Lamentations Cross References - HOT

1 איכה ישׁבה בדד העיר רבתי עם היתה כאלמנה רבתי בגוים שׂרתי במדינות היתה למס׃2 בכו תבכה בלילה ודמעתה על לחיה אין לה מנחם מכל אהביה כל רעיה בגדו בה היו לה לאיבים׃3 גלתה יהודה מעני ומרב עבדה היא ישׁבה בגוים לא מצאה מנוח כל רדפיה השׂיגוה בין המצרים׃4 דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד כל שׁעריה שׁוממין כהניה נאנחים בתולתיה נוגות והיא מר׃5 היו צריה לראשׁ איביה שׁלו כי יהוה הוגה על רב פשׁעיה עולליה הלכו שׁבי לפני צר׃6 ויצא מן בת ציון כל הדרה היו שׂריה כאילים לא מצאו מרעה וילכו בלא כח לפני רודף׃7 זכרה ירושׁלם ימי עניה ומרודיה כל מחמדיה אשׁר היו מימי קדם בנפל עמה ביד צר ואין עוזר לה ראוה צרים שׂחקו על משׁבתה׃8 חטא חטאה ירושׁלם על כן לנידה היתה כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערותה גם היא נאנחה ותשׁב אחור׃9 טמאתה בשׁוליה לא זכרה אחריתה ותרד פלאים אין מנחם לה ראה יהוה את עניי כי הגדיל אויב׃10 ידו פרשׂ צר על כל מחמדיה כי ראתה גוים באו מקדשׁה אשׁר צויתה לא יבאו בקהל׃11 כל עמה נאנחים מבקשׁים לחם נתנו מחמודיהם באכל להשׁיב נפשׁ ראה יהוה והביטה כי הייתי זוללה׃12 לוא אליכם כל עברי דרך הביטו וראו אם ישׁ מכאוב כמכאבי אשׁר עולל לי אשׁר הוגה יהוה ביום חרון אפו׃13 ממרום שׁלח אשׁ בעצמתי וירדנה פרשׂ רשׁת לרגלי השׁיבני אחור נתנני שׁממה כל היום דוה׃14 נשׂקד על פשׁעי בידו ישׂתרגו עלו על צוארי הכשׁיל כחי נתנני אדני בידי לא אוכל קום׃15 סלה כל אבירי אדני בקרבי קרא עלי מועד לשׁבר בחורי גת דרך אדני לבתולת בת יהודה׃16 על אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מים כי רחק ממני מנחם משׁיב נפשׁי היו בני שׁוממים כי גבר אויב׃17 פרשׂה ציון בידיה אין מנחם לה צוה יהוה ליעקב סביביו צריו היתה ירושׁלם לנדה ביניהם׃18 צדיק הוא יהוה כי פיהו מריתי שׁמעו נא כל עמים וראו מכאבי בתולתי ובחורי הלכו בשׁבי׃19 קראתי למאהבי המה רמוני כהני וזקני בעיר גועו כי בקשׁו אכל למו וישׁיבו את נפשׁם׃20 ראה יהוה כי צר לי מעי חמרמרו נהפך לבי בקרבי כי מרו מריתי מחוץ שׁכלה חרב בבית כמות׃21 שׁמעו כי נאנחה אני אין מנחם לי כל איבי שׁמעו רעתי שׂשׂו כי אתה עשׂית הבאת יום קראת ויהיו כמוני׃22 תבא כל רעתם לפניך ועולל למו כאשׁר עוללת לי על כל פשׁעי כי רבות אנחתי ולבי דוי׃

Exodus 3:7

7 ויאמר יהוה ראה ראיתי את עני עמי אשׁר במצרים ואת צעקתם שׁמעתי מפני נגשׂיו כי ידעתי את מכאביו׃

Exodus 3:17

17 ואמר אעלה אתכם מעני מצרים אל ארץ הכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבשׁ׃

Exodus 4:31

31 ויאמן העם וישׁמעו כי פקד יהוה את בני ישׂראל וכי ראה את ענים ויקדו וישׁתחוו׃

Exodus 9:27

27 וישׁלח פרעה ויקרא למשׁה ולאהרן ויאמר אלהם חטאתי הפעם יהוה הצדיק ואני ועמי הרשׁעים׃

Leviticus 15:19-27

19 ואשׁה כי תהיה זבה דם יהיה זבה בבשׂרה שׁבעת ימים תהיה בנדתה וכל הנגע בה יטמא עד הערב׃20 וכל אשׁר תשׁכב עליו בנדתה יטמא וכל אשׁר תשׁב עליו יטמא׃21 וכל הנגע במשׁכבה יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב׃22 וכל הנגע בכל כלי אשׁר תשׁב עליו יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב׃23 ואם על המשׁכב הוא או על הכלי אשׁר הוא ישׁבת עליו בנגעו בו יטמא עד הערב׃24 ואם שׁכב ישׁכב אישׁ אתה ותהי נדתה עליו וטמא שׁבעת ימים וכל המשׁכב אשׁר ישׁכב עליו יטמא׃25 ואשׁה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נדתה או כי תזוב על נדתה כל ימי זוב טמאתה כימי נדתה תהיה טמאה הוא׃26 כל המשׁכב אשׁר תשׁכב עליו כל ימי זובה כמשׁכב נדתה יהיה לה וכל הכלי אשׁר תשׁב עליו טמא יהיה כטמאת נדתה׃27 וכל הנוגע בם יטמא וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב׃

Leviticus 26:15-46

15 ואם בחקתי תמאסו ואם את משׁפטי תגעל נפשׁכם לבלתי עשׂות את כל מצותי להפרכם את בריתי׃16 אף אני אעשׂה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה את השׁחפת ואת הקדחת מכלות עינים ומדיבת נפשׁ וזרעתם לריק זרעכם ואכלהו איביכם׃17 ונתתי פני בכם ונגפתם לפני איביכם ורדו בכם שׂנאיכם ונסתם ואין רדף אתכם׃18 ואם עד אלה לא תשׁמעו לי ויספתי ליסרה אתכם שׁבע על חטאתיכם׃19 ושׁברתי את גאון עזכם ונתתי את שׁמיכם כברזל ואת ארצכם כנחשׁה׃20 ותם לריק כחכם ולא תתן ארצכם את יבולה ועץ הארץ לא יתן פריו׃21 ואם תלכו עמי קרי ולא תאבו לשׁמע לי ויספתי עליכם מכה שׁבע כחטאתיכם׃22 והשׁלחתי בכם את חית השׂדה ושׁכלה אתכם והכריתה את בהמתכם והמעיטה אתכם ונשׁמו דרכיכם׃23 ואם באלה לא תוסרו לי והלכתם עמי קרי׃24 והלכתי אף אני עמכם בקרי והכיתי אתכם גם אני שׁבע על חטאתיכם׃25 והבאתי עליכם חרב נקמת נקם ברית ונאספתם אל עריכם ושׁלחתי דבר בתוככם ונתתם ביד אויב׃26 בשׁברי לכם מטה לחם ואפו עשׂר נשׁים לחמכם בתנור אחד והשׁיבו לחמכם במשׁקל ואכלתם ולא תשׂבעו׃27 ואם בזאת לא תשׁמעו לי והלכתם עמי בקרי׃28 והלכתי עמכם בחמת קרי ויסרתי אתכם אף אני שׁבע על חטאתיכם׃29 ואכלתם בשׂר בניכם ובשׂר בנתיכם תאכלו׃30 והשׁמדתי את במתיכם והכרתי את חמניכם ונתתי את פגריכם על פגרי גלוליכם וגעלה נפשׁי אתכם׃31 ונתתי את עריכם חרבה והשׁמותי את מקדשׁיכם ולא אריח בריח ניחחכם׃32 והשׁמתי אני את הארץ ושׁממו עליה איביכם הישׁבים׃33 ואתכם אזרה בגוים והריקתי אחריכם חרב והיתה ארצכם שׁממה ועריכם יהיו חרבה׃34 אז תרצה הארץ את שׁבתתיה כל ימי השׁמה ואתם בארץ איביכם אז תשׁבת הארץ והרצת את שׁבתתיה׃35 כל ימי השׁמה תשׁבת את אשׁר לא שׁבתה בשׁבתתיכם בשׁבתכם עליה׃36 והנשׁארים בכם והבאתי מרך בלבבם בארצת איביהם ורדף אתם קול עלה נדף ונסו מנסת חרב ונפלו ואין רדף׃

Leviticus 26:36-46

36 והנשׁארים בכם והבאתי מרך בלבבם בארצת איביהם ורדף אתם קול עלה נדף ונסו מנסת חרב ונפלו ואין רדף׃

Leviticus 26:36-37

36 והנשׁארים בכם והבאתי מרך בלבבם בארצת איביהם ורדף אתם קול עלה נדף ונסו מנסת חרב ונפלו ואין רדף׃37 וכשׁלו אישׁ באחיו כמפני חרב ורדף אין ולא תהיה לכם תקומה לפני איביכם׃

Leviticus 26:37-46

37 וכשׁלו אישׁ באחיו כמפני חרב ורדף אין ולא תהיה לכם תקומה לפני איביכם׃

Leviticus 26:37-37

37 וכשׁלו אישׁ באחיו כמפני חרב ורדף אין ולא תהיה לכם תקומה לפני איביכם׃38 ואבדתם בגוים ואכלה אתכם ארץ איביכם׃

Leviticus 26:38-46

38 ואבדתם בגוים ואכלה אתכם ארץ איביכם׃39 והנשׁארים בכם ימקו בעונם בארצת איביכם ואף בעונת אבתם אתם ימקו׃

Leviticus 26:39-46

39 והנשׁארים בכם ימקו בעונם בארצת איביכם ואף בעונת אבתם אתם ימקו׃40 והתודו את עונם ואת עון אבתם במעלם אשׁר מעלו בי ואף אשׁר הלכו עמי בקרי׃

Leviticus 26:40-42

40 והתודו את עונם ואת עון אבתם במעלם אשׁר מעלו בי ואף אשׁר הלכו עמי בקרי׃41 אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אתם בארץ איביהם או אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו את עונם׃

Leviticus 26:41-42

41 אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אתם בארץ איביהם או אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו את עונם׃42 וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ אזכר׃

Leviticus 26:42-42

42 וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ אזכר׃43 והארץ תעזב מהם ותרץ את שׁבתתיה בהשׁמה מהם והם ירצו את עונם יען וביען במשׁפטי מאסו ואת חקתי געלה נפשׁם׃44 ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם להפר בריתי אתם כי אני יהוה אלהיהם׃45 וזכרתי להם ברית ראשׁנים אשׁר הוצאתי אתם מארץ מצרים לעיני הגוים להיות להם לאלהים אני יהוה׃46 אלה החקים והמשׁפטים והתורת אשׁר נתן יהוה בינו ובין בני ישׂראל בהר סיני ביד משׁה׃

Deuteronomy 4:7-8

7 כי מי גוי גדול אשׁר לו אלהים קרבים אליו כיהוה אלהינו בכל קראנו אליו׃8 ומי גוי גדול אשׁר לו חקים ומשׁפטים צדיקם ככל התורה הזאת אשׁר אנכי נתן לפניכם היום׃

Deuteronomy 4:25-27

25 כי תוליד בנים ובני בנים ונושׁנתם בארץ והשׁחתם ועשׂיתם פסל תמונת כל ועשׂיתם הרע בעיני יהוה אלהיך להכעיסו׃26 העידתי בכם היום את השׁמים ואת הארץ כי אבד תאבדון מהר מעל הארץ אשׁר אתם עברים את הירדן שׁמה לרשׁתה לא תאריכן ימים עליה כי השׁמד תשׁמדון׃27 והפיץ יהוה אתכם בעמים ונשׁארתם מתי מספר בגוים אשׁר ינהג יהוה אתכם שׁמה׃

Deuteronomy 4:34-37

34 או הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסת באתת ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדלים ככל אשׁר עשׂה לכם יהוה אלהיכם במצרים לעיניך׃35 אתה הראת לדעת כי יהוה הוא האלהים אין עוד מלבדו׃36 מן השׁמים השׁמיעך את קלו ליסרך ועל הארץ הראך את אשׁו הגדולה ודבריו שׁמעת מתוך האשׁ׃37 ותחת כי אהב את אבתיך ויבחר בזרעו אחריו ויוצאך בפניו בכחו הגדל ממצרים׃

Deuteronomy 8:7-9

7 כי יהוה אלהיך מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים עינת ותהמת יצאים בבקעה ובהר׃8 ארץ חטה ושׂערה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שׁמן ודבשׁ׃9 ארץ אשׁר לא במסכנת תאכל בה לחם לא תחסר כל בה ארץ אשׁר אבניה ברזל ומהרריה תחצב נחשׁת׃

Deuteronomy 23:3

3 (23:4) לא יבא עמוני ומואבי בקהל יהוה גם דור עשׂירי לא יבא להם בקהל יהוה עד עולם׃

Deuteronomy 26:7

7 ונצעק אל יהוה אלהי אבתינו וישׁמע יהוה את קלנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו׃

Deuteronomy 28:15-68

15 והיה אם לא תשׁמע בקול יהוה אלהיך לשׁמר לעשׂות את כל מצותיו וחקתיו אשׁר אנכי מצוך היום ובאו עליך כל הקללות האלה והשׂיגוך׃16 ארור אתה בעיר וארור אתה בשׂדה׃17 ארור טנאך ומשׁארתך׃18 ארור פרי בטנך ופרי אדמתך שׁגר אלפיך ועשׁתרת צאנך׃19 ארור אתה בבאך וארור אתה בצאתך׃20 ישׁלח יהוה בך את המארה את המהומה ואת המגערת בכל משׁלח ידך אשׁר תעשׂה עד השׁמדך ועד אבדך מהר מפני רע מעלליך אשׁר עזבתני׃21 ידבק יהוה בך את הדבר עד כלתו אתך מעל האדמה אשׁר אתה בא שׁמה לרשׁתה׃22 יככה יהוה בשׁחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחר ובחרב ובשׁדפון ובירקון ורדפוך עד אבדך׃23 והיו שׁמיך אשׁר על ראשׁך נחשׁת והארץ אשׁר תחתיך ברזל׃24 יתן יהוה את מטר ארצך אבק ועפר מן השׁמים ירד עליך עד השׁמדך׃25 יתנך יהוה נגף לפני איביך בדרך אחד תצא אליו ובשׁבעה דרכים תנוס לפניו והיית לזעוה לכל ממלכות הארץ׃

Deuteronomy 28:25

25 יתנך יהוה נגף לפני איביך בדרך אחד תצא אליו ובשׁבעה דרכים תנוס לפניו והיית לזעוה לכל ממלכות הארץ׃26 והיתה נבלתך למאכל לכל עוף השׁמים ולבהמת הארץ ואין מחריד׃27 יככה יהוה בשׁחין מצרים ובעפלים ובגרב ובחרס אשׁר לא תוכל להרפא׃28 יככה יהוה בשׁגעון ובעורון ובתמהון לבב׃29 והיית ממשׁשׁ בצהרים כאשׁר ימשׁשׁ העור באפלה ולא תצליח את דרכיך והיית אך עשׁוק וגזול כל הימים ואין מושׁיע׃30 אשׁה תארשׂ ואישׁ אחר ישׁגלנה בית תבנה ולא תשׁב בו כרם תטע ולא תחללנו׃31 שׁורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו חמרך גזול מלפניך ולא ישׁוב לך צאנך נתנות לאיביך ואין לך מושׁיע׃32 בניך ובנתיך נתנים לעם אחר ועיניך ראות וכלות אליהם כל היום ואין לאל ידך׃

Deuteronomy 28:32-41

32 בניך ובנתיך נתנים לעם אחר ועיניך ראות וכלות אליהם כל היום ואין לאל ידך׃33 פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל עם אשׁר לא ידעת והיית רק עשׁוק ורצוץ כל הימים׃

Deuteronomy 28:33

33 פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל עם אשׁר לא ידעת והיית רק עשׁוק ורצוץ כל הימים׃

Deuteronomy 28:33-41

33 פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל עם אשׁר לא ידעת והיית רק עשׁוק ורצוץ כל הימים׃34 והיית משׁגע ממראה עיניך אשׁר תראה׃

Deuteronomy 28:34-41

34 והיית משׁגע ממראה עיניך אשׁר תראה׃35 יככה יהוה בשׁחין רע על הברכים ועל השׁקים אשׁר לא תוכל להרפא מכף רגלך ועד קדקדך׃

Deuteronomy 28:35-41

35 יככה יהוה בשׁחין רע על הברכים ועל השׁקים אשׁר לא תוכל להרפא מכף רגלך ועד קדקדך׃36 יולך יהוה אתך ואת מלכך אשׁר תקים עליך אל גוי אשׁר לא ידעת אתה ואבתיך ועבדת שׁם אלהים אחרים עץ ואבן׃

Deuteronomy 28:36-41

36 יולך יהוה אתך ואת מלכך אשׁר תקים עליך אל גוי אשׁר לא ידעת אתה ואבתיך ועבדת שׁם אלהים אחרים עץ ואבן׃37 והיית לשׁמה למשׁל ולשׁנינה בכל העמים אשׁר ינהגך יהוה שׁמה׃

Deuteronomy 28:37-41

37 והיית לשׁמה למשׁל ולשׁנינה בכל העמים אשׁר ינהגך יהוה שׁמה׃38 זרע רב תוציא השׂדה ומעט תאסף כי יחסלנו הארבה׃

Deuteronomy 28:38-41

38 זרע רב תוציא השׂדה ומעט תאסף כי יחסלנו הארבה׃39 כרמים תטע ועבדת ויין לא תשׁתה ולא תאגר כי תאכלנו התלעת׃

Deuteronomy 28:39-41

39 כרמים תטע ועבדת ויין לא תשׁתה ולא תאגר כי תאכלנו התלעת׃40 זיתים יהיו לך בכל גבולך ושׁמן לא תסוך כי ישׁל זיתך׃

Deuteronomy 28:40-41

40 זיתים יהיו לך בכל גבולך ושׁמן לא תסוך כי ישׁל זיתך׃41 בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך כי ילכו בשׁבי׃

Deuteronomy 28:41-41

41 בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך כי ילכו בשׁבי׃42 כל עצך ופרי אדמתך יירשׁ הצלצל׃43 הגר אשׁר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה׃44 הוא ילוך ואתה לא תלונו הוא יהיה לראשׁ ואתה תהיה לזנב׃45 ובאו עליך כל הקללות האלה ורדפוך והשׂיגוך עד השׁמדך כי לא שׁמעת בקול יהוה אלהיך לשׁמר מצותיו וחקתיו אשׁר צוך׃46 והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם׃47 תחת אשׁר לא עבדת את יהוה אלהיך בשׂמחה ובטוב לבב מרב כל׃48 ועבדת את איביך אשׁר ישׁלחנו יהוה בך ברעב ובצמא ובעירם ובחסר כל ונתן על ברזל על צוארך עד השׁמידו אתך׃

