Numbers 1:4 Cross References - Hungarian

4 És legyen veletek egy-egy férfiú mindenik törzsbõl, mindenik feje legyen az õ atyái házának.

Exodus 18:21

21 És szemelj ki magad az egész nép közûl derék, istenfélõ férfiakat, igazságos férfiakat, a kik gyûlölik a haszonlesést és tedd közöttük elõljárókká, ezeredesekké, századosokká, ötvenedesekké és tizedesekké.

Exodus 18:25

25 És választa Mózes az egész Izráelbõl derék férfiakat és a nép fejeivé tevé õket, ezeredesekké, századosokká, ötvenedesekké, és tizedesekké.

Numbers 1:16

16 Ezek a gyülekezetnek hivatalosai, az õ atyjok törzseinek fejei, Izráel ezereinek [is] fejei õk.

Numbers 2:3-31

3 Így járjanak pedig tábort: Keletre naptámadat felõl Júda táborának zászlója az õ seregeivel; és Júda fiainak fejedelme Naasson, Amminádáb fia. 4 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: hetvennégy ezer és hatszáz. 5 Mellette pedig tábort járjon Izsakhár törzse, és Izsakhár fiainak fejedelme Néthánéel, Suárnak fia. 6 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: ötvennégy ezer és négyszáz. 7 Zebulon törzse, és Zebulon fiainak fejedelme Eliáb, Hélon fia. 8 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: ötvenhét ezer és négyszáz. 9 Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak Júda táborában: száz nyolcvanhat ezer és négyszáz, az õ seregeik szerint. Ezek induljanak elõre. 10 Rúben táborának zászlója [legyen] dél felõl az õ seregeivel, és Rúben fiainak fejedelme Elisúr, Sedeúr fia. 11 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: negyvenhat ezer és ötszáz. 12 Mellette pedig tábort járjon Simeon törzse, és Simeon fiainak fejedelme: Selúmiel, Surisaddai fia. 13 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: ötvenkilencz ezer és háromszáz. 14 Azután Gád törzse, és Gád fiainak fejedelme: Eliásáf, a Réuel fia. 15 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: negyvenöt ezer és hatszáz ötven. 16 Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak Rúben táborában: száz ötvenegy ezer és négyszáz ötven az õ seregeik szerint. Ezek másodszorra induljanak. 17 Azután induljon a gyülekezet sátora, a léviták tábor[ával], a táboroknak közepette: A miképen tábort járnak, a képen induljanak, kiki az õ helyén, az õ zászlója mellett. 18 Efraim táborának zászlója az õ seregeivel nyugot felé [legyen], és Efraim fiainak fejedelme: Elisáma, Ammihud fia. 19 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: negyven ezer és ötszáz. 20 És õ mellette [legyen] Manasse törzse, és Manasse fiainak fejedelme Gámliel, Pédasur fia. 21 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik, harminczkét ezer és hétszáz. 22 Azután [legyen] Benjámin törzse és Benjámin fiainak fejedelme: Abidám, Gideóni fia. 23 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: harminczöt ezer és négyszáz. 24 Mindnyájan a kik megszámlálva voltak Efraim táborában, száz nyolczezer és száz az õ seregeik szerint. Ezek harmadszorra induljanak. 25 Dán táborának zászlója [legyen] észak felõl az õ seregeivel, és a Dán fiainak fejedelme: Ahiézer, Ammisaddai fia. 26 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: hatvankét ezer és hétszáz. 27 Mellette pedig tábort járjon Áser törzse, és Áser fiainak fejedelme: Págiel, az Okhrán fia. 28 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: negyvenegy ezer és ötszáz. 29 Azután [legyen] Nafthali törzse, és Nafthali fiainak fejedelme: Akhira, Enán fia. 30 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: ötvenhárom ezer és négyszáz. 31 Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak Dán táborában, száz ötvenhét ezer és hatszáz; utóljára induljanak az õ zászlóik szerint.

