Numbers 7:9 Cross References - HOT

9 ולבני קהת לא נתן כי עבדת הקדשׁ עלהם בכתף ישׂאו׃

Numbers 3:31

31 ומשׁמרתם הארן והשׁלחן והמנרה והמזבחת וכלי הקדשׁ אשׁר ישׁרתו בהם והמסך וכל עבדתו׃

Numbers 4:4-16

4 זאת עבדת בני קהת באהל מועד קדשׁ הקדשׁים׃5 ובא אהרן ובניו בנסע המחנה והורדו את פרכת המסך וכסו בה את ארן העדת׃6 ונתנו עליו כסוי עור תחשׁ ופרשׂו בגד כליל תכלת מלמעלה ושׂמו בדיו׃7 ועל שׁלחן הפנים יפרשׂו בגד תכלת ונתנו עליו את הקערת ואת הכפת ואת המנקית ואת קשׂות הנסך ולחם התמיד עליו יהיה׃8 ופרשׂו עליהם בגד תולעת שׁני וכסו אתו במכסה עור תחשׁ ושׂמו את בדיו׃9 ולקחו בגד תכלת וכסו את מנרת המאור ואת נרתיה ואת מלקחיה ואת מחתתיה ואת כל כלי שׁמנה אשׁר ישׁרתו \'ec\'e410 ונתנו אתה ואת כל כליה אל מכסה עור תחשׁ ונתנו על המוט׃11 ועל מזבח הזהב יפרשׂו בגד תכלת וכסו אתו במכסה עור תחשׁ ושׂמו את בדיו׃12 ולקחו את כל כלי השׁרת אשׁר ישׁרתו בם בקדשׁ ונתנו אל בגד תכלת וכסו אותם במכסה עור תחשׁ ונתנו על המוט׃13 ודשׁנו את המזבח ופרשׂו עליו בגד ארגמן׃14 ונתנו עליו את כל כליו אשׁר ישׁרתו עליו בהם את המחתת את המזלגת ואת היעים ואת המזרקת כל כלי המזבח ופרשׂו עליו כסוי עור תחשׁ ושׂמו בדיו׃15 וכלה אהרן ובניו לכסת את הקדשׁ ואת כל כלי הקדשׁ בנסע המחנה ואחרי כן יבאו בני קהת לשׂאת ולא יגעו אל הקדשׁ ומתו אלה משׂא בני קהת באהל מועד׃16 ופקדת אלעזר בן אהרן הכהן שׁמן המאור וקטרת הסמים ומנחת התמיד ושׁמן המשׁחה פקדת כל המשׁכן וכל אשׁר בו בקדשׁ ובכליו׃

2 Samuel 6:6

6 ויבאו עד גרן נכון וישׁלח עזא אל ארון האלהים ויאחז בו כי שׁמטו הבקר׃

2 Samuel 6:13

13 ויהי כי צעדו נשׂאי ארון יהוה שׁשׁה צעדים ויזבח שׁור ומריא׃

1 Chronicles 15:3

3 ויקהל דויד את כל ישׂראל אל ירושׁלם להעלות את ארון יהוה אל מקומו אשׁר הכין׃

1 Chronicles 15:13

13 כי למבראשׁונה לא אתם פרץ יהוה אלהינו בנו כי לא דרשׁנהו כמשׁפט׃

1 Chronicles 23:26

26 וגם ללוים אין לשׂאת את המשׁכן ואת כל כליו לעבדתו׃
Reformed Dating

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.