Deuteronomy 28:48

48 ועבדת את איביך אשׁר ישׁלחנו יהוה בך ברעב ובצמא ובעירם ובחסר כל ונתן על ברזל על צוארך עד השׁמידו אתך׃49 ישׂא יהוה עליך גוי מרחק מקצה הארץ כאשׁר ידאה הנשׁר גוי אשׁר לא תשׁמע לשׁנו׃50 גוי עז פנים אשׁר לא ישׂא פנים לזקן ונער לא יחן׃51 ואכל פרי בהמתך ופרי אדמתך עד השׁמדך אשׁר לא ישׁאיר לך דגן תירושׁ ויצהר שׁגר אלפיך ועשׁתרת צאנך עד האבידו אתך׃52 והצר לך בכל שׁעריך עד רדת חמתיך הגבהת והבצרות אשׁר אתה בטח בהן בכל ארצך והצר לך בכל שׁעריך בכל ארצך אשׁר נתן יהוה אלהיך׃

Deuteronomy 28:52-57

52 והצר לך בכל שׁעריך עד רדת חמתיך הגבהת והבצרות אשׁר אתה בטח בהן בכל ארצך והצר לך בכל שׁעריך בכל ארצך אשׁר נתן יהוה אלהיך׃53 ואכלת פרי בטנך בשׂר בניך ובנתיך אשׁר נתן לך יהוה אלהיך במצור ובמצוק אשׁר יציק לך איבך׃

Deuteronomy 28:53-57

53 ואכלת פרי בטנך בשׂר בניך ובנתיך אשׁר נתן לך יהוה אלהיך במצור ובמצוק אשׁר יציק לך איבך׃54 האישׁ הרך בך והענג מאד תרע עינו באחיו ובאשׁת חיקו וביתר בניו אשׁר יותיר׃

Deuteronomy 28:54-57

54 האישׁ הרך בך והענג מאד תרע עינו באחיו ובאשׁת חיקו וביתר בניו אשׁר יותיר׃55 מתת לאחד מהם מבשׂר בניו אשׁר יאכל מבלי השׁאיר לו כל במצור ובמצוק אשׁר יציק לך איבך בכל שׁעריך׃

Deuteronomy 28:55-57

55 מתת לאחד מהם מבשׂר בניו אשׁר יאכל מבלי השׁאיר לו כל במצור ובמצוק אשׁר יציק לך איבך בכל שׁעריך׃56 הרכה בך והענגה אשׁר לא נסתה כף רגלה הצג על הארץ מהתענג ומרך תרע עינה באישׁ חיקה ובבנה ובבתה׃

Deuteronomy 28:56-57

56 הרכה בך והענגה אשׁר לא נסתה כף רגלה הצג על הארץ מהתענג ומרך תרע עינה באישׁ חיקה ובבנה ובבתה׃57 ובשׁליתה היוצת מבין רגליה ובבניה אשׁר תלד כי תאכלם בחסר כל בסתר במצור ובמצוק אשׁר יציק לך איבך בשׁעריך׃

Deuteronomy 28:57-57

57 ובשׁליתה היוצת מבין רגליה ובבניה אשׁר תלד כי תאכלם בחסר כל בסתר במצור ובמצוק אשׁר יציק לך איבך בשׁעריך׃58 אם לא תשׁמר לעשׂות את כל דברי התורה הזאת הכתבים בספר הזה ליראה את השׁם הנכבד והנורא הזה את יהוה אלהיך׃59 והפלא יהוה את מכתך ואת מכות זרעך מכות גדלת ונאמנות וחלים רעים ונאמנים׃60 והשׁיב בך את כל מדוה מצרים אשׁר יגרת מפניהם ודבקו׃61 גם כל חלי וכל מכה אשׁר לא כתוב בספר התורה הזאת יעלם יהוה עליך עד השׁמדך׃62 ונשׁארתם במתי מעט תחת אשׁר הייתם ככוכבי השׁמים לרב כי לא שׁמעת בקול יהוה אלהיך׃63 והיה כאשׁר שׂשׂ יהוה עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם כן ישׂישׂ יהוה עליכם להאביד אתכם ולהשׁמיד אתכם ונסחתם מעל האדמה אשׁר אתה בא שׁמה לרשׁתה׃64 והפיצך יהוה בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ ועבדת שׁם אלהים אחרים אשׁר לא ידעת אתה ואבתיך עץ ואבן׃

Deuteronomy 28:64-68

64 והפיצך יהוה בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ ועבדת שׁם אלהים אחרים אשׁר לא ידעת אתה ואבתיך עץ ואבן׃65 ובגוים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך ונתן יהוה לך שׁם לב רגז וכליון עינים ודאבון נפשׁ׃

Deuteronomy 28:65-68

65 ובגוים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך ונתן יהוה לך שׁם לב רגז וכליון עינים ודאבון נפשׁ׃

Deuteronomy 28:65

65 ובגוים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך ונתן יהוה לך שׁם לב רגז וכליון עינים ודאבון נפשׁ׃66 והיו חייך תלאים לך מנגד ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך׃

Deuteronomy 28:66-68

66 והיו חייך תלאים לך מנגד ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך׃67 בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בקר מפחד לבבך אשׁר תפחד וממראה עיניך אשׁר תראה׃

Deuteronomy 28:67-68

67 בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בקר מפחד לבבך אשׁר תפחד וממראה עיניך אשׁר תראה׃68 והשׁיבך יהוה מצרים באניות בדרך אשׁר אמרתי לך לא תסיף עוד לראתה והתמכרתם שׁם לאיביך לעבדים ולשׁפחות ואין קנה׃

Deuteronomy 29:18-28

18 (29:17) פן ישׁ בכם אישׁ או אשׁה או משׁפחה או שׁבט אשׁר לבבו פנה היום מעם יהוה אלהינו ללכת לעבד את אלהי הגוים ההם פן ישׁ בכם שׁרשׁ פרה ראשׁ ולענה׃19 (29:18) והיה בשׁמעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שׁלום יהיה לי כי בשׁררות לבי אלך למען ספות הרוה את הצמאה׃20 (29:19) לא יאבה יהוה סלח לו כי אז יעשׁן אף יהוה וקנאתו באישׁ ההוא ורבצה בו כל האלה הכתובה בספר הזה ומחה יהוה את שׁמו מתחת השׁמים׃21 (29:20) והבדילו יהוה לרעה מכל שׁבטי ישׂראל ככל אלות הברית הכתובה בספר התורה הזה׃22 (29:21) ואמר הדור האחרון בניכם אשׁר יקומו מאחריכם והנכרי אשׁר יבא מארץ רחוקה וראו את מכות הארץ ההוא ואת תחלאיה אשׁר חלה יהוה׃23 (29:22) גפרית ומלח שׂרפה כל ארצה לא תזרע ולא תצמח ולא יעלה בה כל עשׂב כמהפכת סדם ועמרה אדמה וצביים אשׁר הפך יהוה באפו ובחמתו׃24 (29:23) ואמרו כל הגוים על מה עשׂה יהוה ככה לארץ הזאת מה חרי האף הגדול הזה׃25 (29:24) ואמרו על אשׁר עזבו את ברית יהוה אלהי אבתם אשׁר כרת עמם בהוציאו אתם מארץ מצרים׃26 (29:25) וילכו ויעבדו אלהים אחרים וישׁתחוו להם אלהים אשׁר לא ידעום ולא חלק׃27 (29:26) ויחר אף יהוה בארץ ההוא להביא עליה את כל הקללה הכתובה בספר הזה׃28 (29:27) ויתשׁם יהוה מעל אדמתם באף ובחמה ובקצף גדול וישׁלכם אל ארץ אחרת כיום הזה׃

Deuteronomy 31:16-18

16 ויאמר יהוה אל משׁה הנך שׁכב עם אבתיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ אשׁר הוא בא שׁמה בקרבו ועזבני והפר את בריתי אשׁר כרתי אתו׃17 וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם והיה לאכל ומצאהו רעות רבות וצרות ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה׃18 ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשׁר עשׂה כי פנה אל אלהים אחרים׃

Deuteronomy 31:29

29 כי ידעתי אחרי מותי כי השׁחת תשׁחתון וסרתם מן הדרך אשׁר צויתי אתכם וקראת אתכם הרעה באחרית הימים כי תעשׂו את הרע בעיני יהוה להכעיסו במעשׂה ידיכם׃

Deuteronomy 32:4

4 הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משׁפט אל אמונה ואין עול צדיק וישׁר הוא׃

Deuteronomy 32:15-27

15 וישׁמן ישׁרון ויבעט שׁמנת עבית כשׂית ויטשׁ אלוה עשׂהו וינבל צור ישׁעתו׃16 יקנאהו בזרים בתועבת יכעיסהו׃17 יזבחו לשׁדים לא אלה אלהים לא ידעום חדשׁים מקרב באו לא שׂערום אבתיכם׃18 צור ילדך תשׁי ותשׁכח אל מחללך׃19 וירא יהוה וינאץ מכעס בניו ובנתיו׃20 ויאמר אסתירה פני מהם אראה מה אחריתם כי דור תהפכת המה בנים לא אמן׃21 הם קנאוני בלא אל כעסוני בהבליהם ואני אקניאם בלא עם בגוי נבל אכעיסם׃

Deuteronomy 32:21-25

21 הם קנאוני בלא אל כעסוני בהבליהם ואני אקניאם בלא עם בגוי נבל אכעיסם׃22 כי אשׁ קדחה באפי ותיקד עד שׁאול תחתית ותאכל ארץ ויבלה ותלהט מוסדי הרים׃

Deuteronomy 32:22-25

22 כי אשׁ קדחה באפי ותיקד עד שׁאול תחתית ותאכל ארץ ויבלה ותלהט מוסדי הרים׃23 אספה עלימו רעות חצי אכלה׃

Deuteronomy 32:23-25

23 אספה עלימו רעות חצי אכלה׃24 מזי רעב ולחמי רשׁף וקטב מרירי ושׁן בהמת אשׁלח בם עם חמת זחלי עפר׃

Deuteronomy 32:24-25

24 מזי רעב ולחמי רשׁף וקטב מרירי ושׁן בהמת אשׁלח בם עם חמת זחלי עפר׃25 מחוץ תשׁכל חרב ומחדרים אימה גם בחור גם בתולה יונק עם אישׁ שׂיבה׃

Deuteronomy 32:25-25

25 מחוץ תשׁכל חרב ומחדרים אימה גם בחור גם בתולה יונק עם אישׁ שׂיבה׃

Deuteronomy 32:25

25 מחוץ תשׁכל חרב ומחדרים אימה גם בחור גם בתולה יונק עם אישׁ שׂיבה׃26 אמרתי אפאיהם אשׁביתה מאנושׁ זכרם׃27 לולי כעס אויב אגור פן ינכרו צרימו פן יאמרו ידנו רמה ולא יהוה פעל כל זאת׃

Deuteronomy 32:27

27 לולי כעס אויב אגור פן ינכרו צרימו פן יאמרו ידנו רמה ולא יהוה פעל כל זאת׃

Deuteronomy 32:29

29 לו חכמו ישׂכילו זאת יבינו לאחריתם׃30 איכה ירדף אחד אלף ושׁנים יניסו רבבה אם לא כי צורם מכרם ויהוה הסגירם׃

Deuteronomy 32:41-43

41 אם שׁנותי ברק חרבי ותאחז במשׁפט ידי אשׁיב נקם לצרי ולמשׂנאי אשׁלם׃42 אשׁכיר חצי מדם וחרבי תאכל בשׂר מדם חלל ושׁביה מראשׁ פרעות אויב׃43 הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישׁיב לצריו וכפר אדמתו עמו׃

Joshua 7:12-13

12 ולא יכלו בני ישׂראל לקום לפני איביהם ערף יפנו לפני איביהם כי היו לחרם לא אוסיף להיות עמכם אם לא תשׁמידו החרם מקרבכם׃13 קם קדשׁ את העם ואמרת התקדשׁו למחר כי כה אמר יהוה אלהי ישׂראל חרם בקרבך ישׂראל לא תוכל לקום לפני איביך עד הסירכם החרם מקרבכם׃

Judges 1:7

7 ויאמר אדני בזק שׁבעים מלכים בהנות ידיהם ורגליהם מקצצים היו מלקטים תחת שׁלחני כאשׁר עשׂיתי כן שׁלם לי אלהים ויביאהו ירושׁלם וימת שׁם׃

Judges 10:8

8 וירעצו וירצצו את בני ישׂראל בשׁנה ההיא שׁמנה עשׂרה שׁנה את כל בני ישׂראל אשׁר בעבר הירדן בארץ האמרי אשׁר בגלעד׃

1 Samuel 1:11

11 ותדר נדר ותאמר יהוה צבאות אם ראה תראה בעני אמתך וזכרתני ולא תשׁכח את אמתך ונתתה לאמתך זרע אנשׁים ונתתיו ליהוה כל ימי חייו ומורה לא יעלה על ראשׁו׃

1 Samuel 2:30

30 לכן נאם יהוה אלהי ישׂראל אמור אמרתי ביתך ובית אביך יתהלכו לפני עד עולם ועתה נאם יהוה חלילה לי כי מכבדי אכבד ובזי יקלו׃

1 Samuel 12:14-15

14 אם תיראו את יהוה ועבדתם אתו ושׁמעתם בקלו ולא תמרו את פי יהוה והיתם גם אתם וגם המלך אשׁר מלך עליכם אחר יהוה אלהיכם׃15 ואם לא תשׁמעו בקול יהוה ומריתם את פי יהוה והיתה יד יהוה בכם ובאבתיכם׃

1 Samuel 15:23

23 כי חטאת קסם מרי ואון ותרפים הפצר יען מאסת את דבר יהוה וימאסך ממלך׃

1 Samuel 30:11-12

11 וימצאו אישׁ מצרי בשׂדה ויקחו אתו אל דוד ויתנו לו לחם ויאכל וישׁקהו מים׃12 ויתנו לו פלח דבלה ושׁני צמקים ויאכל ותשׁב רוחו אליו כי לא אכל לחם ולא שׁתה מים שׁלשׁה ימים ושׁלשׁה לילות׃

2 Samuel 4:11-12

11 אף כי אנשׁים רשׁעים הרגו את אישׁ צדיק בביתו על משׁכבו ועתה הלוא אבקשׁ את דמו מידכם ובערתי אתכם מן הארץ׃12 ויצו דוד את הנערים ויהרגום ויקצצו את ידיהם ואת רגליהם ויתלו על הברכה בחברון ואת ראשׁ אישׁ בשׁת לקחו ויקברו בקבר אבנר בחברון׃

2 Samuel 16:12

12 אולי יראה יהוה בעוני והשׁיב יהוה לי טובה תחת קללתו היום הזה׃

1 Kings 4:21

21 (5:1) ושׁלמה היה מושׁל בכל הממלכות מן הנהר ארץ פלשׁתים ועד גבול מצרים מגשׁים מנחה ועבדים את שׁלמה כל ימי חייו׃

1 Kings 8:22

22 ויעמד שׁלמה לפני מזבח יהוה נגד כל קהל ישׂראל ויפרשׂ כפיו השׁמים׃

1 Kings 8:38

38 כל תפלה כל תחנה אשׁר תהיה לכל האדם לכל עמך ישׂראל אשׁר ידעון אישׁ נגע לבבו ופרשׂ כפיו אל הבית הזה׃

1 Kings 8:46-47

46 כי יחטאו לך כי אין אדם אשׁר לא יחטא ואנפת בם ונתתם לפני אויב ושׁבום שׁביהם אל ארץ האויב רחוקה או קרובה׃47 והשׁיבו אל לבם בארץ אשׁר נשׁבו שׁם ושׁבו והתחננו אליך בארץ שׁביהם לאמר חטאנו והעוינו רשׁענו׃

1 Kings 8:47-50

47 והשׁיבו אל לבם בארץ אשׁר נשׁבו שׁם ושׁבו והתחננו אליך בארץ שׁביהם לאמר חטאנו והעוינו רשׁענו׃48 ושׁבו אליך בכל לבבם ובכל נפשׁם בארץ איביהם אשׁר שׁבו אתם והתפללו אליך דרך ארצם אשׁר נתתה לאבותם העיר אשׁר בחרת והבית אשׁר בנית לשׁמך׃49 ושׁמעת השׁמים מכון שׁבתך את תפלתם ואת תחנתם ועשׂית משׁפטם׃50 וסלחת לעמך אשׁר חטאו לך ולכל פשׁעיהם אשׁר פשׁעו בך ונתתם לרחמים לפני שׁביהם ורחמום׃

1 Kings 9:7

7 והכרתי את ישׂראל מעל פני האדמה אשׁר נתתי להם ואת הבית אשׁר הקדשׁתי לשׁמי אשׁלח מעל פני והיה ישׂראל למשׁל ולשׁנינה בכל העמים׃8 והבית הזה יהיה עליון כל עבר עליו ישׁם ושׁרק ואמרו על מה עשׂה יהוה ככה לארץ הזאת ולבית הזה׃9 ואמרו על אשׁר עזבו את יהוה אלהיהם אשׁר הוציא את אבתם מארץ מצרים ויחזקו באלהים אחרים וישׁתחו להם ויעבדם על כן הביא יהוה עליהם את כל הרעה הזאת׃

1 Kings 9:9-9

9 ואמרו על אשׁר עזבו את יהוה אלהיהם אשׁר הוציא את אבתם מארץ מצרים ויחזקו באלהים אחרים וישׁתחו להם ויעבדם על כן הביא יהוה עליהם את כל הרעה הזאת׃

1 Kings 13:21

21 ויקרא אל אישׁ האלהים אשׁר בא מיהודה לאמר כה אמר יהוה יען כי מרית פי יהוה ולא שׁמרת את המצוה אשׁר צוך יהוה אלהיך׃

2 Kings 6:25

25 ויהי רעב גדול בשׁמרון והנה צרים עליה עד היות ראשׁ חמור בשׁמנים כסף ורבע הקב חרייונים בחמשׁה כסף׃

2 Kings 9:33

33 ויאמר שׁמטהו וישׁמטוה ויז מדמה אל הקיר ואל הסוסים וירמסנה׃

2 Kings 14:26

26 כי ראה יהוה את עני ישׂראל מרה מאד ואפס עצור ואפס עזוב ואין עזר לישׂראל׃

2 Kings 19:21

21 זה הדבר אשׁר דבר יהוה עליו בזה לך לעגה לך בתולת בת ציון אחריך ראשׁ הניעה בת ירושׁלם׃

2 Kings 23:33

33 ויאסרהו פרעה נכה ברבלה בארץ חמת במלך בירושׁלם ויתן ענשׁ על הארץ מאה ככר כסף וככר זהב׃

2 Kings 23:35

35 והכסף והזהב נתן יהויקים לפרעה אך העריך את הארץ לתת את הכסף על פי פרעה אישׁ כערכו נגשׂ את הכסף ואת הזהב את עם הארץ לתת לפרעה נכה׃

2 Kings 24:2-4

2 וישׁלח יהוה בו את גדודי כשׂדים ואת גדודי ארם ואת גדודי מואב ואת גדודי בני עמון וישׁלחם ביהודה להאבידו כדבר יהוה אשׁר דבר ביד עבדיו הנביאים׃3 אך על פי יהוה היתה ביהודה להסיר מעל פניו בחטאת מנשׁה ככל אשׁר עשׂה׃4 וגם דם הנקי אשׁר שׁפך וימלא את ירושׁלם דם נקי ולא אבה יהוה לסלח׃