Numbers 7:10-83

10 Vivének pedig a fejedelmek az oltár felszentelésére [valókat] azon napon, a melyen az felkenetett, és vivék a fejedelmek az õ áldozatukat az oltár elébe. 11 És monda az Úr Mózesnek: Egyik napon egyik fejedelem, másik napon másik fejedelem vigye az õ áldozatát az oltár felszentelésére. 12 És vivé elsõ napon az õ áldozatát Naasson, az Amminádáb fia, Júda nemzetségébõl. 13 Vala pedig az õ áldozata, egy ezüst tál, száz és harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, és mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 14 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 15 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány egészen égõáldozatul. 16 Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 17 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt kecskebak, öt bárány, esztendõsök. Ez Naassonnak, Amminádáb fiának áldozata. 18 Másodnapon vivé Néthanéel, Suárnak fia, Izsakhár [nemzetségének] fejedelme. 19 Vive az õ áldozatául egy ezüst tálat, száz és harmincz siklus súlyút, egy ezüst medenczét, hetven siklus súlyút, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 20 Egy arany csészét, tíz [siklus súlyút], füstölõ szerekkel telve. 21 Egy fiatal tulkot, egy kost, egy esztendõs bárányt egészen égõáldozatul. 22 Egy kecskebakot bûnért való áldozatul. 23 Hálaadó áldozatul pedig két ökröt, öt kost, öt bakot, öt bárányt, esztendõsöket. Ez Néthanéelnek a Suár fiának áldozata. 24 Harmadik napon a Zebulon fiainak fejedelme: Eliáb, Hélon fia. 25 Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 26 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú] füstölõ szerekkel telve. 27 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány, egészen égõáldozatul. 28 Egy kecskebak, bûnért való áldozatul. 29 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Eliábnak, Hélon fiának áldozata. 30 Negyedik napon a Rúben fiainak fejedelme: Elisúr, Sedeúrnak fia. 31 Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 32 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 33 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány, egészen égõáldozatul. 34 Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 35 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Elisúrnak, Sedeúr fiának áldozata. 36 Ötödnapon a Simeon fiainak fejedelme: Selúmiel, Surisaddai fia. 37 Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 38 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 39 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány, egészen égõáldozatul. 40 Egy kecskebak, bûnért való áldozatul. 41 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Selúmielnek, Surisaddai fiának áldozata. 42 Hatodnapon a Gád fiainak fejedelme: Éliásáf, a Dehuél fia. 43 Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 44 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 45 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány, egészen égõáldozatul. 46 Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 47 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Eliásáfnak, Dehuél fiának áldozata. 48 Hetednapon az Efraim fiainak fejedelme: Elisáma, az Ammihúd fia. 49 Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 50 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 51 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány, egészen égõáldozatul. 52 Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 53 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Elisámának, Ammihúd fiának áldozata. 54 Nyolczadnapon a Manasse fiainak fejedelme: Gamliél, Pédasúr fia. 55 Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 56 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 57 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány egészen égõáldozatul. 58 Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 59 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Gámliélnek, a Pédasúr fiának áldozata. 60 Kilenczednapon a Benjámin fiainak fejedelme: Abidán, a Gideóni fia. 61 Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 62 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 63 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány egészen égõáldozatul. 64 Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 65 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Abidánnak, Gideóni fiának áldozata. 66 Tizedik napon a Dán fiainak fejedelme: Ahiézer, az Ammisaddai fia. 67 Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 68 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 69 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány egészen égõáldozatul. 70 Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 71 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Ahiézernek, az Ammisaddai fiának áldozata. 72 Tizenegyedik napon az Áser fiainak fejedelme: Págiel, Okrán fia. 73 Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 74 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 75 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány egészen égõáldozatul. 76 Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 77 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Págielnek, Okrán fiának áldozata. 78 Tizenkettedik napon a Nafthali fiainak fejedelme: Ahira, Enán fia. 79 Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 80 Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 81 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány egészen égõáldozatul. 82 Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 83 Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Ahirának, az Enán fiának áldozata.

