6547 פרעה Pharaoh H3605 וכל and all H2428 חילו his army H5002 נאם saith H136 אדני the Lord H3069 יהוה׃ GOD.
  32 H3588 כי For H5414 נתתי I have caused H853 את   H2851 חתיתו my terror H776 בארץ in the land H2416 חיים of the living: H7901 והשׁכב and he shall be laid H8432 בתוך in the midst H6189 ערלים of the uncircumcised H854 את with H2491 חללי slain H2719 חרב with the sword, H6547 פרעה Pharaoh H3605 וכל and all H1995 המונה his multitude, H5002 נאם saith H136 אדני the Lord H3069 יהוה׃ GOD.

Genesis 3:19

  19 H2188 בזעת In the sweat H639 אפיך of thy face H398 תאכל shalt thou eat H3899 לחם bread, H5704 עד till H7725 שׁובך thou return H413 אל unto H127 האדמה the ground; H3588 כי for H4480 ממנה out of H3947 לקחת it wast thou taken: H3588 כי for H6083 עפר dust H859 אתה thou H413 ואל and unto H6083 עפר dust H7725 תשׁוב׃ shalt thou return.

Job 3:17-19

  17 H8033 שׁם There H7563 רשׁעים the wicked H2308 חדלו cease H7267 רגז troubling; H8033 ושׁם and there H5117 ינוחו be at rest. H3019 יגיעי the weary H3581 כח׃ the weary

Job 3:22

  22 H8055 השׂמחים   H413 אלי exceedingly, H1524 גיל exceedingly, H7797 ישׂישׂו are glad, H3588 כי when H4672 ימצאו they can find H6913 קבר׃ the grave?

Job 17:16

  16 H905 בדי to the bars H7585 שׁאל of the pit, H3381 תרדנה They shall go down H518 אם when H3162 יחד together H5921 על in H6083 עפר the dust. H5183 נחת׃ rest

Job 24:24

  24 H7426 רומו They are exalted H4592 מעט for a little while, H369 ואיננו but are gone H4355 והמכו and brought low; H3605 ככל as all H7092 יקפצון they are taken out of the way H7218 וכראשׁ as the tops H7641 שׁבלת of the ears of corn. H5243 ימלו׃ and cut off

Job 30:23

  23 H3588 כי For H3045 ידעתי I know H4194 מות me death, H7725 תשׁיבני thou wilt bring H1004 ובית and the house H4150 מועד appointed H3605 לכל for all H2416 חי׃ living.

Ecclesiastes 1:4

  4 H1755 דור generation H1980 הלך passeth away, H1755 ודור and generation H935 בא cometh: H776 והארץ but the earth H5769 לעולם forever. H5975 עמדת׃ abideth

Ecclesiastes 12:7

  7 H7725 וישׁב return H6083 העפר Then shall the dust H5921 על to H776 הארץ the earth H1961 כשׁהיה as it was: H7307 והרוח and the spirit H7725 תשׁוב shall return H413 אל unto H430 האלהים God H834 אשׁר who H5414 נתנה׃ gave

Job 13:4

  4 H199 ואולם But H859 אתם ye H2950 טפלי forgers H8267 שׁקר of lies, H7495 רפאי physicians H457 אלל of no value. H3605 כלכם׃ ye all

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.