2 Kings 24:14-15

14 והגלה את כל ירושׁלם ואת כל השׂרים ואת כל גבורי החיל עשׂרה אלפים גולה וכל החרשׁ והמסגר לא נשׁאר זולת דלת עם הארץ׃

2 Kings 24:14-16

14 והגלה את כל ירושׁלם ואת כל השׂרים ואת כל גבורי החיל עשׂרה אלפים גולה וכל החרשׁ והמסגר לא נשׁאר זולת דלת עם הארץ׃15 ויגל את יהויכין בבלה ואת אם המלך ואת נשׁי המלך ואת סריסיו ואת אולי הארץ הוליך גולה מירושׁלם בבלה׃

2 Kings 24:15-16

15 ויגל את יהויכין בבלה ואת אם המלך ואת נשׁי המלך ואת סריסיו ואת אולי הארץ הוליך גולה מירושׁלם בבלה׃16 ואת כל אנשׁי החיל שׁבעת אלפים והחרשׁ והמסגר אלף הכל גבורים עשׂי מלחמה ויביאם מלך בבל גולה בבלה׃

2 Kings 25:1

1 ויהי בשׁנת התשׁיעית למלכו בחדשׁ העשׂירי בעשׂור לחדשׁ בא נבכדנאצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושׁלם ויחן עליה ויבנו עליה דיק סביב׃

2 Kings 25:4-7

4 ותבקע העיר וכל אנשׁי המלחמה הלילה דרך שׁער בין החמתים אשׁר על גן המלך וכשׂדים על העיר סביב וילך דרך הערבה׃5 וירדפו חיל כשׂדים אחר המלך וישׂגו אתו בערבות ירחו וכל חילו נפצו מעליו׃6 ויתפשׂו את המלך ויעלו אתו אל מלך בבל רבלתה וידברו אתו משׁפט׃7 ואת בני צדקיהו שׁחטו לעיניו ואת עיני צדקיהו עור ויאסרהו בנחשׁתים ויבאהו בבל׃

2 Kings 25:11

11 ואת יתר העם הנשׁארים בעיר ואת הנפלים אשׁר נפלו על המלך בבל ואת יתר ההמון הגלה נבוזראדן רב טבחים׃

2 Kings 25:21

21 ויך אתם מלך בבל וימיתם ברבלה בארץ חמת ויגל יהודה מעל אדמתו׃

2 Chronicles 9:26

26 ויהי מושׁל בכל המלכים מן הנהר ועד ארץ פלשׁתים ועד גבול מצרים׃

2 Chronicles 36:14-16

14 גם כל שׂרי הכהנים והעם הרבו למעול מעל ככל תעבות הגוים ויטמאו את בית יהוה אשׁר הקדישׁ בירושׁלם׃15 וישׁלח יהוה אלהי אבותיהם עליהם ביד מלאכיו השׁכם ושׁלוח כי חמל על עמו ועל מעונו׃16 ויהיו מלעבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנבאיו עד עלות חמת יהוה בעמו עד לאין מרפא׃

2 Chronicles 36:20-21

20 ויגל השׁארית מן החרב אל בבל ויהיו לו ולבניו לעבדים עד מלך מלכות פרס׃21 למלאות דבר יהוה בפי ירמיהו עד רצתה הארץ את שׁבתותיה כל ימי השׁמה שׁבתה למלאות שׁבעים שׁנה׃

Ezra 4:20

20 ומלכין תקיפין הוו על ירושׁלם ושׁליטין בכל עבר נהרה ומדה בלו והלך מתיהב׃

Ezra 9:13

13 ואחרי כל הבא עלינו במעשׂינו הרעים ובאשׁמתנו הגדלה כי אתה אלהינו חשׂכת למטה מעוננו ונתתה לנו פליטה כזאת׃

Nehemiah 1:6-8

6 תהי נא אזנך קשׁבת ועיניך פתוחות לשׁמע אל תפלת עבדך אשׁר אנכי מתפלל לפניך היום יומם ולילה על בני ישׂראל עבדיך ומתודה על חטאות בני ישׂראל אשׁר חטאנו לך ואני ובית אבי חטאנו׃7 חבל חבלנו לך ולא שׁמרנו את המצות ואת החקים ואת המשׁפטים אשׁר צוית את משׁה עבדך׃8 זכר נא את הדבר אשׁר צוית את משׁה עבדך לאמר אתם תמעלו אני אפיץ אתכם בעמים׃

Nehemiah 4:4-5

4 (3:36) שׁמע אלהינו כי היינו בוזה והשׁב חרפתם אל ראשׁם ותנם לבזה בארץ שׁביה׃5 (3:37) ואל תכס על עונם וחטאתם מלפניך אל תמחה כי הכעיסו לנגד הבונים׃

Nehemiah 5:4

4 וישׁ אשׁר אמרים לוינו כסף למדת המלך שׂדתינו וכרמינו׃

Nehemiah 9:26

26 וימרו וימרדו בך וישׁלכו את תורתך אחרי גום ואת נביאיך הרגו אשׁר העידו בם להשׁיבם אליך ויעשׂו נאצות גדולת׃

Nehemiah 9:32

32 ועתה אלהינו האל הגדול הגבור והנורא שׁומר הברית והחסד אל ימעט לפניך את כל התלאה אשׁר מצאתנו למלכינו לשׂרינו ולכהנינו ולנביאנו ולאבתינו ולכל עמך מימי מלכי אשׁור עד היום הזה׃33 ואתה צדיק על כל הבא עלינו כי אמת עשׂית ואנחנו הרשׁענו׃

Nehemiah 9:33

33 ואתה צדיק על כל הבא עלינו כי אמת עשׂית ואנחנו הרשׁענו׃34 ואת מלכינו שׂרינו כהנינו ואבתינו לא עשׂו תורתך ולא הקשׁיבו אל מצותיך ולעדותיך אשׁר העידת׃

Nehemiah 9:37

37 ותבואתה מרבה למלכים אשׁר נתתה עלינו בחטאותינו ועל גויתינו משׁלים ובבהמתנו כרצונם ובצרה גדולה אנחנו׃

Nehemiah 13:1

1 ביום ההוא נקרא בספר משׁה באזני העם ונמצא כתוב בו אשׁר לא יבוא עמני ומאבי בקהל האלהים עד עולם׃

Job 6:15

15 אחי בגדו כמו נחל כאפיק נחלים יעברו׃

Job 7:3

3 כן הנחלתי לי ירחי שׁוא ולילות עמל מנו׃

Job 18:8

8 כי שׁלח ברשׁת ברגליו ועל שׂבכה יתהלך׃

Job 19:6

6 דעו אפו כי אלוה עותני ומצודו עלי הקיף׃

Job 19:13-14

13 אחי מעלי הרחיק וידעי אך זרו ממני׃

Job 19:13-19

13 אחי מעלי הרחיק וידעי אך זרו ממני׃14 חדלו קרובי ומידעי שׁכחוני׃

Job 19:14-19

14 חדלו קרובי ומידעי שׁכחוני׃15 גרי ביתי ואמהתי לזר תחשׁבני נכרי הייתי בעיניהם׃16 לעבדי קראתי ולא יענה במו פי אתחנן׃17 רוחי זרה לאשׁתי וחנתי לבני בטני׃18 גם עוילים מאסו בי אקומה וידברו׃19 תעבוני כל מתי סודי וזה אהבתי נהפכו׃

Job 29:2-30:1

2 מי יתנני כירחי קדם כימי אלוה ישׁמרני׃

Job 30:27

27 מעי רתחו ולא דמו קדמני ימי עני׃

Job 30:30

30 עורי שׁחר מעלי ועצמי חרה מני חרב׃

Job 33:27

27 ישׁר על אנשׁים ויאמר חטאתי וישׁר העויתי ולא שׁוה׃

Job 40:4

4 הן קלתי מה אשׁיבך ידי שׂמתי למו פי׃

Psalms 6:6

6 (6:7) יגעתי באנחתי אשׂחה בכל לילה מטתי בדמעתי ערשׂי אמסה׃

Psalms 22:14

14 (22:15) כמים נשׁפכתי והתפרדו כל עצמותי היה לבי כדונג נמס בתוך מעי׃

Psalms 25:15-19

15 עיני תמיד אל יהוה כי הוא יוציא מרשׁת רגלי׃16 פנה אלי וחנני כי יחיד ועני אני׃17 צרות לבבי הרחיבו ממצוקותי הוציאני׃18 ראה עניי ועמלי ושׂא לכל חטאותי׃

Psalms 25:18-19

18 ראה עניי ועמלי ושׂא לכל חטאותי׃19 ראה אויבי כי רבו ושׂנאת חמס שׂנאוני׃

Psalms 31:10

10 (31:11) כי כלו ביגון חיי ושׁנותי באנחה כשׁל בעוני כחי ועצמי עשׁשׁו׃11 (31:12) מכל צררי הייתי חרפה ולשׁכני מאד ופחד למידעי ראי בחוץ נדדו ממני׃

Psalms 35:4

4 יבשׁו ויכלמו מבקשׁי נפשׁי יסגו אחור ויחפרו חשׁבי רעתי׃

Psalms 35:15

15 ובצלעי שׂמחו ונאספו נאספו עלי נכים ולא ידעתי קרעו ולא דמו׃

Psalms 37:13

13 אדני ישׂחק לו כי ראה כי יבא יומו׃

Psalms 38:16

16 (38:17) כי אמרתי פן ישׂמחו לי במוט רגלי עלי הגדילו׃

Psalms 42:4

4 (42:5) אלה אזכרה ואשׁפכה עלי נפשׁי כי אעבר בסך אדדם עד בית אלהים בקול רנה ותודה המון חוגג׃

Psalms 44:9-11

9 (44:10) אף זנחת ותכלימנו ולא תצא בצבאותינו׃10 (44:11) תשׁיבנו אחור מני צר ומשׂנאינו שׁסו׃11 (44:12) תתננו כצאן מאכל ובגוים זריתנו׃

Psalms 48:2-3

2 (48:3) יפה נוף משׂושׂ כל הארץ הר ציון ירכתי צפון קרית מלך רב׃3 (48:4) אלהים בארמנותיה נודע למשׂגב׃

Psalms 50:2

2 מציון מכלל יפי אלהים הופיע׃

Psalms 51:3-4

3 (51:5) כי פשׁעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד׃4 (51:6) לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשׂיתי למען תצדק בדברך תזכה בשׁפטך׃

Psalms 66:11

11 הבאתנו במצודה שׂמת מועקה במתנינו׃

Psalms 69:20

20 (69:21) חרפה שׁברה לבי ואנושׁה ואקוה לנוד ואין ולמנחמים ולא מצאתי׃

Psalms 70:2-3

2 (70:3) יבשׁו ויחפרו מבקשׁי נפשׁי יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי׃3 (70:4) ישׁובו על עקב בשׁתם האמרים האח האח׃

Psalms 74:4-8

4 שׁאגו צרריך בקרב מועדך שׂמו אותתם אתות׃5 יודע כמביא למעלה בסבך עץ קרדמות׃6 ועת פתוחיה יחד בכשׁיל וכילפת יהלמון׃7 שׁלחו באשׁ מקדשׁך לארץ חללו משׁכן שׁמך׃8 אמרו בלבם נינם יחד שׂרפו כל מועדי אל בארץ׃

Psalms 74:8-8

8 אמרו בלבם נינם יחד שׂרפו כל מועדי אל בארץ׃9 אותתינו לא ראינו אין עוד נביא ולא אתנו ידע עד מה׃

Psalms 74:22-23

22 קומה אלהים ריבה ריבך זכר חרפתך מני נבל כל היום׃23 אל תשׁכח קול צרריך שׁאון קמיך עלה תמיד׃

Psalms 77:2-6

2 (77:3) ביום צרתי אדני דרשׁתי ידי לילה נגרה ולא תפוג מאנה הנחם נפשׁי׃3 (77:4) אזכרה אלהים ואהמיה אשׂיחה ותתעטף רוחי סלה׃

Psalms 77:3

3 (77:4) אזכרה אלהים ואהמיה אשׂיחה ותתעטף רוחי סלה׃4 (77:5) אחזת שׁמרות עיני נפעמתי ולא אדבר׃5 (77:6) חשׁבתי ימים מקדם שׁנות עולמים׃

Psalms 77:5-9

5 (77:6) חשׁבתי ימים מקדם שׁנות עולמים׃6 (77:7) אזכרה נגינתי בלילה עם לבבי אשׂיחה ויחפשׂ רוחי׃

Psalms 77:6-9

6 (77:7) אזכרה נגינתי בלילה עם לבבי אשׂיחה ויחפשׂ רוחי׃7 (77:8) הלעולמים יזנח אדני ולא יסיף לרצות עוד׃8 (77:9) האפס לנצח חסדו גמר אמר לדר ודר׃9 (77:10) השׁכח חנות אל אם קפץ באף רחמיו סלה׃

Psalms 79:1-7

1 מזמור לאסף אלהים באו גוים בנחלתך טמאו את היכל קדשׁך שׂמו את ירושׁלם לעיים׃2 נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השׁמים בשׂר חסידיך לחיתו ארץ׃3 שׁפכו דמם כמים סביבות ירושׁלם ואין קובר׃4 היינו חרפה לשׁכנינו לעג וקלס לסביבותינו׃

Psalms 79:4-7

4 היינו חרפה לשׁכנינו לעג וקלס לסביבותינו׃5 עד מה יהוה תאנף לנצח תבער כמו אשׁ קנאתך׃6 שׁפך חמתך אל הגוים אשׁר לא ידעוך ועל ממלכות אשׁר בשׁמך לא קראו׃7 כי אכל את יעקב ואת נוהו השׁמו׃

Psalms 80:6

6 (80:7) תשׂימנו מדון לשׁכנינו ואיבינו ילעגו׃

Psalms 89:42

42 (89:43) הרימות ימין צריו השׂמחת כל אויביו׃

Psalms 90:7-8

7 כי כלינו באפך ובחמתך נבהלנו׃8 שׁת עונתינו לנגדך עלמנו למאור פניך׃

Psalms 96:9

9 השׁתחוו ליהוה בהדרת קדשׁ חילו מפניו כל הארץ׃

Psalms 102:3-5

3 (102:4) כי כלו בעשׁן ימי ועצמותי כמו קד נחרו׃4 (102:5) הוכה כעשׂב ויבשׁ לבי כי שׁכחתי מאכל לחמי׃5 (102:6) מקול אנחתי דבקה עצמי לבשׂרי׃

Psalms 107:11

11 כי המרו אמרי אל ועצת עליון נאצו׃

Psalms 109:14-15

14 יזכר עון אבתיו אל יהוה וחטאת אמו אל תמח׃15 יהיו נגד יהוה תמיד ויכרת מארץ זכרם׃

Psalms 119:75

75 ידעתי יהוה כי צדק משׁפטיך ואמונה עניתני׃

Psalms 119:118

118 סלית כל שׁוגים מחקיך כי שׁקר תרמיתם׃

Psalms 119:136

136 פלגי מים ירדו עיני על לא שׁמרו תורתך׃

Psalms 119:153

153 ראה עניי וחלצני כי תורתך לא שׁכחתי׃

Psalms 122:4

4 שׁשׁם עלו שׁבטים שׁבטי יה עדות לישׂראל להדות לשׁם יהוה׃

Psalms 129:5

5 יבשׁו ויסגו אחור כל שׂנאי ציון׃

Psalms 132:12-13

12 אם ישׁמרו בניך בריתי ועדתי זו אלמדם גם בניהם עדי עד ישׁבו לכסא׃13 כי בחר יהוה בציון אוה למושׁב׃

Psalms 137:3-4

3 כי שׁם שׁאלונו שׁובינו דברי שׁיר ותוללינו שׂמחה שׁירו לנו משׁיר ציון׃4 איך נשׁיר את שׁיר יהוה על אדמת נכר׃

Psalms 137:7-9

7 זכר יהוה לבני אדום את יום ירושׁלם האמרים ערו ערו עד היסוד׃8 בת בבל השׁדודה אשׁרי שׁישׁלם לך את גמולך שׁגמלת׃9 אשׁרי שׁיאחז ונפץ את עלליך אל הסלע׃

Psalms 140:8

8 (140:9) אל תתן יהוה מאויי רשׁע זממו אל תפק ירומו סלה׃

Psalms 145:17

17 צדיק יהוה בכל דרכיו וחסיד בכל מעשׂיו׃

Psalms 147:19-20

19 מגיד דברו ליעקב חקיו ומשׁפטיו לישׂראל׃20 לא עשׂה כן לכל גוי ומשׁפטים בל ידעום הללו יה׃

Proverbs 5:22

22 עוונותיו ילכדנו את הרשׁע ובחבלי חטאתו יתמך׃

Proverbs 19:7

7 כל אחי רשׁ שׂנאהו אף כי מרעהו רחקו ממנו מרדף אמרים לא המה׃

Proverbs 28:13

13 מכסה פשׁעיו לא יצליח ומודה ועזב ירחם׃

Ecclesiastes 4:1

1 ושׁבתי אני ואראה את כל העשׁקים אשׁר נעשׂים תחת השׁמשׁ והנה דמעת העשׁקים ואין להם מנחם ומיד עשׁקיהם כח ואין להם מנחם׃

Isaiah 1:15

15 ובפרשׂכם כפיכם אעלים עיני מכם גם כי תרבו תפלה אינני שׁמע ידיכם דמים מלאו׃

Isaiah 1:21

21 איכה היתה לזונה קריה נאמנה מלאתי משׁפט צדק ילין בה ועתה מרצחים׃

Isaiah 3:8

8 כי כשׁלה ירושׁלם ויהודה נפל כי לשׁונם ומעלליהם אל יהוה למרות עני כבודו׃

Isaiah 3:26

26 ואנו ואבלו פתחיה ונקתה לארץ תשׁב׃

Isaiah 4:5

5 וברא יהוה על כל מכון הר ציון ועל מקראה ענן יומם ועשׁן ונגה אשׁ להבה לילה כי על כל כבוד חפה׃

Isaiah 5:1-4

1 אשׁירה נא לידידי שׁירת דודי לכרמו כרם היה לידידי בקרן בן שׁמן׃2 ויעזקהו ויסקלהו ויטעהו שׂרק ויבן מגדל בתוכו וגם יקב חצב בו ויקו לעשׂות ענבים ויעשׂ באשׁים׃3 ועתה יושׁב ירושׁלם ואישׁ יהודה שׁפטו נא ביני ובין כרמי׃4 מה לעשׂות עוד לכרמי ולא עשׂיתי בו מדוע קויתי לעשׂות ענבים ויעשׂ באשׁים׃5 ועתה אודיעה נא אתכם את אשׁר אני עשׂה לכרמי הסר משׂוכתו והיה לבער פרץ גדרו והיה למרמס׃

Isaiah 5:13-14

13 לכן גלה עמי מבלי דעת וכבודו מתי רעב והמונו צחה צמא׃14 לכן הרחיבה שׁאול נפשׁה ופערה פיה לבלי חק וירד הדרה והמונה ושׁאונה ועלז׃