Numbers 10:14-27

14 Elindula pedig elõször a Júda fiai táborának zászlója az õ seregei szerint; és az õ seregének feje vala Naasson, az Amminádáb fia. 15 Az Izsakhár fiai törzsébõl való seregnek feje pedig Néthanéel vala, Suárnak fia. 16 És a Zebulon fiai törzsébõl való seregnek feje vala Eliáb, Hélonnak fia. 17 És elbontatván a hajlék, elindulának Gersonnak és Mérárinak fiai, a hajlék hordozói. 18 Azután indula a Rúben táborának zászlója az õ seregeik szerint, és az õ seregének feje vala Elisur, Sedeúrnak fia. 19 A Simeon fiai törzsébõl való seregnek pedig feje vala Selúmiel, Surisaddainak fia. 20 És a Gád fiai törzsébõl való seregnek feje vala Eliásáf, Dehuélnek fia. 21 Elindulának a Kéhátiták is, a szentség hordozói, és [amazok] felállíták vala a hajlékot, míg [ezek] oda jutnak vala. 22 Azután elindula az Efraim fiai táborának zászlója az õ seregei szerint, és az õ seregének feje vala Elisáma, Ammihúdnak fia. 23 A Manasse fiai törzsébõl való seregnek feje vala Gámliél, Pédasúrnak fia. 24 A Benjámin fiai törzsébõl való seregnek feje vala Abidán, Gideóninak fia. 25 [Utolszor] indula el a Dán fiai táborának zászlója, mint az egész tábornak utócsapata az õ seregei szerint; és az õ seregének feje vala Ahiézer, az Ammisaddai fia. 26 Az Áser fiai törzsébõl való seregnek pedig feje vala Págiel, Okhránnak fia. 27 És a Nafthali fiai törzsébõl való seregnek feje vala Akhira, az Enán fia.

Numbers 13:2-15

2 És szóla az Úr Mózesnek, mondván: 3 Küldj férfiakat, hogy kémleljék meg a Kanaán földét, a melyet én adok Izráel fiainak; az õ atyáiknak mindenik törzsébõl egy-egy férfiút küldjetek, mind olyat, a ki fõember közöttök. 4 Elküldé azért õket Mózes Párán pusztájából az Úr rendelése szerint; és azok a férfiak mindnyájan fõemberek valának Izráel fiai között. 5 Ezek pedig azoknak nevei: A Rúben nemzetségébõl Sámmua, a Zakhúr fia. 6 A Simeon nemzetségébõl Safát, a Hóri fia. 7 A Júda nemzetségébõl Káleb, a Jefunné fia. 8 Az Izsakhár nemzetségébõl Igál, a József fia. 9 Az Efraim nemzetségébõl Hósea, a Nún fia. 10 A Benjámin nemzetségébõl Pálthi, a Rafú fia. 11 A Zebulon nemzetségébõl Gaddiel, a Szódi fia. 12 A József nemzetségébõl, a Manasse nemzetségébõl Gaddi, a Szúszi fia. 13 A Dán nemzetségébõl Ammiél, a Gemálli fia. 14 Az Áser nemzetségébõl Szenthúr, a Mikaél fia. 15 A Nafthali nemzetségébõl Nahbi, a Vofszi fia.

Numbers 17:3

3 Az Áron nevét pedig írd a Lévi vesszejére: mert egy vesszõ [esik] az õ atyjok házának fejéért.

Numbers 25:4

4 És monda az Úr Mózesnek: Vedd elõ e népnek minden fõemberét, és akasztasd fel õket az Úrnak fényes nappal; hogy elforduljon az Úr haragjának gerjedezése Izráeltõl.

Numbers 25:14

14 A megöletett izráelita férfinak neve pedig, a ki a midiánbeli asszonynyal együtt öletett meg, Zimri, a Szálu fia vala, a Simeon- nemzetség háznépének fejedelme.

Numbers 34:18-28

18 És törzsenként egy-egy fejedelmet vegyetek mellétek a földnek örökségül való elosztására. 19 Ezek a férfiaknak nevei: a Júda törzsébõl Káleb, a Jefunné fia. 20 A Simeon fiainak törzsébõl Sámuel, az Ammihúd fia. 21 A Benjámin törzsébõl Elidád, a Kiszlon fia. 22 A Dán fiainak törzsébõl Bukki fejedelem, a Jógli fia. 23 A József fia közül, a Manasse fiainak törzsébõl Hanniél fejedelem, az Efód fia. 24 Az Efraim fiainak törzsébõl Kemuél fejedelem, a Siftán fia. 25 És a Zebulon fiainak törzsébõl Eliczáfán fejedelem, a Parnák fia. 26 És az Izsakhár fiainak törzsébõl Paltiél fejedelem, az Azzán fia. 27 És az Áser fiainak törzsébõl Akhihúd fejedelem, a Selómi fia. 28 És a Nafthali fiainak törzsébõl Pédahél fejedelem, az Ammihúd fia.

