Numbers 32:22 Cross References - HOT

22 ונכבשׁה הארץ לפני יהוה ואחר תשׁבו והייתם נקים מיהוה ומישׂראל והיתה הארץ הזאת לכם לאחזה לפני יהוה׃

Deuteronomy 3:12-18

12 ואת הארץ הזאת ירשׁנו בעת ההוא מערער אשׁר על נחל ארנן וחצי הר הגלעד ועריו נתתי לראובני ולגדי׃13 ויתר הגלעד וכל הבשׁן ממלכת עוג נתתי לחצי שׁבט המנשׁה כל חבל הארגב לכל הבשׁן ההוא יקרא ארץ רפאים׃14 יאיר בן מנשׁה לקח את כל חבל ארגב עד גבול הגשׁורי והמעכתי ויקרא אתם על שׁמו את הבשׁן חות יאיר עד היום הזה׃15 ולמכיר נתתי את הגלעד׃16 ולראובני ולגדי נתתי מן הגלעד ועד נחל ארנן תוך הנחל וגבל ועד יבק הנחל גבול בני עמון׃17 והערבה והירדן וגבל מכנרת ועד ים הערבה ים המלח תחת אשׁדת הפסגה מזרחה׃18 ואצו אתכם בעת ההוא לאמר יהוה אלהיכם נתן לכם את הארץ הזאת לרשׁתה חלוצים תעברו לפני אחיכם בני ישׂראל כל בני חיל׃

Deuteronomy 3:20

20 עד אשׁר יניח יהוה לאחיכם ככם וירשׁו גם הם את הארץ אשׁר יהוה אלהיכם נתן להם בעבר הירדן ושׁבתם אישׁ לירשׁתו אשׁר נתתי׃

Joshua 1:15

15 עד אשׁר יניח יהוה לאחיכם ככם וירשׁו גם המה את הארץ אשׁר יהוה אלהיכם נתן להם ושׁבתם לארץ ירשׁתכם וירשׁתם אותה אשׁר נתן לכם משׁה עבד יהוה בעבר הירדן מזרח השׁמשׁ׃

Joshua 2:19

19 והיה כל אשׁר יצא מדלתי ביתך החוצה דמו בראשׁו ואנחנו נקים וכל אשׁר יהיה אתך בבית דמו בראשׁנו אם יד תהיה׃

Joshua 10:30

30 ויתן יהוה גם אותה ביד ישׂראל ואת מלכה ויכה לפי חרב ואת כל הנפשׁ אשׁר בה לא השׁאיר בה שׂריד ויעשׂ למלכה כאשׁר עשׂה למלך יריחו׃

Joshua 10:42

42 ואת כל המלכים האלה ואת ארצם לכד יהושׁע פעם אחת כי יהוה אלהי ישׂראל נלחם לישׂראל׃

Joshua 11:23

23 ויקח יהושׁע את כל הארץ ככל אשׁר דבר יהוה אל משׁה ויתנה יהושׁע לנחלה לישׂראל כמחלקתם לשׁבטיהם והארץ שׁקטה ממלחמה׃

Joshua 13:8

8 עמו הראובני והגדי לקחו נחלתם אשׁר נתן להם משׁה בעבר הירדן מזרחה כאשׁר נתן להם משׁה עבד יהוה׃

Joshua 13:29-32

29 ויתן משׁה לחצי שׁבט מנשׁה ויהי לחצי מטה בני מנשׁה למשׁפחותם׃30 ויהי גבולם ממחנים כל הבשׁן כל ממלכות עוג מלך הבשׁן וכל חות יאיר אשׁר בבשׁן שׁשׁים עיר׃31 וחצי הגלעד ועשׁתרות ואדרעי ערי ממלכות עוג בבשׁן לבני מכיר בן מנשׁה לחצי בני מכיר למשׁפחותם׃32 אלה אשׁר נחל משׁה בערבות מואב מעבר לירדן יריחו מזרחה׃

Joshua 18:1

1 ויקהלו כל עדת בני ישׂראל שׁלה וישׁכינו שׁם את אהל מועד והארץ נכבשׁה לפניהם׃

Joshua 22:4

4 ועתה הניח יהוה אלהיכם לאחיכם כאשׁר דבר להם ועתה פנו ולכו לכם לאהליכם אל ארץ אחזתכם אשׁר נתן לכם משׁה עבד יהוה בעבר הירדן׃

Joshua 22:9

9 וישׁבו וילכו בני ראובן ובני גד וחצי שׁבט המנשׁה מאת בני ישׂראל משׁלה אשׁר בארץ כנען ללכת אל ארץ הגלעד אל ארץ אחזתם אשׁר נאחזו בה על פי יהוה ביד משׁה׃

2 Samuel 3:28

28 וישׁמע דוד מאחרי כן ויאמר נקי אנכי וממלכתי מעם יהוה עד עולם מדמי אבנר בן נר׃

Psalms 44:1-4

1 למנצח לבני קרח משׂכיל׃ (44:2) אלהים באזנינו שׁמענו אבותינו ספרו לנו פעל פעלת בימיהם בימי קדם׃2 (44:3) אתה ידך גוים הורשׁת ותטעם תרע לאמים ותשׁלחם׃3 (44:4) כי לא בחרבם ירשׁו ארץ וזרועם לא הושׁיעה למו כי ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם׃4 (44:5) אתה הוא מלכי אלהים צוה ישׁועות יעקב׃

Psalms 78:55

55 ויגרשׁ מפניהם גוים ויפילם בחבל נחלה וישׁכן באהליהם שׁבטי ישׂראל׃

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.