Isaiah 12:6

6 צהלי ורני יושׁבת ציון כי גדול בקרבך קדושׁ ישׂראל׃

Isaiah 13:1-14

1 משׂא בבל אשׁר חזה ישׁעיהו בן אמוץ׃2 על הר נשׁפה שׂאו נס הרימו קול להם הניפו יד ויבאו פתחי נדיבים׃3 אני צויתי למקדשׁי גם קראתי גבורי לאפי עליזי גאותי׃4 קול המון בהרים דמות עם רב קול שׁאון ממלכות גוים נאספים יהוה צבאות מפקד צבא מלחמה׃5 באים מארץ מרחק מקצה השׁמים יהוה וכלי זעמו לחבל כל הארץ׃6 הילילו כי קרוב יום יהוה כשׁד משׁדי יבוא׃7 על כן כל ידים תרפינה וכל לבב אנושׁ ימס׃

Isaiah 13:7

7 על כן כל ידים תרפינה וכל לבב אנושׁ ימס׃8 ונבהלו צירים וחבלים יאחזון כיולדה יחילון אישׁ אל רעהו יתמהו פני להבים פניהם׃9 הנה יום יהוה בא אכזרי ועברה וחרון אף לשׂום הארץ לשׁמה וחטאיה ישׁמיד ממנה׃10 כי כוכבי השׁמים וכסיליהם לא יהלו אורם חשׁך השׁמשׁ בצאתו וירח לא יגיה אורו׃11 ופקדתי על תבל רעה ועל רשׁעים עונם והשׁבתי גאון זדים וגאות עריצים אשׁפיל׃12 אוקיר אנושׁ מפז ואדם מכתם אופיר׃13 על כן שׁמים ארגיז ותרעשׁ הארץ ממקומה בעברת יהוה צבאות וביום חרון אפו׃

Isaiah 13:13-14

13 על כן שׁמים ארגיז ותרעשׁ הארץ ממקומה בעברת יהוה צבאות וביום חרון אפו׃14 והיה כצבי מדח וכצאן ואין מקבץ אישׁ אל עמו יפנו ואישׁ אל ארצו ינוסו׃

Isaiah 14:12

12 איך נפלת משׁמים הילל בן שׁחר נגדעת לארץ חולשׁ על גוים׃

Isaiah 14:25

25 לשׁבר אשׁור בארצי ועל הרי אבוסנו וסר מעליהם עלו וסבלו מעל שׁכמו יסור׃

Isaiah 16:11

11 על כן מעי למואב ככנור יהמו וקרבי לקיר חרשׂ׃

Isaiah 22:2

2 תשׁאות מלאה עיר הומיה קריה עליזה חלליך לא חללי חרב ולא מתי מלחמה׃

Isaiah 24:4-6

4 אבלה נבלה הארץ אמללה נבלה תבל אמללו מרום עם הארץ׃5 והארץ חנפה תחת ישׁביה כי עברו תורת חלפו חק הפרו ברית עולם׃6 על כן אלה אכלה ארץ ויאשׁמו ישׁבי בה על כן חרו ישׁבי ארץ ונשׁאר אנושׁ מזער׃

Isaiah 28:18

18 וכפר בריתכם את מות וחזותכם את שׁאול לא תקום שׁוט שׁוטף כי יעבר והייתם לו למרמס׃

Isaiah 32:9-14

9 נשׁים שׁאננות קמנה שׁמענה קולי בנות בטחות האזנה אמרתי׃10 ימים על שׁנה תרגזנה בטחות כי כלה בציר אסף בלי יבוא׃11 חרדו שׁאננות רגזה בטחות פשׁטה וערה וחגורה על חלצים׃12 על שׁדים ספדים על שׂדי חמד על גפן פריה׃13 על אדמת עמי קוץ שׁמיר תעלה כי על כל בתי משׂושׂ קריה עליזה׃14 כי ארמון נטשׁ המון עיר עזב עפל ובחן היה בעד מערות עד עולם משׂושׂ פראים מרעה עדרים׃

Isaiah 37:4

4 אולי ישׁמע יהוה אלהיך את דברי רב שׁקה אשׁר שׁלחו מלך אשׁור אדניו לחרף אלהים חי והוכיח בדברים אשׁר שׁמע יהוה אלהיך ונשׂאת תפלה בעד השׁארית הנמצאה׃

Isaiah 37:17

17 הטה יהוה אזנך ושׁמע פקח יהוה עינך וראה ושׁמע את כל דברי סנחריב אשׁר שׁלח לחרף אלהים חי׃

Isaiah 37:23

23 את מי חרפת וגדפת ועל מי הרימותה קול ותשׂא מרום עיניך אל קדושׁ ישׂראל׃

Isaiah 37:29

29 יען התרגזך אלי ושׁאננך עלה באזני ושׂמתי חחי באפך ומתגי בשׂפתיך והשׁיבתיך בדרך אשׁר באת׃

Isaiah 38:14

14 כסוס עגור כן אצפצף אהגה כיונה דלו עיני למרום אדני עשׁקה לי ערבני׃

Isaiah 40:2

2 דברו על לב ירושׁלם וקראו אליה כי מלאה צבאה כי נרצה עונה כי לקחה מיד יהוה כפלים בכל חטאתיה׃

Isaiah 41:2

2 מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו יתן לפניו גוים ומלכים ירד יתן כעפר חרבו כקשׁ נדף קשׁתו׃

Isaiah 42:17

17 נסגו אחור יבשׁו בשׁת הבטחים בפסל האמרים למסכה אתם אלהינו׃

Isaiah 47:1-15

1 רדי ושׁבי על עפר בתולת בת בבל שׁבי לארץ אין כסא בת כשׂדים כי לא תוסיפי יקראו לך רכה וענגה׃2 קחי רחים וטחני קמח גלי צמתך חשׂפי שׁבל גלי שׁוק עברי נהרות׃3 תגל ערותך גם תראה חרפתך נקם אקח ולא אפגע אדם׃

Isaiah 47:3

3 תגל ערותך גם תראה חרפתך נקם אקח ולא אפגע אדם׃4 גאלנו יהוה צבאות שׁמו קדושׁ ישׂראל׃5 שׁבי דומם ובאי בחשׁך בת כשׂדים כי לא תוסיפי יקראו לך גברת ממלכות׃6 קצפתי על עמי חללתי נחלתי ואתנם בידך לא שׂמת להם רחמים על זקן הכבדת עלך מאד׃

Isaiah 47:6

6 קצפתי על עמי חללתי נחלתי ואתנם בידך לא שׂמת להם רחמים על זקן הכבדת עלך מאד׃7 ותאמרי לעולם אהיה גברת עד לא שׂמת אלה על לבך לא זכרת אחריתה׃

Isaiah 47:7

7 ותאמרי לעולם אהיה גברת עד לא שׂמת אלה על לבך לא זכרת אחריתה׃8 ועתה שׁמעי זאת עדינה היושׁבת לבטח האמרה בלבבה אני ואפסי עוד לא אשׁב אלמנה ולא אדע שׁכול׃9 ותבאנה לך שׁתי אלה רגע ביום אחד שׁכול ואלמן כתמם באו עליך ברב כשׁפיך בעצמת חבריך מאד׃10 ותבטחי ברעתך אמרת אין ראני חכמתך ודעתך היא שׁובבתך ותאמרי בלבך אני ואפסי עוד׃11 ובא עליך רעה לא תדעי שׁחרה ותפל עליך הוה לא תוכלי כפרה ותבא עליך פתאם שׁואה לא תדעי׃12 עמדי נא בחבריך וברב כשׁפיך באשׁר יגעת מנעוריך אולי תוכלי הועיל אולי תערוצי׃13 נלאית ברב עצתיך יעמדו נא ויושׁיעך הברו שׁמים החזים בכוכבים מודיעם לחדשׁים מאשׁר יבאו עליך׃14 הנה היו כקשׁ אשׁ שׂרפתם לא יצילו את נפשׁם מיד להבה אין גחלת לחמם אור לשׁבת נגדו׃15 כן היו לך אשׁר יגעת סחריך מנעוריך אישׁ לעברו תעו אין מושׁיעך׃

Isaiah 50:5

5 אדני יהוה פתח לי אזן ואנכי לא מריתי אחור לא נסוגתי׃

Isaiah 51:18-19

18 אין מנהל לה מכל בנים ילדה ואין מחזיק בידה מכל בנים גדלה׃19 שׁתים הנה קראתיך מי ינוד לך השׁד והשׁבר והרעב והחרב מי אנחמך׃

Isaiah 51:22-23

22 כה אמר אדניך יהוה ואלהיך יריב עמו הנה לקחתי מידך את כוס התרעלה את קבעת כוס חמתי לא תוסיפי לשׁתותה עוד׃23 ושׂמתיה ביד מוגיך אשׁר אמרו לנפשׁך שׁחי ונעברה ותשׂימי כארץ גוך וכחוץ לעברים׃

Isaiah 52:2

2 התנערי מעפר קומי שׁבי ירושׁלם התפתחו מוסרי צוארך שׁביה בת ציון׃

Isaiah 52:7

7 מה נאוו על ההרים רגלי מבשׂר משׁמיע שׁלום מבשׂר טוב משׁמיע ישׁועה אמר לציון מלך אלהיך׃

Isaiah 54:4

4 אל תיראי כי לא תבושׁי ואל תכלמי כי לא תחפירי כי בשׁת עלומיך תשׁכחי וחרפת אלמנותיך לא תזכרי עוד׃

Isaiah 54:11

11 עניה סערה לא נחמה הנה אנכי מרביץ בפוך אבניך ויסדתיך בספירים׃

Isaiah 59:2-13

2 כי אם עונתיכם היו מבדלים בינכם לבין אלהיכם וחטאותיכם הסתירו פנים מכם משׁמוע׃3 כי כפיכם נגאלו בדם ואצבעותיכם בעון שׂפתותיכם דברו שׁקר לשׁונכם עולה תהגה׃4 אין קרא בצדק ואין נשׁפט באמונה בטוח על תהו ודבר שׁוא הרו עמל והוליד און׃5 ביצי צפעוני בקעו וקורי עכבישׁ יארגו האכל מביציהם ימות והזורה תבקע אפעה׃6 קוריהם לא יהיו לבגד ולא יתכסו במעשׂיהם מעשׂיהם מעשׂי און ופעל חמס בכפיהם׃7 רגליהם לרע ירצו וימהרו לשׁפך דם נקי מחשׁבותיהם מחשׁבות און שׁד ושׁבר במסלותם׃8 דרך שׁלום לא ידעו ואין משׁפט במעגלותם נתיבותיהם עקשׁו להם כל דרך בה לא ידע שׁלום׃9 על כן רחק משׁפט ממנו ולא תשׂיגנו צדקה נקוה לאור והנה חשׁך לנגהות באפלות נהלך׃10 נגשׁשׁה כעורים קיר וכאין עינים נגשׁשׁה כשׁלנו בצהרים כנשׁף באשׁמנים כמתים׃11 נהמה כדבים כלנו וכיונים הגה נהגה נקוה למשׁפט ואין לישׁועה רחקה ממנו׃12 כי רבו פשׁעינו נגדך וחטאותינו ענתה בנו כי פשׁעינו אתנו ועונתינו ידענום׃13 פשׁע וכחשׁ ביהוה ונסוג מאחר אלהינו דבר עשׁק וסרה הרו והגו מלב דברי שׁקר׃

Isaiah 63:3

3 פורה דרכתי לבדי ומעמים אין אישׁ אתי ואדרכם באפי וארמסם בחמתי ויז נצחם על בגדי וכל מלבושׁי אגאלתי׃

Isaiah 63:18

18 למצער ירשׁו עם קדשׁך צרינו בוססו מקדשׁך׃

Isaiah 64:10-11

10 (64:9) ערי קדשׁך היו מדבר ציון מדבר היתה ירושׁלם שׁממה׃11 (64:10) בית קדשׁנו ותפארתנו אשׁר הללוך אבתינו היה לשׂרפת אשׁ וכל מחמדינו היה לחרבה׃

Jeremiah 2:28

28 ואיה אלהיך אשׁר עשׂית לך יקומו אם יושׁיעוך בעת רעתך כי מספר עריך היו אלהיך יהודה׃

Jeremiah 2:34

34 גם בכנפיך נמצאו דם נפשׁות אביונים נקיים לא במחתרת מצאתים כי על כל אלה׃35 ותאמרי כי נקיתי אך שׁב אפו ממני הנני נשׁפט אותך על אמרך לא חטאתי׃

Jeremiah 3:1

1 לאמר הן ישׁלח אישׁ את אשׁתו והלכה מאתו והיתה לאישׁ אחר הישׁוב אליה עוד הלוא חנוף תחנף הארץ ההיא ואת זנית רעים רבים ושׁוב אלי נאם יהוה׃

Jeremiah 3:13

13 אך דעי עונך כי ביהוה אלהיך פשׁעת ותפזרי את דרכיך לזרים תחת כל עץ רענן ובקולי לא שׁמעתם נאם יהוה׃

Jeremiah 4:19-29

19 מעי מעי אחולה קירות לבי המה לי לבי לא אחרישׁ כי קול שׁופר שׁמעתי נפשׁי תרועת מלחמה׃

Jeremiah 4:19

19 מעי מעי אחולה קירות לבי המה לי לבי לא אחרישׁ כי קול שׁופר שׁמעתי נפשׁי תרועת מלחמה׃20 שׁבר על שׁבר נקרא כי שׁדדה כל הארץ פתאם שׁדדו אהלי רגע יריעתי׃21 עד מתי אראה נס אשׁמעה קול שׁופר׃22 כי אויל עמי אותי לא ידעו בנים סכלים המה ולא נבונים המה חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו׃23 ראיתי את הארץ והנה תהו ובהו ואל השׁמים ואין אורם׃24 ראיתי ההרים והנה רעשׁים וכל הגבעות התקלקלו׃25 ראיתי והנה אין האדם וכל עוף השׁמים נדדו׃26 ראיתי והנה הכרמל המדבר וכל עריו נתצו מפני יהוה מפני חרון אפו׃27 כי כה אמר יהוה שׁממה תהיה כל הארץ וכלה לא אעשׂה׃28 על זאת תאבל הארץ וקדרו השׁמים ממעל על כי דברתי זמתי ולא נחמתי ולא אשׁוב ממנה׃29 מקול פרשׁ ורמה קשׁת ברחת כל העיר באו בעבים ובכפים עלו כל העיר עזובה ואין יושׁב בהן אישׁ׃30 ואתי שׁדוד מה תעשׂי כי תלבשׁי שׁני כי תעדי עדי זהב כי תקרעי בפוך עיניך לשׁוא תתיפי מאסו בך עגבים נפשׁך יבקשׁו׃31 כי קול כחולה שׁמעתי צרה כמבכירה קול בת ציון תתיפח תפרשׂ כפיה אוי נא לי כי עיפה נפשׁי להרגים׃

Jeremiah 5:3-9

3 יהוה עיניך הלוא לאמונה הכיתה אתם ולא חלו כליתם מאנו קחת מוסר חזקו פניהם מסלע מאנו לשׁוב׃4 ואני אמרתי אך דלים הם נואלו כי לא ידעו דרך יהוה משׁפט אלהיהם׃5 אלכה לי אל הגדלים ואדברה אותם כי המה ידעו דרך יהוה משׁפט אלהיהם אך המה יחדו שׁברו על נתקו מוסרות׃6 על כן הכם אריה מיער זאב ערבות ישׁדדם נמר שׁקד על עריהם כל היוצא מהנה יטרף כי רבו פשׁעיהם עצמו משׁבותיהם׃7 אי לזאת אסלוח לך בניך עזבוני וישׁבעו בלא אלהים ואשׂבע אותם וינאפו ובית זונה יתגדדו׃8 סוסים מיזנים משׁכים היו אישׁ אל אשׁת רעהו יצהלו׃9 העל אלה לוא אפקד נאם יהוה ואם בגוי אשׁר כזה לא תתנקם נפשׁי׃

Jeremiah 5:29

29 העל אלה לא אפקד נאם יהוה אם בגוי אשׁר כזה לא תתנקם נפשׁי׃

Jeremiah 5:31

31 הנביאים נבאו בשׁקר והכהנים ירדו על ידיהם ועמי אהבו כן ומה תעשׂו לאחריתה׃

Jeremiah 6:3

3 אליה יבאו רעים ועדריהם תקעו עליה אהלים סביב רעו אישׁ את ידו׃

Jeremiah 6:28

28 כלם סרי סוררים הלכי רכיל נחשׁת וברזל כלם משׁחיתים המה׃

Jeremiah 8:18

18 מבליגיתי עלי יגון עלי לבי דוי׃

Jeremiah 9:1

1 (8:23) מי יתן ראשׁי מים ועיני מקור דמעה ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי׃

Jeremiah 9:10

10 (9:9) על ההרים אשׂא בכי ונהי ועל נאות מדבר קינה כי נצתו מבלי אישׁ עבר ולא שׁמעו קול מקנה מעוף השׁמים ועד בהמה נדדו הלכו׃11 (9:10) ונתתי את ירושׁלם לגלים מעון תנים ואת ערי יהודה אתן שׁממה מבלי יושׁב׃

Jeremiah 9:17-19

17 (9:16) כה אמר יהוה צבאות התבוננו וקראו למקוננות ותבואינה ואל החכמות שׁלחו ותבואנה׃18 (9:17) ותמהרנה ותשׂנה עלינו נהי ותרדנה עינינו דמעה ועפעפינו יזלו מים׃19 (9:18) כי קול נהי נשׁמע מציון איך שׁדדנו בשׁנו מאד כי עזבנו ארץ כי השׁליכו משׁכנותינו׃

Jeremiah 9:21

21 (9:20) כי עלה מות בחלונינו בא בארמנותינו להכרית עולל מחוץ בחורים מרחבות׃

Jeremiah 9:21-22

21 (9:20) כי עלה מות בחלונינו בא בארמנותינו להכרית עולל מחוץ בחורים מרחבות׃22 (9:21) דבר כה נאם יהוה ונפלה נבלת האדם כדמן על פני השׂדה וכעמיר מאחרי הקצר ואין מאסף׃

Jeremiah 10:22

22 קול שׁמועה הנה באה ורעשׁ גדול מארץ צפון לשׂום את ערי יהודה שׁממה מעון תנים׃

Jeremiah 10:25

25 שׁפך חמתך על הגוים אשׁר לא ידעוך ועל משׁפחות אשׁר בשׁמך לא קראו כי אכלו את יעקב ואכלהו ויכלהו ואת נוהו השׁמו׃

Jeremiah 12:1

1 צדיק אתה יהוה כי אריב אליך אך משׁפטים אדבר אותך מדוע דרך רשׁעים צלחה שׁלו כל בגדי בגד׃

Jeremiah 12:7

7 עזבתי את ביתי נטשׁתי את נחלתי נתתי את ידדות נפשׁי בכף איביה׃

Jeremiah 13:17

17 ואם לא תשׁמעוה במסתרים תבכה נפשׁי מפני גוה ודמע תדמע ותרד עיני דמעה כי נשׁבה עדר יהוה׃

Jeremiah 13:17-18

17 ואם לא תשׁמעוה במסתרים תבכה נפשׁי מפני גוה ודמע תדמע ותרד עיני דמעה כי נשׁבה עדר יהוה׃18 אמר למלך ולגבירה השׁפילו שׁבו כי ירד מראשׁותיכם עטרת תפארתכם׃