Deuteronomy 1:15

15 Vevém azért a ti törzseiteknek fõbbjeit, a bölcs és ismeretes férfiakat, és tevém õket elõljáróitokká: ezredesekké, századosokká, ötvenedesekké, tizedesekké és tiszttartókká, a ti törzseitek szerint.

Joshua 22:14

14 Tíz fejedelmet is vele, egy-egy fejedelmet az õsök háza szerint Izráelnek minden nemzetségébõl. Ezek mind fejedelmei valának az õ õseik házának, Izráelnek ezerei között.

1 Chronicles 27:1-22

1 Ezek az Izráel fiai szám szerint, családfõk, ezredesek, századosok és elõljáróik azoknak, a kik a király szolgálatában állottak a seregek minden dolgaiban, a kik be- és kimennek hónapról-hónapra az egész esztendõn át; a seregek egyenként huszonnégyezer ember[bõl állának.] 2 Az elsõ csapatnak [vezére] az elsõ hónapban Jasobeám, a Zabdiel fia vala, mely csapat huszonnégyezerbõl állott; 3 Õ a Péres fiai közül való volt és vezére az elsõ hónapra [rendelt] sereg minden elõljárójának. 4 A [második] csapatnak [vezére] a második hónapban Dódai Ahohites vala és az õ csapatja; és Miklót az elõljáró. Az õ csapatja is huszonnégyezerbõl állott. 5 A harmadik seregnek a harmadik hónapban Benája volt a [vezére, ]a ki Jójada fõpapnak volt a fia; az õ csapatja is huszonnégyezerbõl állott. 6 Ez a Benája hõs volt a harmincz között, sõt a harmincz felett való volt. Csapatjának [elõljárója] az õ fia, Ammizabád vala. 7 A negyediknek [vezére] a negyedik hónapban Asáel vala, a Joáb testvére és utána az õ fia, Zebádia. Az õ csapatja is huszonnégyezerbõl állott. 8 Az ötödiknek vezére az ötödik hónapban Jizráhites Samhut vala. Az õ csapatja is huszonnégyezerbõl állott. 9 A hatodiknak [vezére] a hatodik hónapban a Tékoabeli Ira volt, az Ikkés fia. Az õ csapatja is huszonnégyezerbõl állott. 10 A hetediknek [vezére] a hetedik hónapban a Pélonbeli Héles vala, az Efraim fiai közül. Az õ csapatja is huszonnégyezerbõl állott. 11 A nyolczadiknak [vezére] a nyolczadik hónapban a Husátbeli Sibbékai vala, a Zárhiták közül. Az õ csapatja is huszonnégyezerbõl állott. 12 A kilenczediknek [vezére] a kilenczedik hónapban az Anatótbeli Abiézer vala, a Benjáminiták közül. Az õ csapatja is huszonnégyezerbõl állott. 13 A tizediknek [vezére] a tizedik hónapban a Nétófátbeli Maharai vala, a Zárhiták közül. Az õ csapatja is huszonnégyezerbõl állott. 14 A tizenegyediknek [vezére] a tizenegyedik hónapban a Pirathonbeli Benája vala, az Efraimiták közül. Az õ csapatja is huszonnégyezerbõl állott. 15 A tizenkettediknek [vezére] a tizenkettedik hónapban a Nétófátbeli Héldai vala, Othniel [nemzetségébõl] való. Az õ csapatja is huszonnégyezerbõl állott. 16 Izráel nemzetségei között, a Rubeniták elõljárója Eliézer, a Zikri fia; a Simeonitáké Sefátiás, a Maaka fia. 17 Lévinek Hasábia, a Kémuel fia; Áronnak Sádók; 18 Júdának Elihu, a Dávid atyjafiai közül; Izsakhárnak Omri, a Mikáel fia; 19 Zebulonnak Ismája, az Obádiás fia; Nafthalinak Jérimót, Azriel fia; 20 Efraim fiainak Hósea, az Azáziás fia; a Manasse félnemzetségének Jóel, a Pedája fia; 21 Manasse Gileád földén való félnemzetségének Iddó, a Zekáriás fia; Benjáminnak Jaasiel, az Abner fia; 22 Dánnak Azaréel, a Jérohám fia. Ezek valának az Izráel nemzetségeinek fejedelmei.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.