Judges 3:1 Cross References - HOT

1 ואלה הגוים אשׁר הניח יהוה לנסות בם את ישׂראל את כל אשׁר לא ידעו את כל מלחמות כנען׃

Deuteronomy 7:22

22 ונשׁל יהוה אלהיך את הגוים האל מפניך מעט מעט לא תוכל כלתם מהר פן תרבה עליך חית השׂדה׃

Deuteronomy 8:2

2 וזכרת את כל הדרך אשׁר הוליכך יהוה אלהיך זה ארבעים שׁנה במדבר למען ענתך לנסתך לדעת את אשׁר בלבבך התשׁמר מצותו אם לא׃

Deuteronomy 8:16

16 המאכלך מן במדבר אשׁר לא ידעון אבתיך למען ענתך ולמען נסתך להיטבך באחריתך׃

Judges 2:10

10 וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו ויקם דור אחר אחריהם אשׁר לא ידעו את יהוה וגם את המעשׂה אשׁר עשׂה לישׂראל׃

Judges 2:21-22

21 גם אני לא אוסיף להורישׁ אישׁ מפניהם מן הגוים אשׁר עזב יהושׁע וימת׃22 למען נסות בם את ישׂראל השׁמרים הם את דרך יהוה ללכת בם כאשׁר שׁמרו אבותם אם לא׃

2 Chronicles 32:31

31 וכן במליצי שׂרי בבל המשׁלחים עליו לדרשׁ המופת אשׁר היה בארץ עזבו האלהים לנסותו לדעת כל בלבבו׃

Job 23:10

10 כי ידע דרך עמדי בחנני כזהב אצא׃

Proverbs 17:3

3 מצרף לכסף וכור לזהב ובחן לבות יהוה׃

Jeremiah 6:27

27 בחון נתתיך בעמי מבצר ותדע ובחנת את דרכם׃

Jeremiah 17:9-10

9 עקב הלב מכל ואנשׁ הוא מי ידענו׃10 אני יהוה חקר לב בחן כליות ולתת לאישׁ כדרכו כפרי מעלליו׃

Zechariah 13:9

9 והבאתי את השׁלשׁית באשׁ וצרפתים כצרף את הכסף ובחנתים כבחן את הזהב הוא יקרא בשׁמי ואני אענה אתו אמרתי עמי הוא והוא יאמר יהוה אלהי׃

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.