Jeremiah 13:18-18

18 אמר למלך ולגבירה השׁפילו שׁבו כי ירד מראשׁותיכם עטרת תפארתכם׃19 ערי הנגב סגרו ואין פתח הגלת יהודה כלה הגלת שׁלומים׃

Jeremiah 13:22

22 וכי תאמרי בלבבך מדוע קראני אלה ברב עונך נגלו שׁוליך נחמסו עקביך׃

Jeremiah 13:26

26 וגם אני חשׂפתי שׁוליך על פניך ונראה קלונך׃27 נאפיך ומצהלותיך זמת זנותך על גבעות בשׂדה ראיתי שׁקוציך אוי לך ירושׁלם לא תטהרי אחרי מתי עד׃

Jeremiah 14:2

2 אבלה יהודה ושׁעריה אמללו קדרו לארץ וצוחת ירושׁלם עלתה׃

Jeremiah 14:5-6

5 כי גם אילת בשׂדה ילדה ועזוב כי לא היה דשׁא׃6 ופראים עמדו על שׁפים שׁאפו רוח כתנים כלו עיניהם כי אין עשׂב׃

Jeremiah 14:15-18

15 לכן כה אמר יהוה על הנבאים הנבאים בשׁמי ואני לא שׁלחתים והמה אמרים חרב ורעב לא יהיה בארץ הזאת בחרב וברעב יתמו הנבאים ההמה׃16 והעם אשׁר המה נבאים להם יהיו משׁלכים בחצות ירושׁלם מפני הרעב והחרב ואין מקבר להמה המה נשׁיהם ובניהם ובנתיהם ושׁפכתי עליהם את רעתם׃17 ואמרת אליהם את הדבר הזה תרדנה עיני דמעה לילה ויומם ואל תדמינה כי שׁבר גדול נשׁברה בתולת בת עמי מכה נחלה מאד׃

Jeremiah 14:17-18

17 ואמרת אליהם את הדבר הזה תרדנה עיני דמעה לילה ויומם ואל תדמינה כי שׁבר גדול נשׁברה בתולת בת עמי מכה נחלה מאד׃18 אם יצאתי השׂדה והנה חללי חרב ואם באתי העיר והנה תחלואי רעב כי גם נביא גם כהן סחרו אל ארץ ולא ידעו׃

Jeremiah 14:18

18 אם יצאתי השׂדה והנה חללי חרב ואם באתי העיר והנה תחלואי רעב כי גם נביא גם כהן סחרו אל ארץ ולא ידעו׃

Jeremiah 15:4

4 ונתתים לזועה לכל ממלכות הארץ בגלל מנשׁה בן יחזקיהו מלך יהודה על אשׁר עשׂה בירושׁלם׃

Jeremiah 15:13

13 חילך ואוצרותיך לבז אתן לא במחיר ובכל חטאותיך ובכל גבוליך׃

Jeremiah 16:6

6 ומתו גדלים וקטנים בארץ הזאת לא יקברו ולא יספדו להם ולא יתגדד ולא יקרח להם׃7 ולא יפרסו להם על אבל לנחמו על מת ולא ישׁקו אותם כוס תנחומים על אביו ועל אמו׃

Jeremiah 16:16

16 הנני שׁלח לדוגים רבים נאם יהוה ודיגום ואחרי כן אשׁלח לרבים צידים וצדום מעל כל הר ומעל כל גבעה ומנקיקי הסלעים׃

Jeremiah 18:16

16 לשׂום ארצם לשׁמה שׁרוקת עולם כל עובר עליה ישׁם ויניד בראשׁו׃

Jeremiah 18:21

21 לכן תן את בניהם לרעב והגרם על ידי חרב ותהינה נשׁיהם שׁכלות ואלמנות ואנשׁיהם יהיו הרגי מות בחוריהם מכי חרב במלחמה׃

Jeremiah 18:23

23 ואתה יהוה ידעת את כל עצתם עלי למות אל תכפר על עונם וחטאתם מלפניך אל תמחי והיו מכשׁלים לפניך בעת אפך עשׂה׃

Jeremiah 19:9

9 והאכלתים את בשׂר בניהם ואת בשׂר בנתיהם ואישׁ בשׂר רעהו יאכלו במצור ובמצוק אשׁר יציקו להם איביהם ומבקשׁי נפשׁם׃

Jeremiah 20:5

5 ונתתי את כל חסן העיר הזאת ואת כל יגיעה ואת כל יקרה ואת כל אוצרות מלכי יהודה אתן ביד איביהם ובזזום ולקחום והביאום בבלה׃

Jeremiah 21:4-5

4 כה אמר יהוה אלהי ישׂראל הנני מסב את כלי המלחמה אשׁר בידכם אשׁר אתם נלחמים בם את מלך בבל ואת הכשׂדים הצרים עליכם מחוץ לחומה ואספתי אותם אל תוך העיר הזאת׃5 ונלחמתי אני אתכם ביד נטויה ובזרוע חזקה ובאף ובחמה ובקצף גדול׃

Jeremiah 22:8-9

8 ועברו גוים רבים על העיר הזאת ואמרו אישׁ אל רעהו על מה עשׂה יהוה ככה לעיר הגדולה הזאת׃9 ואמרו על אשׁר עזבו את ברית יהוה אלהיהם וישׁתחוו לאלהים אחרים ויעבדום׃

Jeremiah 22:20-22

20 עלי הלבנון וצעקי ובבשׁן תני קולך וצעקי מעברים כי נשׁברו כל מאהביך׃21 דברתי אליך בשׁלותיך אמרת לא אשׁמע זה דרכך מנעוריך כי לא שׁמעת בקולי׃22 כל רעיך תרעה רוח ומאהביך בשׁבי ילכו כי אז תבשׁי ונכלמת מכל רעתך׃

Jeremiah 23:11-15

11 כי גם נביא גם כהן חנפו גם בביתי מצאתי רעתם נאם יהוה׃12 לכן יהיה דרכם להם כחלקלקות באפלה ידחו ונפלו בה כי אביא עליהם רעה שׁנת פקדתם נאם יהוה׃13 ובנביאי שׁמרון ראיתי תפלה הנבאו בבעל ויתעו את עמי את ישׂראל׃14 ובנבאי ירושׁלם ראיתי שׁערורה נאוף והלך בשׁקר וחזקו ידי מרעים לבלתי שׁבו אישׁ מרעתו היו לי כלם כסדם וישׁביה כעמרה׃

Jeremiah 23:14-15

14 ובנבאי ירושׁלם ראיתי שׁערורה נאוף והלך בשׁקר וחזקו ידי מרעים לבלתי שׁבו אישׁ מרעתו היו לי כלם כסדם וישׁביה כעמרה׃15 לכן כה אמר יהוה צבאות על הנבאים הנני מאכיל אותם לענה והשׁקתים מי ראשׁ כי מאת נביאי ירושׁלם יצאה חנפה לכל הארץ׃

Jeremiah 24:9

9 ונתתים לזועה לרעה לכל ממלכות הארץ לחרפה ולמשׁל לשׁנינה ולקללה בכל המקמות אשׁר אדיחם שׁם׃

Jeremiah 25:9

9 הנני שׁלח ולקחתי את כל משׁפחות צפון נאם יהוה ואל נבוכדראצר מלך בבל עבדי והבאתים על הארץ הזאת ועל ישׁביה ועל כל הגוים האלה סביב והחרמתים ושׂמתים לשׁמה ולשׁרקה ולחרבות עולם׃

Jeremiah 25:17-29

17 ואקח את הכוס מיד יהוה ואשׁקה את כל הגוים אשׁר שׁלחני יהוה אליהם׃18 את ירושׁלם ואת ערי יהודה ואת מלכיה את שׂריה לתת אתם לחרבה לשׁמה לשׁרקה ולקללה כיום הזה׃19 את פרעה מלך מצרים ואת עבדיו ואת שׂריו ואת כל עמו׃20 ואת כל הערב ואת כל מלכי ארץ העוץ ואת כל מלכי ארץ פלשׁתים ואת אשׁקלון ואת עזה ואת עקרון ואת שׁארית אשׁדוד׃21 את אדום ואת מואב ואת בני עמון׃22 ואת כל מלכי צר ואת כל מלכי צידון ואת מלכי האי אשׁר בעבר הים׃23 ואת דדן ואת תימא ואת בוז ואת כל קצוצי פאה׃24 ואת כל מלכי ערב ואת כל מלכי הערב השׁכנים במדבר׃25 ואת כל מלכי זמרי ואת כל מלכי עילם ואת כל מלכי מדי׃26 ואת כל מלכי הצפון הקרבים והרחקים אישׁ אל אחיו ואת כל הממלכות הארץ אשׁר על פני האדמה ומלך שׁשׁך ישׁתה אחריהם׃27 ואמרת אליהם כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל שׁתו ושׁכרו וקיו ונפלו ולא תקומו מפני החרב אשׁר אנכי שׁלח ביניכם׃28 והיה כי ימאנו לקחת הכוס מידך לשׁתות ואמרת אליהם כה אמר יהוה צבאות שׁתו תשׁתו׃29 כי הנה בעיר אשׁר נקרא שׁמי עליה אנכי מחל להרע ואתם הנקה תנקו לא תנקו כי חרב אני קרא על כל ישׁבי הארץ נאם יהוה צבאות׃

Jeremiah 27:8

8 והיה הגוי והממלכה אשׁר לא יעבדו אתו את נבוכדנאצר מלך בבל ואת אשׁר לא יתן את צוארו בעל מלך בבל בחרב וברעב ובדבר אפקד על הגוי ההוא נאם יהוה עד תמי אתם בידו׃

Jeremiah 27:12

12 ואל צדקיה מלך יהודה דברתי ככל הדברים האלה לאמר הביאו את צואריכם בעל מלך בבל ועבדו אתו ועמו וחיו׃13 למה תמותו אתה ועמך בחרב ברעב ובדבר כאשׁר דבר יהוה אל הגוי אשׁר לא יעבד את מלך בבל׃14 ואל תשׁמעו אל דברי הנבאים האמרים אליכם לאמר לא תעבדו את מלך בבל כי שׁקר הם נבאים׃15 כי לא שׁלחתים נאם יהוה והם נבאים בשׁמי לשׁקר למען הדיחי אתכם ואבדתם אתם והנבאים הנבאים׃

Jeremiah 28:14

14 כי כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל על ברזל נתתי על צואר כל הגוים האלה לעבד את נבכדנאצר מלך בבל ועבדהו וגם את חית השׂדה נתתי׃

Jeremiah 29:4

4 כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל לכל הגולה אשׁר הגליתי מירושׁלם בבלה׃

Jeremiah 30:14

14 כל מאהביך שׁכחוך אותך לא ידרשׁו כי מכת אויב הכיתיך מוסר אכזרי על רב עונך עצמו חטאתיך׃

Jeremiah 30:14-15

14 כל מאהביך שׁכחוך אותך לא ידרשׁו כי מכת אויב הכיתיך מוסר אכזרי על רב עונך עצמו חטאתיך׃15 מה תזעק על שׁברך אנושׁ מכאבך על רב עונך עצמו חטאתיך עשׂיתי אלה׃16 לכן כל אכליך יאכלו וכל צריך כלם בשׁבי ילכו והיו שׁאסיך למשׁסה וכל בזזיך אתן לבז׃

Jeremiah 30:24

24 לא ישׁוב חרון אף יהוה עד עשׂתו ועד הקימו מזמות לבו באחרית הימים תתבוננו׃

Jeremiah 31:20

20 הבן יקיר לי אפרים אם ילד שׁעשׁעים כי מדי דברי בו זכר אזכרנו עוד על כן המו מעי לו רחם ארחמנו נאם יהוה׃

Jeremiah 32:5

5 ובבל יולך את צדקיהו ושׁם יהיה עד פקדי אתו נאם יהוה כי תלחמו את הכשׂדים לא תצליחו׃

Jeremiah 33:10-12

10 כה אמר יהוה עוד ישׁמע במקום הזה אשׁר אתם אמרים חרב הוא מאין אדם ומאין בהמה בערי יהודה ובחצות ירושׁלם הנשׁמות מאין אדם ומאין יושׁב ומאין בהמה׃11 קול שׂשׂון וקול שׂמחה קול חתן וקול כלה קול אמרים הודו את יהוה צבאות כי טוב יהוה כי לעולם חסדו מבאים תודה בית יהוה כי אשׁיב את שׁבות הארץ כבראשׁנה אמר יהוה׃12 כה אמר יהוה צבאות עוד יהיה במקום הזה החרב מאין אדם ועד בהמה ובכל עריו נוה רעים מרבצים צאן׃

Jeremiah 34:17

17 לכן כה אמר יהוה אתם לא שׁמעתם אלי לקרא דרור אישׁ לאחיו ואישׁ לרעהו הנני קרא לכם דרור נאם יהוה אל החרב אל הדבר ואל הרעב ונתתי אתכם לזועה לכל ממלכות הארץ׃

Jeremiah 34:20-21

20 ונתתי אותם ביד איביהם וביד מבקשׁי נפשׁם והיתה נבלתם למאכל לעוף השׁמים ולבהמת הארץ׃21 ואת צדקיהו מלך יהודה ואת שׂריו אתן ביד איביהם וביד מבקשׁי נפשׁם וביד חיל מלך בבל העלים מעליכם׃22 הנני מצוה נאם יהוה והשׁבתים אל העיר הזאת ונלחמו עליה ולכדוה ושׂרפה באשׁ ואת ערי יהודה אתן שׁממה מאין ישׁב׃

Jeremiah 37:7

7 כה אמר יהוה אלהי ישׂראל כה תאמרו אל מלך יהודה השׁלח אתכם אלי לדרשׁני הנה חיל פרעה היצא לכם לעזרה שׁב לארצו מצרים׃

Jeremiah 37:7-9

7 כה אמר יהוה אלהי ישׂראל כה תאמרו אל מלך יהודה השׁלח אתכם אלי לדרשׁני הנה חיל פרעה היצא לכם לעזרה שׁב לארצו מצרים׃8 ושׁבו הכשׂדים ונלחמו על העיר הזאת ולכדה ושׂרפה באשׁ׃9 כה אמר יהוה אל תשׁאו נפשׁתיכם לאמר הלך ילכו מעלינו הכשׂדים כי לא ילכו׃10 כי אם הכיתם כל חיל כשׂדים הנלחמים אתכם ונשׁארו בם אנשׁים מדקרים אישׁ באהלו יקומו ושׂרפו את העיר הזאת באשׁ׃

Jeremiah 37:17

17 וישׁלח המלך צדקיהו ויקחהו וישׁאלהו המלך בביתו בסתר ויאמר הישׁ דבר מאת יהוה ויאמר ירמיהו ישׁ ויאמר ביד מלך בבל תנתן׃

Jeremiah 38:9

9 אדני המלך הרעו האנשׁים האלה את כל אשׁר עשׂו לירמיהו הנביא את אשׁר השׁליכו אל הבור וימת תחתיו מפני הרעב כי אין הלחם עוד בעיר׃

Jeremiah 39:1-9

1 בשׁנה התשׁעית לצדקיהו מלך יהודה בחדשׁ העשׂרי בא נבוכדראצר מלך בבל וכל חילו אל ירושׁלם ויצרו עליה׃2 בעשׁתי עשׂרה שׁנה לצדקיהו בחדשׁ הרביעי בתשׁעה לחדשׁ הבקעה העיר׃3 ויבאו כל שׂרי מלך בבל וישׁבו בשׁער התוך נרגל שׂר אצר סמגר נבו שׂר סכים רב סריס נרגל שׂר אצר רב מג וכל שׁארית שׂרי מלך בבל׃4 ויהי כאשׁר ראם צדקיהו מלך יהודה וכל אנשׁי המלחמה ויברחו ויצאו לילה מן העיר דרך גן המלך בשׁער בין החמתים ויצא דרך הערבה׃5 וירדפו חיל כשׂדים אחריהם וישׂגו את צדקיהו בערבות ירחו ויקחו אתו ויעלהו אל נבוכדראצר מלך בבל רבלתה בארץ חמת וידבר אתו משׁפטים׃6 וישׁחט מלך בבל את בני צדקיהו ברבלה לעיניו ואת כל חרי יהודה שׁחט מלך בבל׃7 ואת עיני צדקיהו עור ויאסרהו בנחשׁתים לביא אתו בבלה׃8 ואת בית המלך ואת בית העם שׂרפו הכשׂדים באשׁ ואת חמות ירושׁלם נתצו׃9 ואת יתר העם הנשׁארים בעיר ואת הנפלים אשׁר נפלו עליו ואת יתר העם הנשׁארים הגלה נבוזר אדן רב טבחים בבל׃

Jeremiah 39:9-9

9 ואת יתר העם הנשׁארים בעיר ואת הנפלים אשׁר נפלו עליו ואת יתר העם הנשׁארים הגלה נבוזר אדן רב טבחים בבל׃

Jeremiah 40:9

9 וישׁבע להם גדליהו בן אחיקם בן שׁפן ולאנשׁיהם לאמר אל תיראו מעבוד הכשׂדים שׁבו בארץ ועבדו את מלך בבל וייטב׃

Jeremiah 44:6

6 ותתך חמתי ואפי ותבער בערי יהודה ובחצות ירושׁלם ותהיינה לחרבה לשׁממה כיום הזה׃

Jeremiah 44:21-22

21 הלוא את הקטר אשׁר קטרתם בערי יהודה ובחצות ירושׁלם אתם ואבותיכם מלכיכם ושׂריכם ועם הארץ אתם זכר יהוה ותעלה על לבו׃22 ולא יוכל יהוה עוד לשׂאת מפני רע מעלליכם מפני התועבת אשׁר עשׂיתם ותהי ארצכם לחרבה ולשׁמה ולקללה מאין יושׁב כהיום הזה׃

Jeremiah 46:1-28

1 אשׁר היה דבר יהוה אל ירמיהו הנביא על הגוים׃2 למצרים על חיל פרעה נכו מלך מצרים אשׁר היה על נהר פרת בכרכמשׁ אשׁר הכה נבוכדראצר מלך בבל בשׁנת הרביעית ליהויקים בן יאשׁיהו מלך יהודה׃3 ערכו מגן וצנה וגשׁו למלחמה׃4 אסרו הסוסים ועלו הפרשׁים והתיצבו בכובעים מרקו הרמחים לבשׁו הסרינת׃5 מדוע ראיתי המה חתים נסגים אחור וגבוריהם יכתו ומנוס נסו ולא הפנו מגור מסביב נאם יהוה׃6 אל ינוס הקל ואל ימלט הגבור צפונה על יד נהר פרת כשׁלו ונפלו׃7 מי זה כיאר יעלה כנהרות יתגעשׁו מימיו׃8 מצרים כיאר יעלה וכנהרות יתגעשׁו מים ויאמר אעלה אכסה ארץ אבידה עיר וישׁבי׃9 עלו הסוסים והתהללו הרכב ויצאו הגבורים כושׁ ופוט תפשׂי מגן ולודים תפשׂי דרכי קשׁת׃10 והיום ההוא לאדני יהוה צבאות יום נקמה להנקם מצריו ואכלה חרב ושׂבעה ורותה מדמם כי זבח לאדני יהוה צבאות בארץ צפון אל נהר פרת׃11 עלי גלעד וקחי צרי בתולת בת מצרים לשׁוא הרביתי רפאות תעלה אין׃12 שׁמעו גוים קלונך וצוחתך מלאה הארץ כי גבור בגבור כשׁלו יחדיו נפלו שׁניהם׃13 הדבר אשׁר דבר יהוה אל ירמיהו הנביא לבוא נבוכדראצר מלך בבל להכות את ארץ מצרים׃14 הגידו במצרים והשׁמיעו במגדול והשׁמיעו בנף ובתחפנחס אמרו התיצב והכן לך כי אכלה חרב סביביך׃15 מדוע נסחף אביריך לא עמד כי יהוה הדפו׃16 הרבה כושׁל גם נפל אישׁ אל רעהו ויאמרו קומה ונשׁבה אל עמנו ואל ארץ מולדתנו מפני חרב היונה׃17 קראו שׁם פרעה מלך מצרים שׁאון העביר המועד׃18 חי אני נאם המלך יהוה צבאות שׁמו כי כתבור בהרים וככרמל בים יבוא׃19 כלי גולה עשׂי לך יושׁבת בת מצרים כי נף לשׁמה תהיה ונצתה מאין יושׁב׃20 עגלה יפה פיה מצרים קרץ מצפון בא בא׃21 גם שׂכריה בקרבה כעגלי מרבק כי גם המה הפנו נסו יחדיו לא עמדו כי יום אידם בא עליהם עת פקדתם׃22 קולה כנחשׁ ילך כי בחיל ילכו ובקרדמות באו לה כחטבי עצים׃23 כרתו יערה נאם יהוה כי לא יחקר כי רבו מארבה ואין להם מספר׃24 הבישׁה בת מצרים נתנה ביד עם צפון׃25 אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל הנני פוקד אל אמון מנא ועל פרעה ועל מצרים ועל אלהיה ועל מלכיה ועל פרעה ועל הבטחים׃26 ונתתים ביד מבקשׁי נפשׁם וביד נבוכדראצר מלך בבל וביד עבדיו ואחרי כן תשׁכן כימי קדם נאם יהוה׃27 ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישׂראל כי הנני מושׁעך מרחוק ואת זרעך מארץ שׁבים ושׁב יעקוב ושׁקט ושׁאנן ואין מחריד׃28 אתה אל תירא עבדי יעקב נאם יהוה כי אתך אני כי אעשׂה כלה בכל הגוים אשׁר הדחתיך שׁמה ואתך לא אעשׂה כלה ויסרתיך למשׁפט ונקה לא אנקך׃

Jeremiah 47:3

3 מקול שׁעטת פרסות אביריו מרעשׁ לרכבו המון גלגליו לא הפנו אבות אל בנים מרפיון ידים׃

Jeremiah 48:26

26 השׁכירהו כי על יהוה הגדיל וספק מואב בקיאו והיה לשׂחק גם הוא׃27 ואם לוא השׂחק היה לך ישׂראל אם בגנבים נמצאה כי מדי דבריך בו תתנודד׃

Jeremiah 48:36

36 על כן לבי למואב כחללים יהמה ולבי אל אנשׁי קיר חרשׂ כחלילים יהמה על כן יתרת עשׂה אבדו׃

Jeremiah 48:41

41 נלכדה הקריות והמצדות נתפשׂה והיה לב גבורי מואב ביום ההוא כלב אשׁה מצרה׃

Jeremiah 49:12

12 כי כה אמר יהוה הנה אשׁר אין משׁפטם לשׁתות הכוס שׁתו ישׁתו ואתה הוא נקה תנקה לא תנקה כי שׁתה תשׁתה׃

Jeremiah 50:11

11 כי תשׂמחי כי תעלזי שׁסי נחלתי כי תפושׁי כעגלה דשׁה ותצהלי כאברים׃

Jeremiah 50:15

15 הריעו עליה סביב נתנה ידה נפלו אשׁויתיה נהרסו חומותיה כי נקמת יהוה היא הנקמו בה כאשׁר עשׂתה עשׂו׃

Jeremiah 50:23

23 איך נגדע וישׁבר פטישׁ כל הארץ איך היתה לשׁמה בבל בגוים׃

Jeremiah 50:26

26 באו לה מקץ פתחו מאבסיה סלוה כמו ערמים והחרימוה אל תהי לה שׁארית׃

Jeremiah 50:29

29 השׁמיעו אל בבל רבים כל דרכי קשׁת חנו עליה סביב אל יהי פליטה שׁלמו לה כפעלה ככל אשׁר עשׂתה עשׂו לה כי אל יהוה זדה אל קדושׁ ישׂראל׃

Jeremiah 50:31

31 הנני אליך זדון נאם אדני יהוה צבאות כי בא יומך עת פקדתיך׃

Jeremiah 51:24

24 ושׁלמתי לבבל ולכל יושׁבי כשׂדים את כל רעתם אשׁר עשׂו בציון לעיניכם נאם יהוה׃

Jeremiah 51:30-32

30 חדלו גבורי בבל להלחם ישׁבו במצדות נשׁתה גבורתם היו לנשׁים הציתו משׁכנתיה נשׁברו בריחיה׃31 רץ לקראת רץ ירוץ ומגיד לקראת מגיד להגיד למלך בבל כי נלכדה עירו מקצה׃32 והמעברות נתפשׂו ואת האגמים שׂרפו באשׁ ואנשׁי המלחמה נבהלו׃

Jeremiah 51:34

34 אכלנו הממנו נבוכדראצר מלך בבל הציגנו כלי ריק בלענו כתנין מלא כרשׂו מעדני הדיחנו׃35 חמסי ושׁארי על בבל תאמר ישׁבת ציון ודמי אל ישׁבי כשׂדים תאמר ירושׁלם׃

Jeremiah 51:49

49 גם בבל לנפל חללי ישׂראל גם לבבל נפלו חללי כל הארץ׃

Jeremiah 51:51

51 בשׁנו כי שׁמענו חרפה כסתה כלמה פנינו כי באו זרים על מקדשׁי בית יהוה׃

Jeremiah 52:6

6 בחדשׁ הרביעי בתשׁעה לחדשׁ ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ׃7 ותבקע העיר וכל אנשׁי המלחמה יברחו ויצאו מהעיר לילה דרך שׁער בין החמתים אשׁר על גן המלך וכשׂדים על העיר סביב וילכו דרך הערבה׃8 וירדפו חיל כשׂדים אחרי המלך וישׂיגו את צדקיהו בערבת ירחו וכל חילו נפצו מעליו׃

Jeremiah 52:8-8

8 וירדפו חיל כשׂדים אחרי המלך וישׂיגו את צדקיהו בערבת ירחו וכל חילו נפצו מעליו׃

Jeremiah 52:11

11 ואת עיני צדקיהו עור ויאסרהו בנחשׁתים ויבאהו מלך בבל בבלה ויתנהו בבית הפקדת עד יום מותו׃

Jeremiah 52:13

13 וישׂרף את בית יהוה ואת בית המלך ואת כל בתי ירושׁלם ואת כל בית הגדול שׂרף באשׁ׃

Jeremiah 52:15

15 ומדלות העם ואת יתר העם הנשׁארים בעיר ואת הנפלים אשׁר נפלו אל מלך בבל ואת יתר האמון הגלה נבוזראדן רב טבחים׃

Jeremiah 52:17-20

17 ואת עמודי הנחשׁת אשׁר לבית יהוה ואת המכנות ואת ים הנחשׁת אשׁר בבית יהוה שׁברו כשׂדים וישׂאו את כל נחשׁתם בבלה׃18 ואת הסרות ואת היעים ואת המזמרות ואת המזרקת ואת הכפות ואת כל כלי הנחשׁת אשׁר ישׁרתו בהם לקחו׃19 ואת הספים ואת המחתות ואת המזרקות ואת הסירות ואת המנרות ואת הכפות ואת המנקיות אשׁר זהב זהב ואשׁר כסף כסף לקח רב טבחים׃20 העמודים שׁנים הים אחד והבקר שׁנים עשׂר נחשׁת אשׁר תחת המכנות אשׁר עשׂה המלך שׁלמה לבית יהוה לא היה משׁקל לנחשׁתם כל הכלים האלה׃

Jeremiah 52:27-30

27 ויכה אותם מלך בבל וימתם ברבלה בארץ חמת ויגל יהודה מעל אדמתו׃28 זה העם אשׁר הגלה נבוכדראצר בשׁנת שׁבע יהודים שׁלשׁת אלפים ועשׂרים ושׁלשׁה׃29 בשׁנת שׁמונה עשׂרה לנבוכדראצר מירושׁלם נפשׁ שׁמנה מאות שׁלשׁים ושׁנים׃30 בשׁנת שׁלשׁ ועשׂרים לנבוכדראצר הגלה נבוזראדן רב טבחים יהודים נפשׁ שׁבע מאות ארבעים וחמשׁה כל נפשׁ ארבעת אלפים ושׁשׁ מאות׃

Lamentations 1:1-2

1 איכה ישׁבה בדד העיר רבתי עם היתה כאלמנה רבתי בגוים שׂרתי במדינות היתה למס׃2 בכו תבכה בלילה ודמעתה על לחיה אין לה מנחם מכל אהביה כל רעיה בגדו בה היו לה לאיבים׃

Lamentations 1:2

2 בכו תבכה בלילה ודמעתה על לחיה אין לה מנחם מכל אהביה כל רעיה בגדו בה היו לה לאיבים׃

Lamentations 1:4-5

4 דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד כל שׁעריה שׁוממין כהניה נאנחים בתולתיה נוגות והיא מר׃

Lamentations 1:4

4 דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד כל שׁעריה שׁוממין כהניה נאנחים בתולתיה נוגות והיא מר׃5 היו צריה לראשׁ איביה שׁלו כי יהוה הוגה על רב פשׁעיה עולליה הלכו שׁבי לפני צר׃

Lamentations 1:5-6

5 היו צריה לראשׁ איביה שׁלו כי יהוה הוגה על רב פשׁעיה עולליה הלכו שׁבי לפני צר׃6 ויצא מן בת ציון כל הדרה היו שׂריה כאילים לא מצאו מרעה וילכו בלא כח לפני רודף׃7 זכרה ירושׁלם ימי עניה ומרודיה כל מחמדיה אשׁר היו מימי קדם בנפל עמה ביד צר ואין עוזר לה ראוה צרים שׂחקו על משׁבתה׃8 חטא חטאה ירושׁלם על כן לנידה היתה כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערותה גם היא נאנחה ותשׁב אחור׃9 טמאתה בשׁוליה לא זכרה אחריתה ותרד פלאים אין מנחם לה ראה יהוה את עניי כי הגדיל אויב׃

Lamentations 1:11-12

11 כל עמה נאנחים מבקשׁים לחם נתנו מחמודיהם באכל להשׁיב נפשׁ ראה יהוה והביטה כי הייתי זוללה׃

Lamentations 1:11

11 כל עמה נאנחים מבקשׁים לחם נתנו מחמודיהם באכל להשׁיב נפשׁ ראה יהוה והביטה כי הייתי זוללה׃12 לוא אליכם כל עברי דרך הביטו וראו אם ישׁ מכאוב כמכאבי אשׁר עולל לי אשׁר הוגה יהוה ביום חרון אפו׃

Lamentations 1:12

12 לוא אליכם כל עברי דרך הביטו וראו אם ישׁ מכאוב כמכאבי אשׁר עולל לי אשׁר הוגה יהוה ביום חרון אפו׃13 ממרום שׁלח אשׁ בעצמתי וירדנה פרשׂ רשׁת לרגלי השׁיבני אחור נתנני שׁממה כל היום דוה׃

Lamentations 1:16-17

16 על אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מים כי רחק ממני מנחם משׁיב נפשׁי היו בני שׁוממים כי גבר אויב׃

Lamentations 1:16

16 על אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מים כי רחק ממני מנחם משׁיב נפשׁי היו בני שׁוממים כי גבר אויב׃17 פרשׂה ציון בידיה אין מנחם לה צוה יהוה ליעקב סביביו צריו היתה ירושׁלם לנדה ביניהם׃

Lamentations 1:17

17 פרשׂה ציון בידיה אין מנחם לה צוה יהוה ליעקב סביביו צריו היתה ירושׁלם לנדה ביניהם׃18 צדיק הוא יהוה כי פיהו מריתי שׁמעו נא כל עמים וראו מכאבי בתולתי ובחורי הלכו בשׁבי׃

Lamentations 1:18

18 צדיק הוא יהוה כי פיהו מריתי שׁמעו נא כל עמים וראו מכאבי בתולתי ובחורי הלכו בשׁבי׃19 קראתי למאהבי המה רמוני כהני וזקני בעיר גועו כי בקשׁו אכל למו וישׁיבו את נפשׁם׃

Lamentations 1:19-20

19 קראתי למאהבי המה רמוני כהני וזקני בעיר גועו כי בקשׁו אכל למו וישׁיבו את נפשׁם׃20 ראה יהוה כי צר לי מעי חמרמרו נהפך לבי בקרבי כי מרו מריתי מחוץ שׁכלה חרב בבית כמות׃

Lamentations 1:20-22

20 ראה יהוה כי צר לי מעי חמרמרו נהפך לבי בקרבי כי מרו מריתי מחוץ שׁכלה חרב בבית כמות׃21 שׁמעו כי נאנחה אני אין מנחם לי כל איבי שׁמעו רעתי שׂשׂו כי אתה עשׂית הבאת יום קראת ויהיו כמוני׃

Lamentations 1:21-22

21 שׁמעו כי נאנחה אני אין מנחם לי כל איבי שׁמעו רעתי שׂשׂו כי אתה עשׂית הבאת יום קראת ויהיו כמוני׃22 תבא כל רעתם לפניך ועולל למו כאשׁר עוללת לי על כל פשׁעי כי רבות אנחתי ולבי דוי׃

Lamentations 1:22

22 תבא כל רעתם לפניך ועולל למו כאשׁר עוללת לי על כל פשׁעי כי רבות אנחתי ולבי דוי׃

Lamentations 2:1

1 איכה יעיב באפו אדני את בת ציון השׁליך משׁמים ארץ תפארת ישׂראל ולא זכר הדם רגליו ביום אפו׃

Lamentations 2:1-7

1 איכה יעיב באפו אדני את בת ציון השׁליך משׁמים ארץ תפארת ישׂראל ולא זכר הדם רגליו ביום אפו׃

Lamentations 2:1-8

1 איכה יעיב באפו אדני את בת ציון השׁליך משׁמים ארץ תפארת ישׂראל ולא זכר הדם רגליו ביום אפו׃2 בלע אדני לא חמל את כל נאות יעקב הרס בעברתו מבצרי בת יהודה הגיע לארץ חלל ממלכה ושׂריה׃

Lamentations 2:2-8

2 בלע אדני לא חמל את כל נאות יעקב הרס בעברתו מבצרי בת יהודה הגיע לארץ חלל ממלכה ושׂריה׃3 גדע בחרי אף כל קרן ישׂראל השׁיב אחור ימינו מפני אויב ויבער ביעקב כאשׁ להבה אכלה סביב׃

Lamentations 2:3-4

3 גדע בחרי אף כל קרן ישׂראל השׁיב אחור ימינו מפני אויב ויבער ביעקב כאשׁ להבה אכלה סביב׃

Lamentations 2:3-8

3 גדע בחרי אף כל קרן ישׂראל השׁיב אחור ימינו מפני אויב ויבער ביעקב כאשׁ להבה אכלה סביב׃4 דרך קשׁתו כאויב נצב ימינו כצר ויהרג כל מחמדי עין באהל בת ציון שׁפך כאשׁ חמתו׃

Lamentations 2:4-4

4 דרך קשׁתו כאויב נצב ימינו כצר ויהרג כל מחמדי עין באהל בת ציון שׁפך כאשׁ חמתו׃

Lamentations 2:4-8

4 דרך קשׁתו כאויב נצב ימינו כצר ויהרג כל מחמדי עין באהל בת ציון שׁפך כאשׁ חמתו׃5 היה אדני כאויב בלע ישׂראל בלע כל ארמנותיה שׁחת מבצריו וירב בבת יהודה תאניה ואניה׃

Lamentations 2:5-8

5 היה אדני כאויב בלע ישׂראל בלע כל ארמנותיה שׁחת מבצריו וירב בבת יהודה תאניה ואניה׃6 ויחמס כגן שׂכו שׁחת מועדו שׁכח יהוה בציון מועד ושׁבת וינאץ בזעם אפו מלך וכהן׃

Lamentations 2:6-8

6 ויחמס כגן שׂכו שׁחת מועדו שׁכח יהוה בציון מועד ושׁבת וינאץ בזעם אפו מלך וכהן׃7 זנח אדני מזבחו נאר מקדשׁו הסגיר ביד אויב חומת ארמנותיה קול נתנו בבית יהוה כיום מועד׃

Lamentations 2:7-8

7 זנח אדני מזבחו נאר מקדשׁו הסגיר ביד אויב חומת ארמנותיה קול נתנו בבית יהוה כיום מועד׃8 חשׁב יהוה להשׁחית חומת בת ציון נטה קו לא השׁיב ידו מבלע ויאבל חל וחומה יחדו אמללו׃9 טבעו בארץ שׁעריה אבד ושׁבר בריחיה מלכה ושׂריה בגוים אין תורה גם נביאיה לא מצאו חזון מיהוה׃

Lamentations 2:9-11

9 טבעו בארץ שׁעריה אבד ושׁבר בריחיה מלכה ושׂריה בגוים אין תורה גם נביאיה לא מצאו חזון מיהוה׃10 ישׁבו לארץ ידמו זקני בת ציון העלו עפר על ראשׁם חגרו שׂקים הורידו לארץ ראשׁן בתולת ירושׁלם׃

Lamentations 2:10-11

10 ישׁבו לארץ ידמו זקני בת ציון העלו עפר על ראשׁם חגרו שׂקים הורידו לארץ ראשׁן בתולת ירושׁלם׃11 כלו בדמעות עיני חמרמרו מעי נשׁפך לארץ כבדי על שׁבר בת עמי בעטף עולל ויונק ברחבות קריה׃

Lamentations 2:11-11

11 כלו בדמעות עיני חמרמרו מעי נשׁפך לארץ כבדי על שׁבר בת עמי בעטף עולל ויונק ברחבות קריה׃12 לאמתם יאמרו איה דגן ויין בהתעטפם כחלל ברחבות עיר בהשׁתפך נפשׁם אל חיק אמתם׃13 מה אעידך מה אדמה לך הבת ירושׁלם מה אשׁוה לך ואנחמך בתולת בת ציון כי גדול כים שׁברך מי ירפא׃

Lamentations 2:15-16

15 ספקו עליך כפים כל עברי דרך שׁרקו וינעו ראשׁם על בת ירושׁלם הזאת העיר שׁיאמרו כלילת יפי משׂושׂ לכל הארץ׃

Lamentations 2:15

15 ספקו עליך כפים כל עברי דרך שׁרקו וינעו ראשׁם על בת ירושׁלם הזאת העיר שׁיאמרו כלילת יפי משׂושׂ לכל הארץ׃16 פצו עליך פיהם כל אויביך שׁרקו ויחרקו שׁן אמרו בלענו אך זה היום שׁקוינהו מצאנו ראינו׃17 עשׂה יהוה אשׁר זמם בצע אמרתו אשׁר צוה מימי קדם הרס ולא חמל וישׂמח עליך אויב הרים קרן צריך׃

Lamentations 2:17-22

17 עשׂה יהוה אשׁר זמם בצע אמרתו אשׁר צוה מימי קדם הרס ולא חמל וישׂמח עליך אויב הרים קרן צריך׃18 צעק לבם אל אדני חומת בת ציון הורידי כנחל דמעה יומם ולילה אל תתני פוגת לך אל תדם בת עינך׃

Lamentations 2:18

18 צעק לבם אל אדני חומת בת ציון הורידי כנחל דמעה יומם ולילה אל תתני פוגת לך אל תדם בת עינך׃

Lamentations 2:18-22

18 צעק לבם אל אדני חומת בת ציון הורידי כנחל דמעה יומם ולילה אל תתני פוגת לך אל תדם בת עינך׃19 קומי רני בליל לראשׁ אשׁמרות שׁפכי כמים לבך נכח פני אדני שׂאי אליו כפיך על נפשׁ עולליך העטופים ברעב בראשׁ כל חוצות׃

Lamentations 2:19-21

19 קומי רני בליל לראשׁ אשׁמרות שׁפכי כמים לבך נכח פני אדני שׂאי אליו כפיך על נפשׁ עולליך העטופים ברעב בראשׁ כל חוצות׃

Lamentations 2:19-22

19 קומי רני בליל לראשׁ אשׁמרות שׁפכי כמים לבך נכח פני אדני שׂאי אליו כפיך על נפשׁ עולליך העטופים ברעב בראשׁ כל חוצות׃20 ראה יהוה והביטה למי עוללת כה אם תאכלנה נשׁים פרים עללי טפחים אם יהרג במקדשׁ אדני כהן ונביא׃

Lamentations 2:20

20 ראה יהוה והביטה למי עוללת כה אם תאכלנה נשׁים פרים עללי טפחים אם יהרג במקדשׁ אדני כהן ונביא׃

Lamentations 2:20-22

20 ראה יהוה והביטה למי עוללת כה אם תאכלנה נשׁים פרים עללי טפחים אם יהרג במקדשׁ אדני כהן ונביא׃21 שׁכבו לארץ חוצות נער וזקן בתולתי ובחורי נפלו בחרב הרגת ביום אפך טבחת לא חמלת׃

Lamentations 2:21-22

21 שׁכבו לארץ חוצות נער וזקן בתולתי ובחורי נפלו בחרב הרגת ביום אפך טבחת לא חמלת׃22 תקרא כיום מועד מגורי מסביב ולא היה ביום אף יהוה פליט ושׂריד אשׁר טפחתי ורביתי איבי כלם׃

Lamentations 3:34

34 לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ׃

Lamentations 3:39-43

39 מה יתאונן אדם חי גבר על חטאו׃40 נחפשׂה דרכינו ונחקרה ונשׁובה עד יהוה׃41 נשׂא לבבנו אל כפים אל אל בשׁמים׃42 נחנו פשׁענו ומרינו אתה לא סלחת׃

Lamentations 3:42

42 נחנו פשׁענו ומרינו אתה לא סלחת׃43 סכתה באף ותרדפנו הרגת לא חמלת׃

Lamentations 3:46

46 פצו עלינו פיהם כל איבינו׃

Lamentations 3:48-49

48 פלגי מים תרד עיני על שׁבר בת עמי׃49 עיני נגרה ולא תדמה מאין הפגות׃

Lamentations 4:1

1 איכה יועם זהב ישׁנא הכתם הטוב תשׁתפכנה אבני קדשׁ בראשׁ כל חוצות׃2 בני ציון היקרים המסלאים בפז איכה נחשׁבו לנבלי חרשׂ מעשׂה ידי יוצר׃3 גם תנין חלצו שׁד היניקו גוריהן בת עמי לאכזר כי ענים במדבר׃4 דבק לשׁון יונק אל חכו בצמא עוללים שׁאלו לחם פרשׂ אין להם׃5 האכלים למעדנים נשׁמו בחוצות האמנים עלי תולע חבקו אשׁפתות׃6 ויגדל עון בת עמי מחטאת סדם ההפוכה כמו רגע ולא חלו בה ידים׃

Lamentations 4:6-11

6 ויגדל עון בת עמי מחטאת סדם ההפוכה כמו רגע ולא חלו בה ידים׃7 זכו נזיריה משׁלג צחו מחלב אדמו עצם מפנינים ספיר גזרתם׃

Lamentations 4:7-11

7 זכו נזיריה משׁלג צחו מחלב אדמו עצם מפנינים ספיר גזרתם׃

Lamentations 4:7-9

7 זכו נזיריה משׁלג צחו מחלב אדמו עצם מפנינים ספיר גזרתם׃8 חשׁך משׁחור תארם לא נכרו בחוצות צפד עורם על עצמם יבשׁ היה כעץ׃

Lamentations 4:8-11

8 חשׁך משׁחור תארם לא נכרו בחוצות צפד עורם על עצמם יבשׁ היה כעץ׃

Lamentations 4:8-9

8 חשׁך משׁחור תארם לא נכרו בחוצות צפד עורם על עצמם יבשׁ היה כעץ׃9 טובים היו חללי חרב מחללי רעב שׁהם יזובו מדקרים מתנובת שׂדי׃

Lamentations 4:9-11

9 טובים היו חללי חרב מחללי רעב שׁהם יזובו מדקרים מתנובת שׂדי׃

Lamentations 4:9-9

9 טובים היו חללי חרב מחללי רעב שׁהם יזובו מדקרים מתנובת שׂדי׃10 ידי נשׁים רחמניות בשׁלו ילדיהן היו לברות למו בשׁבר בת עמי׃

Lamentations 4:10-11

10 ידי נשׁים רחמניות בשׁלו ילדיהן היו לברות למו בשׁבר בת עמי׃11 כלה יהוה את חמתו שׁפך חרון אפו ויצת אשׁ בציון ותאכל יסודתיה׃

Lamentations 4:15-16

15 סורו טמא קראו למו סורו סורו אל תגעו כי נצו גם נעו אמרו בגוים לא יוסיפו לגור׃

Lamentations 4:15

15 סורו טמא קראו למו סורו סורו אל תגעו כי נצו גם נעו אמרו בגוים לא יוסיפו לגור׃16 פני יהוה חלקם לא יוסיף להביטם פני כהנים לא נשׂאו זקנים לא חננו׃17 עודינה תכלינה עינינו אל עזרתנו הבל בצפיתנו צפינו אל גוי לא יושׁע׃

Lamentations 4:17-20

17 עודינה תכלינה עינינו אל עזרתנו הבל בצפיתנו צפינו אל גוי לא יושׁע׃18 צדו צעדינו מלכת ברחבתינו קרב קצינו מלאו ימינו כי בא קצינו׃

Lamentations 4:18-20

18 צדו צעדינו מלכת ברחבתינו קרב קצינו מלאו ימינו כי בא קצינו׃19 קלים היו רדפינו מנשׁרי שׁמים על ההרים דלקנו במדבר ארבו׃

Lamentations 4:19-20

19 קלים היו רדפינו מנשׁרי שׁמים על ההרים דלקנו במדבר ארבו׃20 רוח אפינו משׁיח יהוה נלכד בשׁחיתותם אשׁר אמרנו בצלו נחיה בגוים׃21 שׂישׂי ושׂמחי בת אדום יושׁבתי בארץ עוץ גם עליך תעבר כוס תשׁכרי ותתערי׃

Lamentations 4:21-22

21 שׂישׂי ושׂמחי בת אדום יושׁבתי בארץ עוץ גם עליך תעבר כוס תשׁכרי ותתערי׃22 תם עונך בת ציון לא יוסיף להגלותך פקד עונך בת אדום גלה על חטאתיך׃

Lamentations 5:12-16

12 שׂרים בידם נתלו פני זקנים לא נהדרו׃

Lamentations 5:12

12 שׂרים בידם נתלו פני זקנים לא נהדרו׃13 בחורים טחון נשׂאו ונערים בעץ כשׁלו׃

Lamentations 5:13-16

13 בחורים טחון נשׂאו ונערים בעץ כשׁלו׃14 זקנים משׁער שׁבתו בחורים מנגינתם׃15 שׁבת משׂושׂ לבנו נהפך לאבל מחלנו׃16 נפלה עטרת ראשׁנו אוי נא לנו כי חטאנו׃

Lamentations 5:16-16

16 נפלה עטרת ראשׁנו אוי נא לנו כי חטאנו׃17 על זה היה דוה לבנו על אלה חשׁכו עינינו׃

Ezekiel 4:15-17

15 ויאמר אלי ראה נתתי לך את צפועי הבקר תחת גללי האדם ועשׂית את לחמך עליהם׃16 ויאמר אלי בן אדם הנני שׁבר מטה לחם בירושׁלם ואכלו לחם במשׁקל ובדאגה ומים במשׂורה ובשׁממון ישׁתו׃17 למען יחסרו לחם ומים ונשׁמו אישׁ ואחיו ונמקו בעונם׃

Ezekiel 5:12

12 שׁלשׁתיך בדבר ימותו וברעב יכלו בתוכך והשׁלשׁית בחרב יפלו סביבותיך והשׁלישׁית לכל רוח אזרה וחרב אריק אחריהם׃

Ezekiel 5:16-17

16 בשׁלחי את חצי הרעב הרעים בהם אשׁר היו למשׁחית אשׁר אשׁלח אותם לשׁחתכם ורעב אסף עליכם ושׁברתי לכם מטה לחם׃17 ושׁלחתי עליכם רעב וחיה רעה ושׁכלך ודבר ודם יעבר בך וחרב אביא עליך אני יהוה דברתי׃

Ezekiel 7:15

15 החרב בחוץ והדבר והרעב מבית אשׁר בשׂדה בחרב ימות ואשׁר בעיר רעב ודבר יאכלנו׃

Ezekiel 7:20-22

20 וצבי עדיו לגאון שׂמהו וצלמי תועבתם שׁקוציהם עשׂו בו על כן נתתיו להם לנדה׃21 ונתתיו ביד הזרים לבז ולרשׁעי הארץ לשׁלל וחללה׃22 והסבותי פני מהם וחללו את צפוני ובאו בה פריצים וחללוה׃

Ezekiel 7:22

22 והסבותי פני מהם וחללו את צפוני ובאו בה פריצים וחללוה׃23 עשׂה הרתוק כי הארץ מלאה משׁפט דמים והעיר מלאה חמס׃24 והבאתי רעי גוים וירשׁו את בתיהם והשׁבתי גאון עזים ונחלו מקדשׁיהם׃

Ezekiel 8:17-18

17 ויאמר אלי הראית בן אדם הנקל לבית יהודה מעשׂות את התועבות אשׁר עשׂו פה כי מלאו את הארץ חמס וישׁבו להכעיסני והנם שׁלחים את הזמורה אל אפם׃18 וגם אני אעשׂה בחמה לא תחוס עיני ולא אחמל וקראו באזני קול גדול ולא אשׁמע אותם׃

Ezekiel 9:7

7 ויאמר אליהם טמאו את הבית ומלאו את החצרות חללים צאו ויצאו והכו בעיר׃

Ezekiel 9:9

9 ויאמר אלי עון בית ישׂראל ויהודה גדול במאד מאד ותמלא הארץ דמים והעיר מלאה מטה כי אמרו עזב יהוה את הארץ ואין יהוה ראה׃

Ezekiel 11:9

9 והוצאתי אתכם מתוכה ונתתי אתכם ביד זרים ועשׂיתי בכם שׁפטים׃

Ezekiel 11:22-23

22 וישׂאו הכרובים את כנפיהם והאופנים לעמתם וכבוד אלהי ישׂראל עליהם מלמעלה׃23 ויעל כבוד יהוה מעל תוך העיר ויעמד על ההר אשׁר מקדם לעיר׃

Ezekiel 12:13

13 ופרשׂתי את רשׁתי עליו ונתפשׂ במצודתי והבאתי אתו בבלה ארץ כשׂדים ואותה לא יראה ושׁם ימות׃

Ezekiel 14:13-21

13 בן אדם ארץ כי תחטא לי למעל מעל ונטיתי ידי עליה ושׁברתי לה מטה לחם והשׁלחתי בה רעב והכרתי ממנה אדם ובהמה׃14 והיו שׁלשׁת האנשׁים האלה בתוכה נח דנאל ואיוב המה בצדקתם ינצלו נפשׁם נאם אדני יהוה׃15 לו חיה רעה אעביר בארץ ושׁכלתה והיתה שׁממה מבלי עובר מפני החיה׃16 שׁלשׁת האנשׁים האלה בתוכה חי אני נאם אדני יהוה אם בנים ואם בנות יצילו המה לבדם ינצלו והארץ תהיה שׁממה׃17 או חרב אביא על הארץ ההיא ואמרתי חרב תעבר בארץ והכרתי ממנה אדם ובהמה׃18 ושׁלשׁת האנשׁים האלה בתוכה חי אני נאם אדני יהוה לא יצילו בנים ובנות כי הם לבדם ינצלו׃19 או דבר אשׁלח אל הארץ ההיא ושׁפכתי חמתי עליה בדם להכרית ממנה אדם ובהמה׃20 ונח דנאל ואיוב בתוכה חי אני נאם אדני יהוה אם בן אם בת יצילו המה בצדקתם יצילו נפשׁם׃21 כי כה אמר אדני יהוה אף כי ארבעת שׁפטי הרעים חרב ורעב וחיה רעה ודבר שׁלחתי אל ירושׁלם להכרית ממנה אדם ובהמה׃22 והנה נותרה בה פלטה המוצאים בנים ובנות הנם יוצאים אליכם וראיתם את דרכם ואת עלילותם ונחמתם על הרעה אשׁר הבאתי על ירושׁלם את כל אשׁר הבאתי עליה׃23 ונחמו אתכם כי תראו את דרכם ואת עלילותם וידעתם כי לא חנם עשׂיתי את כל אשׁר עשׂיתי בה נאם אדני יהוה׃

Ezekiel 16:37

37 לכן הנני מקבץ את כל מאהביך אשׁר ערבת עליהם ואת כל אשׁר אהבת על כל אשׁר שׂנאת וקבצתי אתם עליך מסביב וגליתי ערותך אלהם וראו את כל ערותך׃

Ezekiel 16:37-39

37 לכן הנני מקבץ את כל מאהביך אשׁר ערבת עליהם ואת כל אשׁר אהבת על כל אשׁר שׂנאת וקבצתי אתם עליך מסביב וגליתי ערותך אלהם וראו את כל ערותך׃38 ושׁפטתיך משׁפטי נאפות ושׁפכת דם ונתתיך דם חמה וקנאה׃39 ונתתי אותך בידם והרסו גבך ונתצו רמתיך והפשׁיטו אותך בגדיך ולקחו כלי תפארתך והניחוך עירם ועריה׃

Ezekiel 17:20

20 ופרשׂתי עליו רשׁתי ונתפשׂ במצודתי והביאותיהו בבלה ונשׁפטתי אתו שׁם מעלו אשׁר מעל׃

Ezekiel 21:31

31 (21:36) ושׁפכתי עליך זעמי באשׁ עברתי אפיח עליך ונתתיך ביד אנשׁים בערים חרשׁי משׁחית׃

Ezekiel 22:2-15

2 ואתה בן אדם התשׁפט התשׁפט את עיר הדמים והודעתה את כל תועבותיה׃3 ואמרת כה אמר אדני יהוה עיר שׁפכת דם בתוכה לבוא עתה ועשׂתה גלולים עליה לטמאה׃4 בדמך אשׁר שׁפכת אשׁמת ובגלוליך אשׁר עשׂית טמאת ותקריבי ימיך ותבוא עד שׁנותיך על כן נתתיך חרפה לגוים וקלסה לכל הארצות׃5 הקרבות והרחקות ממך יתקלסו בך טמאת השׁם רבת המהומה׃6 הנה נשׂיאי ישׂראל אישׁ לזרעו היו בך למען שׁפך דם׃7 אב ואם הקלו בך לגר עשׂו בעשׁק בתוכך יתום ואלמנה הונו׃8 קדשׁי בזית ואת שׁבתתי חללת׃9 אנשׁי רכיל היו בך למען שׁפך דם ואל ההרים אכלו בך זמה עשׂו בתוכך׃10 ערות אב גלה בך טמאת הנדה ענו׃11 ואישׁ את אשׁת רעהו עשׂה תועבה ואישׁ את כלתו טמא בזמה ואישׁ את אחתו בת אביו ענה׃12 שׁחד לקחו בך למען שׁפך דם נשׁך ותרבית לקחת ותבצעי רעיך בעשׁק ואתי שׁכחת נאם אדני יהוה׃13 והנה הכיתי כפי אל בצעך אשׁר עשׂית ועל דמך אשׁר היו בתוכך׃14 היעמד לבך אם תחזקנה ידיך לימים אשׁר אני עשׂה אותך אני יהוה דברתי ועשׂיתי׃15 והפיצותי אותך בגוים וזריתיך בארצות והתמתי טמאתך ממך׃

Ezekiel 22:24-31

24 בן אדם אמר לה את ארץ לא מטהרה היא לא גשׁמה ביום זעם׃25 קשׁר נביאיה בתוכה כארי שׁואג טרף טרף נפשׁ אכלו חסן ויקר יקחו אלמנותיה הרבו בתוכה׃26 כהניה חמסו תורתי ויחללו קדשׁי בין קדשׁ לחל לא הבדילו ובין הטמא לטהור לא הודיעו ומשׁבתותי העלימו עיניהם ואחל בתוכם׃27 שׂריה בקרבה כזאבים טרפי טרף לשׁפך דם לאבד נפשׁות למען בצע בצע׃28 ונביאיה טחו להם תפל חזים שׁוא וקסמים להם כזב אמרים כה אמר אדני יהוה ויהוה לא דבר׃29 עם הארץ עשׁקו עשׁק וגזלו גזל ועני ואביון הונו ואת הגר עשׁקו בלא משׁפט׃30 ואבקשׁ מהם אישׁ גדר גדר ועמד בפרץ לפני בעד הארץ לבלתי שׁחתה ולא מצאתי׃31 ואשׁפך עליהם זעמי באשׁ עברתי כליתים דרכם בראשׁם נתתי נאם אדני יהוה׃

Ezekiel 23:22-25

22 לכן אהליבה כה אמר אדני יהוה הנני מעיר את מאהביך עליך את אשׁר נקעה נפשׁך מהם והבאתים עליך מסביב׃23 בני בבל וכל כשׂדים פקוד ושׁוע וקוע כל בני אשׁור אותם בחורי חמד פחות וסגנים כלם שׁלשׁים וקרואים רכבי סוסים כלם׃24 ובאו עליך הצן רכב וגלגל ובקהל עמים צנה ומגן וקובע ישׂימו עליך סביב ונתתי לפניהם משׁפט ושׁפטוך במשׁפטיהם׃25 ונתתי קנאתי בך ועשׂו אותך בחמה אפך ואזניך יסירו ואחריתך בחרב תפול המה בניך ובנותיך יקחו ואחריתך תאכל באשׁ׃

Ezekiel 23:28

28 כי כה אמר אדני יהוה הנני נתנך ביד אשׁר שׂנאת ביד אשׁר נקעה נפשׁך מהם׃29 ועשׂו אותך בשׂנאה ולקחו כל יגיעך ועזבוך עירם ועריה ונגלה ערות זנוניך וזמתך ותזנותיך׃

Ezekiel 23:46

46 כי כה אמר אדני יהוה העלה עליהם קהל ונתן אתהן לזעוה ולבז׃

Ezekiel 24:12-13

12 תאנים הלאת ולא תצא ממנה רבת חלאתה באשׁ חלאתה׃13 בטמאתך זמה יען טהרתיך ולא טהרת מטמאתך לא תטהרי עוד עד הניחי את חמתי׃

Ezekiel 24:21

21 אמר לבית ישׂראל כה אמר אדני יהוה הנני מחלל את מקדשׁי גאון עזכם מחמד עיניכם ומחמל נפשׁכם ובניכם ובנותיכם אשׁר עזבתם בחרב יפלו׃

Ezekiel 24:25

25 ואתה בן אדם הלוא ביום קחתי מהם את מעוזם משׂושׂ תפארתם את מחמד עיניהם ואת משׂא נפשׁם בניהם ובנותיהם׃

Ezekiel 25:1-17

1 ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃2 בן אדם שׂים פניך אל בני עמון והנבא עליהם׃3 ואמרת לבני עמון שׁמעו דבר אדני יהוה כה אמר אדני יהוה יען אמרך האח אל מקדשׁי כי נחל ואל אדמת ישׂראל כי נשׁמה ואל בית יהודה כי הלכו בגולה׃4 לכן הנני נתנך לבני קדם למורשׁה וישׁבו טירותיהם בך ונתנו בך משׁכניהם המה יאכלו פריך והמה ישׁתו חלבך׃

Ezekiel 25:4-17

4 לכן הנני נתנך לבני קדם למורשׁה וישׁבו טירותיהם בך ונתנו בך משׁכניהם המה יאכלו פריך והמה ישׁתו חלבך׃5 ונתתי את רבה לנוה גמלים ואת בני עמון למרבץ צאן וידעתם כי אני יהוה׃6 כי כה אמר אדני יהוה יען מחאך יד ורקעך ברגל ותשׂמח בכל שׁאטך בנפשׁ אל אדמת ישׂראל׃7 לכן הנני נטיתי את ידי עליך ונתתיך לבג לגוים והכרתיך מן העמים והאבדתיך מן הארצות אשׁמידך וידעת כי אני יהוה׃

Ezekiel 25:7-17

7 לכן הנני נטיתי את ידי עליך ונתתיך לבג לגוים והכרתיך מן העמים והאבדתיך מן הארצות אשׁמידך וידעת כי אני יהוה׃8 כה אמר אדני יהוה יען אמר מואב ושׂעיר הנה ככל הגוים בית יהודה׃9 לכן הנני פתח את כתף מואב מהערים מעריו מקצהו צבי ארץ בית הישׁימת בעל מעון וקריתמה׃10 לבני קדם על בני עמון ונתתיה למורשׁה למען לא תזכר בני עמון בגוים׃11 ובמואב אעשׂה שׁפטים וידעו כי אני יהוה׃12 כה אמר אדני יהוה יען עשׂות אדום בנקם נקם לבית יהודה ויאשׁמו אשׁום ונקמו׃13 לכן כה אמר אדני יהוה ונטתי ידי על אדום והכרתי ממנה אדם ובהמה ונתתיה חרבה מתימן ודדנה בחרב יפלו׃14 ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישׂראל ועשׂו באדום כאפי וכחמתי וידעו את נקמתי נאם אדני יהוה׃15 כה אמר אדני יהוה יען עשׂות פלשׁתים בנקמה וינקמו נקם בשׁאט בנפשׁ למשׁחית איבת עולם׃16 לכן כה אמר אדני יהוה הנני נוטה ידי על פלשׁתים והכרתי את כרתים והאבדתי את שׁארית חוף הים׃17 ועשׂיתי בם נקמות גדלות בתוכחות חמה וידעו כי אני יהוה בתתי את נקמתי׃

Ezekiel 26:2

2 בן אדם יען אשׁר אמרה צר על ירושׁלם האח נשׁברה דלתות העמים נסבה אלי אמלאה החרבה׃

Ezekiel 26:16

16 וירדו מעל כסאותם כל נשׂיאי הים והסירו את מעיליהם ואת בגדי רקמתם יפשׁטו חרדות ילבשׁו על הארץ ישׁבו וחרדו לרגעים ושׁממו עליך׃

Ezekiel 32:3

3 כה אמר אדני יהוה ופרשׂתי עליך את רשׁתי בקהל עמים רבים והעלוך בחרמי׃

Ezekiel 36:17

17 בן אדם בית ישׂראל ישׁבים על אדמתם ויטמאו אותה בדרכם ובעלילותם כטמאת הנדה היתה דרכם לפני׃

Ezekiel 44:7

7 בהביאכם בני נכר ערלי לב וערלי בשׂר להיות במקדשׁי לחללו את ביתי בהקריבכם את לחמי חלב ודם ויפרו את בריתי אל כל תועבותיכם׃

Daniel 3:13

13 באדין נבוכדנצר ברגז וחמה אמר להיתיה לשׁדרך מישׁך ועבד נגו באדין גבריא אלך היתיו קדם מלכא׃

Daniel 9:7-16

7 לך אדני הצדקה ולנו בשׁת הפנים כיום הזה לאישׁ יהודה וליושׁבי ירושׁלם ולכל ישׂראל הקרבים והרחקים בכל הארצות אשׁר הדחתם שׁם במעלם אשׁר מעלו׃

Daniel 9:7

7 לך אדני הצדקה ולנו בשׁת הפנים כיום הזה לאישׁ יהודה וליושׁבי ירושׁלם ולכל ישׂראל הקרבים והרחקים בכל הארצות אשׁר הדחתם שׁם במעלם אשׁר מעלו׃8 יהוה לנו בשׁת הפנים למלכינו לשׂרינו ולאבתינו אשׁר חטאנו׃9 לאדני אלהינו הרחמים והסלחות כי מרדנו׃10 ולא שׁמענו בקול יהוה אלהינו ללכת בתורתיו אשׁר נתן לפנינו ביד עבדיו הנביאים׃11 וכל ישׂראל עברו את תורתך וסור לבלתי שׁמוע בקלך ותתך עלינו האלה והשׁבעה אשׁר כתובה בתורת משׁה עבד האלהים כי חטאנו׃12 ויקם את דבריו אשׁר דבר עלינו ועל שׁפטינו אשׁר שׁפטונו להביא עלינו רעה גדלה אשׁר לא נעשׂתה תחת כל השׁמים כאשׁר נעשׂתה בירושׁלם׃

Daniel 9:12

12 ויקם את דבריו אשׁר דבר עלינו ועל שׁפטינו אשׁר שׁפטונו להביא עלינו רעה גדלה אשׁר לא נעשׂתה תחת כל השׁמים כאשׁר נעשׂתה בירושׁלם׃13 כאשׁר כתוב בתורת משׁה את כל הרעה הזאת באה עלינו ולא חלינו את פני יהוה אלהינו לשׁוב מעוננו ולהשׂכיל באמתך׃14 וישׁקד יהוה על הרעה ויביאה עלינו כי צדיק יהוה אלהינו על כל מעשׂיו אשׁר עשׂה ולא שׁמענו בקלו׃15 ועתה אדני אלהינו אשׁר הוצאת את עמך מארץ מצרים ביד חזקה ותעשׂ לך שׁם כיום הזה חטאנו רשׁענו׃16 אדני ככל צדקתך ישׁב נא אפך וחמתך מעירך ירושׁלם הר קדשׁך כי בחטאינו ובעונות אבתינו ירושׁלם ועמך לחרפה לכל סביבתינו׃17 ועתה שׁמע אלהינו אל תפלת עבדך ואל תחנוניו והאר פניך על מקדשׁך השׁמם למען אדני׃18 הטה אלהי אזנך ושׁמע פקחה עיניך וראה שׁממתינו והעיר אשׁר נקרא שׁמך עליה כי לא על צדקתינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך כי על רחמיך הרבים׃19 אדני שׁמעה אדני סלחה אדני הקשׁיבה ועשׂה אל תאחר למענך אלהי כי שׁמך נקרא על עירך ועל עמך׃

Hosea 2:3

3 (2:5) פן אפשׁיטנה ערמה והצגתיה כיום הולדה ושׂמתיה כמדבר ושׁתה כארץ ציה והמתיה בצמא׃

Hosea 2:7

7 (2:9) ורדפה את מאהביה ולא תשׂיג אתם ובקשׁתם ולא תמצא ואמרה אלכה ואשׁובה אל אישׁי הראשׁון כי טוב לי אז מעתה׃

Hosea 2:10

10 (2:12) ועתה אגלה את נבלתה לעיני מאהביה ואישׁ לא יצילנה מידי׃

Hosea 2:14

14 (2:16) לכן הנה אנכי מפתיה והלכתיה המדבר ודברתי על לבה׃

Hosea 5:14

14 כי אנכי כשׁחל לאפרים וככפיר לבית יהודה אני אני אטרף ואלך אשׂא ואין מציל׃

Hosea 7:12

12 כאשׁר ילכו אפרושׂ עליהם רשׁתי כעוף השׁמים אורידם איסרם כשׁמע לעדתם׃

Hosea 8:8

8 נבלע ישׂראל עתה היו בגוים ככלי אין חפץ׃

Hosea 9:12

12 כי אם יגדלו את בניהם ושׁכלתים מאדם כי גם אוי להם בשׂורי מהם׃

Hosea 11:8

8 איך אתנך אפרים אמגנך ישׂראל איך אתנך כאדמה אשׂימך כצבאים נהפך עלי לבי יחד נכמרו נחומי׃

Joel 1:8-13

8 אלי כבתולה חגרת שׂק על בעל נעוריה׃9 הכרת מנחה ונסך מבית יהוה אבלו הכהנים משׁרתי יהוה׃10 שׁדד שׂדה אבלה אדמה כי שׁדד דגן הובישׁ תירושׁ אמלל יצהר׃11 הבישׁו אכרים הילילו כרמים על חטה ועל שׂערה כי אבד קציר שׂדה׃12 הגפן הובישׁה והתאנה אמללה רמון גם תמר ותפוח כל עצי השׂדה יבשׁו כי הבישׁ שׂשׂון מן בני אדם׃13 חגרו וספדו הכהנים הילילו משׁרתי מזבח באו לינו בשׂקים משׁרתי אלהי כי נמנע מבית אלהיכם מנחה ונסך׃

Joel 3:14

14 (4:14) המונים המונים בעמק החרוץ כי קרוב יום יהוה בעמק החרוץ׃

Amos 1:1-15

1 דברי עמוס אשׁר היה בנקדים מתקוע אשׁר חזה על ישׂראל בימי עזיה מלך יהודה ובימי ירבעם בן יואשׁ מלך ישׂראל שׁנתים לפני הרעשׁ׃2 ויאמר יהוה מציון ישׁאג ומירושׁלם יתן קולו ואבלו נאות הרעים ויבשׁ ראשׁ הכרמל׃3 כה אמר יהוה על שׁלשׁה פשׁעי דמשׂק ועל ארבעה לא אשׁיבנו על דושׁם בחרצות הברזל את הגלעד׃4 ושׁלחתי אשׁ בבית חזאל ואכלה ארמנות בן הדד׃5 ושׁברתי בריח דמשׂק והכרתי יושׁב מבקעת און ותומך שׁבט מבית עדן וגלו עם ארם קירה אמר יהוה׃6 כה אמר יהוה על שׁלשׁה פשׁעי עזה ועל ארבעה לא אשׁיבנו על הגלותם גלות שׁלמה להסגיר לאדום׃7 ושׁלחתי אשׁ בחומת עזה ואכלה ארמנתיה׃8 והכרתי יושׁב מאשׁדוד ותומך שׁבט מאשׁקלון והשׁיבותי ידי על עקרון ואבדו שׁארית פלשׁתים אמר אדני יהוה׃9 כה אמר יהוה על שׁלשׁה פשׁעי צר ועל ארבעה לא אשׁיבנו על הסגירם גלות שׁלמה לאדום ולא זכרו ברית אחים׃10 ושׁלחתי אשׁ בחומת צר ואכלה ארמנתיה׃11 כה אמר יהוה על שׁלשׁה פשׁעי אדום ועל ארבעה לא אשׁיבנו על רדפו בחרב אחיו ושׁחת רחמיו ויטרף לעד אפו ועברתו שׁמרה נצח׃12 ושׁלחתי אשׁ בתימן ואכלה ארמנות בצרה׃13 כה אמר יהוה על שׁלשׁה פשׁעי בני עמון ועל ארבעה לא אשׁיבנו על בקעם הרות הגלעד למען הרחיב את גבולם׃14 והצתי אשׁ בחומת רבה ואכלה ארמנותיה בתרועה ביום מלחמה בסער ביום סופה׃15 והלך מלכם בגולה הוא ושׂריו יחדו אמר יהוה׃

Amos 9:1-4

1 ראיתי את אדני נצב על המזבח ויאמר הך הכפתור וירעשׁו הספים ובצעם בראשׁ כלם ואחריתם בחרב אהרג לא ינוס להם נס ולא ימלט להם פליט׃2 אם יחתרו בשׁאול משׁם ידי תקחם ואם יעלו השׁמים משׁם אורידם׃3 ואם יחבאו בראשׁ הכרמל משׁם אחפשׂ ולקחתים ואם יסתרו מנגד עיני בקרקע הים משׁם אצוה את הנחשׁ ונשׁכם׃4 ואם ילכו בשׁבי לפני איביהם משׁם אצוה את החרב והרגתם ושׂמתי עיני עליהם לרעה ולא לטובה׃

Obadiah 1:12-13

12 ואל תרא ביום אחיך ביום נכרו ואל תשׂמח לבני יהודה ביום אבדם ואל תגדל פיך ביום צרה׃13 אל תבוא בשׁער עמי ביום אידם אל תרא גם אתה ברעתו ביום אידו ואל תשׁלחנה בחילו ביום אידו׃

Micah 3:9-12

9 שׁמעו נא זאת ראשׁי בית יעקב וקציני בית ישׂראל המתעבים משׁפט ואת כל הישׁרה יעקשׁו׃10 בנה ציון בדמים וירושׁלם בעולה׃11 ראשׁיה בשׁחד ישׁפטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסמו ועל יהוה ישׁענו לאמר הלוא יהוה בקרבנו לא תבוא עלינו רעה׃12 לכן בגללכם ציון שׂדה תחרשׁ וירושׁלם עיין תהיה והר הבית לבמות יער׃

Micah 3:12-12

12 לכן בגללכם ציון שׂדה תחרשׁ וירושׁלם עיין תהיה והר הבית לבמות יער׃

Micah 4:11

11 ועתה נאספו עליך גוים רבים האמרים תחנף ותחז בציון עינינו׃

Micah 7:5

5 אל תאמינו ברע אל תבטחו באלוף משׁכבת חיקך שׁמר פתחי פיך׃

Micah 7:8-10

8 אל תשׂמחי איבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשׁב בחשׁך יהוה אור׃9 זעף יהוה אשׂא כי חטאתי לו עד אשׁר יריב ריבי ועשׂה משׁפטי יוציאני לאור אראה בצדקתו׃10 ותרא איבתי ותכסה בושׁה האמרה אלי איו יהוה אלהיך עיני תראינה בה עתה תהיה למרמס כטיט חוצות׃

Micah 7:10

10 ותרא איבתי ותכסה בושׁה האמרה אלי איו יהוה אלהיך עיני תראינה בה עתה תהיה למרמס כטיט חוצות׃

Nahum 1:6

6 לפני זעמו מי יעמוד ומי יקום בחרון אפו חמתו נתכה כאשׁ והצרים נתצו ממנו׃

Habakkuk 2:15-17

15 הוי משׁקה רעהו מספח חמתך ואף שׁכר למען הביט על מעוריהם׃16 שׂבעת קלון מכבוד שׁתה גם אתה והערל תסוב עליך כוס ימין יהוה וקיקלון על כבודך׃17 כי חמס לבנון יכסך ושׁד בהמות יחיתן מדמי אדם וחמס ארץ קריה וכל ישׁבי׃

Habakkuk 3:16

16 שׁמעתי ותרגז בטני לקול צללו שׂפתי יבוא רקב בעצמי ותחתי ארגז אשׁר אנוח ליום צרה לעלות לעם יגודנו׃

Zephaniah 2:10

10 זאת להם תחת גאונם כי חרפו ויגדלו על עם יהוה צבאות׃

Zephaniah 2:15

15 זאת העיר העליזה היושׁבת לבטח האמרה בלבבה אני ואפסי עוד איך היתה לשׁמה מרבץ לחיה כל עובר עליה ישׁרק יניע ידו׃

Zephaniah 3:1-8

1 הוי מראה ונגאלה העיר היונה׃2 לא שׁמעה בקול לא לקחה מוסר ביהוה לא בטחה אל אלהיה לא קרבה׃3 שׂריה בקרבה אריות שׁאגים שׁפטיה זאבי ערב לא גרמו לבקר׃4 נביאיה פחזים אנשׁי בגדות כהניה חללו קדשׁ חמסו תורה׃5 יהוה צדיק בקרבה לא יעשׂה עולה בבקר בבקר משׁפטו יתן לאור לא נעדר ולא יודע עול בשׁת׃

Zephaniah 3:5

5 יהוה צדיק בקרבה לא יעשׂה עולה בבקר בבקר משׁפטו יתן לאור לא נעדר ולא יודע עול בשׁת׃6 הכרתי גוים נשׁמו פנותם החרבתי חוצותם מבלי עובר נצדו עריהם מבלי אישׁ מאין יושׁב׃7 אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר ולא יכרת מעונה כל אשׁר פקדתי עליה אכן השׁכימו השׁחיתו כל עלילותם׃8 לכן חכו לי נאם יהוה ליום קומי לעד כי משׁפטי לאסף גוים לקבצי ממלכות לשׁפך עליהם זעמי כל חרון אפי כי באשׁ קנאתי תאכל כל הארץ׃

Zephaniah 3:14-17

14 רני בת ציון הריעו ישׂראל שׂמחי ועלזי בכל לב בת ירושׁלם׃15 הסיר יהוה משׁפטיך פנה איבך מלך ישׂראל יהוה בקרבך לא תיראי רע עוד׃16 ביום ההוא יאמר לירושׁלם אל תיראי ציון אל ירפו ידיך׃17 יהוה אלהיך בקרבך גבור יושׁיע ישׂישׂ עליך בשׂמחה יחרישׁ באהבתו יגיל עליך ברנה׃

Zechariah 8:4-5

4 כה אמר יהוה צבאות עד ישׁבו זקנים וזקנות ברחבות ירושׁלם ואישׁ משׁענתו בידו מרב ימים׃5 ורחבות העיר ימלאו ילדים וילדות משׂחקים ברחבתיה׃

Malachi 4:3

3 (3:21) ועסותם רשׁעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם ביום אשׁר אני עשׂה אמר יהוה צבאות׃

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.